Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4621. Odlok o spremembi in dopolnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici, stran 14246.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 7. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja B1 O/1-Mercator in spremembe dela Ureditvenega načrta »Liko« (v nadaljevanju: Sprememba in dopolnitev OPPN).
2. člen
Območje spremembe in dopolnitve OPPN obsega celotno območje OPPN. Zajema površino zemljiških parcel s parcelnimi številkami: 2080/78, 2080/33, 2080/40, 2080/5, 2080/66, 2080/75, 2080/59 – del, 2080/8, 545/3, 524/0, 3278/1 – del, 3587/5, 3587/4, 3587/3, 3587/6, 3587/1, 3587/7, *557/0, *558/0, 429/3, 3640/1 – del, vse k.o. Borovnica. Površina območja OPPN je 12.089 m2.
3. člen
Sprememba in dopolnitev OPPN vsebuje:
A. Tekstualni del:
1. Odlok
B. Grafični del:
   8. Prikaz etapnosti izvedbe
  8.1. Prikaz etapnosti izvedbe    M 1:500
  9. Prikaz rušitev
  9.1. Prikaz rušitev         M 1:500
C. Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi
D. Priloge:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
1.1. Izvleček iz prostorskih sestavin plana Občine Borovnica
2. Obrazložitev in utemeljitev Spremembe in dopolnitve OPPN
3. Povzetek za javnost.
4. člen
(1) Besedilo 30. člena se zamenja z novim besedilom, ki se glasi:
»OPPN bo izveden v 4 etapah:
– 1. etapa: gradnja novega objekta TC Borovnica in ureditev zunanje infrastrukture oziroma pridobitev dovoljenja za rušenje, gradbenega dovoljenja ter uporabnega dovoljenja za:
– rušenje objektov za potrebe izgradnje 1. etape
– uvoz na lokacijo
– parkirišča za potrebe Pošte
– parkirišča za potrebe TC Borovnica, vključno z občinskimi prostori v nadstropju, skladno z normativi o potrebnem številu parkirnih mest
– objekt TC Borovnica, vključno z občinskimi prostori v nadstropju.
– 2. etapa: dograditev preostalih parkirišč, predvidenih v osnovnem OPPN, po pridobitvi uporabnega dovoljenja in otvoritvi objekta, zgrajenega v 1. etapi oziroma pridobitev dovoljenja za rušenje, gradbenega dovoljenja ter uporabnega dovoljenja za:
– rušenje dela objekta Molkov trg 8, v katerem je obstoječa trgovina, ki preneha poslovati (stanovanjski del objekta Molkov trg 8 se ne ruši)
– izvedba preostalega dela parkirišča, predvidenega v osnovnem OPPN.
– 3. etapa krajinsko arhitekturna ureditev Molkovega trga ter območja ob Borovniškem stebru, Južnega trga in Šolske poti ter v primeru odstranitve stanovanjskega dela objekta Molkov trg 8 izgradnja Paviljonskega objekta z zunanjimi površinami.
– 4. etapa v primeru doseženega dogovora z lastniki oziroma najemniki v stanovanjskem delu objekta Molkov trg 8 se poruši ta del objekta, na njegovem mestu pa se uredi zelenica.
(2) V primeru doseženega dogovora o rušenju stanovanjskega dela objekta Molkov trg 8 se 4. etapo lahko izvaja združeno z 2. etapo.
(3) 3. etapo se lahko izvaja po smiselnih in vsebinsko celovitih sklopih, skladno z gradbenimi zahtevami.
5. člen
V 45. členu se črta prva alineja drugega odstavka.
6. člen
Besedilo 47. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko vzdrževalna dela na objektih in rekonstrukcije;
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN;
– izvedba ekološko sprejemljivejših načinov ogrevanja, skladno z novimi dognanji na področju racionalne rabe energije v stavbah, vključno z namestitvijo za to potrebnih naprav na fasade ali strehe objektov.
7. člen
Sprememba in dopolnitev OPPN je stalno na vpogled na pristojnem oddelku Občine Borovnica.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2011
Borovnica, dne 15. decembra 2011
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.