Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Ob-5902/11 , Stran 2955
Ob-5902/11
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10) ter prvega odstavka 2., 18. in 19. člena Pravilnika o izvajanju postopka javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje (Uradni list RS, št. 103/11) objavljam
javni razpis
za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011
1. Predmet javnega razpisa Predmet tega javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis) je sofinanciranje dokumentarno-animiranih filmov, mladinskih celovečernih filmov, animiranih filmov, dokumentarnih/igrano-dokumentarnih filmov, celovečernih igranih filmov, kratkih igranih filmov slovenskih neodvisnih producentov, namenjenih za javno kinematografsko predvajanje, pri katerih Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV SLO) s svojim vložkom sodeluje kot koproducent. RTV SLO sofinancira tudi kinematografske filmske projekte, ki se lahko realizirajo tudi kot televizijske nanizanke ali nadaljevanke. RTV SLO bo na razpisu izbrane projekte po zaključku rednega javnega kinematografskega predvajanja uvrstila v svoj programsko-produkcijski načrt v skladu z vsebinskimi, tehničnimi in programskimi standardi javne televizije. Koprodukcijski vložek, ki ga RTV SLO vloži v projekte, krije vse faze realizacije projekta do vključno izdelave končne kopije AV dela, ne krije pa stroškov promocije in distribucije dela. 2. Pomen izrazov V tem razpisu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 1. AV dela oziroma AV projekti – filmi vseh zvrsti (igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi itd.; kratki, srednjemetražni in celovečerni filmi), izraženi v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani, in ki so izraženi kot individualne intelektualne stvaritve. 2. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe oziroma prijavitelja. 3. Upravičena oseba – prijavitelj oziroma oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in tem pravilniku za oddajo vloge na razpis in katere vloga izpolnjuje vse pogoje, objavljene v razpisu. 4. Pravočasna vloga – vloga, ki jo RTV SLO prejme oziroma jo prijavitelj pošlje s priporočeno poštno pošiljko v roku, določenem v besedilu razpisa. 5. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, določene z razpisom. 6. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, registrirana za izvajanje ustrezne AV dejavnosti, ki odda vlogo na razpis, kjer sodeluje kot stranka v postopku razpisa. 7. Projekt – izraz za posamezno obliko filmske AV ustvarjalnosti oziroma dela, ki ga prijavitelj odda na razpis. 8. Realizacija projekta – proces celotne izvedbe posameznega projekta, ki vključuje pred produkcijo (razvoj projekta, sestavo avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, priprave na snemanje), produkcijo (snemanje) in post produkcijo (tehnično oziroma zvočno in slikovno obdelavo do dokončne (finalne) kopije AV dela, s katero se AV delo šteje za dokončano). 9. Koproducent – neodvisni producent ali drugi vlagatelj, ki s svojim ovrednotenim vložkom (finančnim, tehničnim, storitvenim ipd.) na podlagi koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji AV dela. 10. Sinopsis – besedilo, ki povzema strukturo zgodbe in njene najpomembnejše obrate ter opisuje glavne like, njihove ključne odločitve in dejanja. Obsega od ene do dve tipkani strani. 11. Osnutek scenarija (treatment) – razširjena oblika sinopsisa, ki vsebuje zaporedje prizorov, ki so vsak zase splošno opisani v enem ali več stavkih. Obsega lahko od pet do petdeset tipkanih strani. 12. Scenarij – oštevilčeno zaporedje podrobno opisanih prizorov, ki vsebuje dialoge, opise oseb in prizorišč, podatke, kje (interier, eksterier) in kdaj (dan, noč) se prizor dogaja, ter vse druge relevantne podatke. 13. Otroški ali mladinski film – film, katerega ciljna publika je v pretežnem delu populacija do 18 let. 14. Celovečerni (dolgometražni) film – film, katerega trajanje presega 70 minut. 15. Srednjemetražni film – film, ki traja 45–70 minut. 16. Kratkometražni film – film, krajši od 45 minut. 17. Javno prikazovanje – vsako redno javno predvajanje filma v kinematografih v skladu s programom kinematografa in profesionalnimi standardi, ne glede na nosilec zvoka in slike, s katerega se film predvaja. 18. Predračun projekta – ovrednotenje vseh stroškov, potrebnih za celovito realizacijo projekta. 19. Finančni načrt – ovrednoteni prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta (finančni vložki, tehnične in druge storitve itd.) ter pojasnila, na kakšen način se zagotavljajo viri in vrste financiranja za zaključeno finančno konstrukcijo projekta. 20. Terminski načrt – časovno natančno opredeljen opis vseh aktivnosti ustvarjalnih in tehnoloških postopkov, ki zagotavljajo celovito realizacijo projekta, vključujoč predvideni potek promocijskih aktivnosti ter kinematografske in druge distribucije doma in v tujini. 21. Soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela – soavtorji AV dela in avtorji prispevkov AV dela, kot do določeni v Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB3 in 68/08). 22. Reference (ko)producenta in soavtorjev oziroma avtorjev prispevkov AV dela – seznam vseh ustvarjenih AV del, udeležb in nagrad na festivalih, priznanj in drugih udejstvovanj na AV področju. 23. Povezane osebe – osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane po isti osebi. 24. Koprodukcijski vložek – finančni vložek ali storitveni vložek (najem prostorskih kapacitet, tehnike, človeških virov ipd.), ki se lahko finančno ovrednoti. RTV SLO sodeluje na razpisu le s finančnim koprodukcijskim vložkom. 25. Slovenski film – film, pri katerem ima večinski producentski delež slovenski producent ali je pretežno posnet v slovenskem jeziku ali gre za dela, ki so producirana v madžarskem in italijanskem jeziku, če so namenjena madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter manjšinske koprodukcije. 26. Neodvisni producent – pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo (UPB1), 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – Odl.US in 87/11 – ZAvMS) in: – ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni izmed držav, članic EU; – ki ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa; – v kateri ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset (25) odstotni delež kapitala ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v njenem premoženju; – ki po naročilu posameznega izdajatelja televizijskega programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto. Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije AV del in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo večinski delež njegove AV produkcije v zadnjih treh letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka te točke razpisa. 3. Zvrst, tematika in obseg AV del, ki so predmet razpisa RTV SLO bo na razpisu sofinancirala naslednja AV dela: Področje A 1. dokumentarno-animirani filmi do 50 min zvrst, ki se je v zadnjih letih pospešeno razsejala po svetu, in jo z razpisom želimo predstaviti tudi slovenskemu občinstvu. V lastni, avtorski formi. Gre za pristop, kjer avtorska skupina umetniško, z animiranim pristopom nadgradi dokumentarni zvočni, tonski zapis. Navadno so to zgodbe posameznikov, ki se zaradi perečih, težkih, tragičnih osebnih izkušenj, ki pa so lahko tudi del kolektivne travme, ne želijo vizualno izpostavljati. Dokumentarni, tonski vir je lahko že obstoječi radijski intervju ali pogovor posnet prav za to priložnost. 2. dokumentarni/igrano-dokumentarni filmi do 15 min Obravnavajo naj teme, ki sicer izhajajo iz lokalnega okolja ampak so že v osnovi presegajo lokalnost in so lahko planetarne in zato zanimive za najširši avditorij. To so: nove oblike organiziranosti in funkcioniranja lokalne in širše skupnosti, možnost preoblikovanja piramidalne strukture odgovornosti v horizontalno- sodelovanje in soustvarjanje, izjemne tehnične inovacije v okviru trajnostnega razvoja in ekološke sprejemljivosti. Področje B 1. mladinski celovečerni filmi v dolžini 90 minut Obravnavajo naj neposredno stvarnost današnjih mladostnikov v najbolj skrajnih problemskih pojavnostih, saj jih obdobje zorenja, oblikovanja samopodobe in iskanja potrditve v očeh vrstnikov pogosto porine v svet odvisnosti. Polje takšne ujetosti lahko najbolje zrcali /odraža/ najstniško hrepenenje po polnem zajemanju življenja in zatorej prikaže vso paleto njihovih značajskih, socialnih, psiholoških in fizičnih determinant. 2. celovečerni igrani filmi v dolžini 90 min Obravnavajo naj teme s področja slovenske kulturne zgodovine na prelomu med 19. in 20. stoletjem. V omenjenem obdobju, ki izginja iz današnje splošne kulturne zavesti, so se med drugim pojavila prelomna gibanja v slovenski umetnosti z izjemnimi posamezniki kot predhodniki in začetniki moderne slovenske umetnosti (v literaturi Ivan Cankar, Oton Župančič, Dragotin Kette, Josip Murn, v slikarstvu impresionisti Rihard Jakopič, Matej Sternen, Ivan Grohar, Matija Jama). Predmet razpisa je celovečerni igrani film z motivnim okvirom iz omenjenega obdobja, osredotočen na enega ali več glavnih protagonistov iz tedanjega kulturnega in umetniškega okolja. 3. animirani filmi v dolžini do 15 minut Upodabljajo naj eno izmed klasičnih knjig slovenske mladinske literarne zakladnice. (npr.: Pod svobodnim soncem, Bobri, Ptički brez gnezda, Rokovnjači, Butalci, …). 4. kratki igrani filmi do 15 min Obravnavajo naj teme s področja sodobnega življenja. Prednost imajo zgodbe z občutljivega področja družbenih in medosebnih odnosov, ki prispevajo k večji socialni senzibilnosti, družbeni in ekološki ozaveščenosti ali pomagajo k boljši vključitvi v družbo senzorno oviranih ljudi, ljudi z motnjami v duševnem razvoju in telesno oviranih v družbo. 4. Nosilci ter kvalitativni tehnični in drugi standardi, v skladu s katerimi mora biti izdelano AV delo Prijavljena AV dela morajo tehnično ustrezati priporočilom ITU-R BT 500 o subjektivni oceni tehnične kvalitete slike in priporočilom ITU-R BS 562 o subjektivni oceni tehnične kvalitete zvoka. Dela morajo biti posneta in izročena za predvajanje v HD in SD formatu 16:9. 5. Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa Okvirna in maksimalna vrednost sredstev, namenjenih za predmet razpisa, znaša skupaj 1.700.000 EUR. Najvišji možni znesek za posamezni prijavljeni projekt, ki bo sofinanciran na podlagi tega razpisa, znaša: – za posamezni projekt – celovečerni igrani film in mladinski celovečerni film do 400.000,00 EUR; – za posamezni projekt. dokumentarni film/igrano dokumentarni filmi do 20.000,00 EUR; – za posamezni projekt – dokumentarno-animirani film do 100.000,00 EUR; – za posamezni projekt – animirani film do 50.000,00 EUR; – za posamezni projekt – kratkometražni film do 60.000,00 EUR. Sredstva za realizacijo filmskih projektov morajo biti porabljena najkasneje v roku dveh let od dneva podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. RTV SLO sofinancira projekte največ do 80 odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov oziroma do najvišjega zneska, določenega v besedilu razpisa. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka te točke RTV SLO sofinancira projekte največ do odstotka, ki ga v finančni konstrukciji glede na celotno predračunsko vrednost projekta ne krijejo že drugi sofinancerji in koproducenti. 6. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obvezne obrazce (št. 1–št. 9), – ocenjevalni listi, – vzorec koprodukcijske pogodbe. Prijavitelji morajo pri oddaji vlog obvezno uporabiti izjave in obrazce iz razpisne dokumentacije, kadar so ti predvideni. Prijavitelji morajo parafirati vsako stran vzorca koprodukcijske pogodbe. 7. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 1. Prijavitelj projekta je neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije. 2. Prijavitelj projekta in z njim povezane osebe imajo na dan prijave na razpis poravnane vse zapadle finančne in druge obveznosti do RTV SLO. 3. Prijavitelj prijavlja slovensko AV delo, ki v času prijave še ni realizirano oziroma dokončano. 4. AV delo se bo po zaključku rednega kinematografskega predvajanja prikazovalo v televizijskih programih RTV SLO. 5. AV delo je po svoji vsebini skladno z zakonskim namenom in poslanstvom RTV SLO kot pravne osebe javnega prava posebnega nacionalnega in kulturnega pomena in zakonom, ki ureja medije. 6. AV delo bo ustrezalo tudi vsem vsebinskim in tehničnim standardom za prikazovanje na javni televiziji. 7. Proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem zakonu, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja ali z njo povezane osebe. Neodvisni producent, ki je s prijavljenim projektom izbran na razpisu, mora pred podpisom pogodbe z RTV SLO zagotoviti, da ob realizaciji AV projekta RTV SLO pridobi materialne avtorske pravice za televizijsko, kabelsko, satelitsko, spletno in drugo predvajanje projekta pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju (koprodukcijski pogodbi), in pravice za arhiviranje projekta kot dela lastne programske produkcije v skladu z zakonom, ki ureja delovanje RTV SLO. Prijavitelj mora zagotoviti, da RTV SLO pridobi te pravice najkasneje po enem letu od zaključka rednega kinematografskega predvajanja v Republiki Sloveniji. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma bodo v primeru vsebinskega vprašanja zavrnjene. 8. Vloga Prijavitelji AV del lahko kandidirajo na razpisu z neomejenim številom vlog. Vloga je popolna, če prijavitelj predloži: 1. V celoti izpolnjen obrazec za kandidiranje na razpisu (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 1). 2. Reference prijavitelja/producenta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 2). 3. Seznam vseh realiziranih AV del prijavitelja v letih 2009, 2010 in 2011, z navedbo naročnikov posameznega AV dela (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 3). 4. Seznam predvidene avtorsko-umetniške in tehnično-izvedbene ekipe, ki bo sodelovala pri realizaciji projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 4). 5. Izjave, predpogodbe ali pogodbe s predvidenimi soavtorji AV dela in avtorji prispevkov. 6. Reference režiserja. 7. Reference glavnega animatorja (samo pri animiranih filmih). 8. Režijska eksplikacija (režiserjev vidik obravnave in pristopa k temi). 9. Sinopsis. 10. Treatment in scenarij. 11. Likovna zasnova filma in zgodboris (samo pri animiranih filmih). 12. Predračun oziroma finančni načrt projekta, iz katerega izhaja zaključena finančna konstrukcija projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 5). 13. Terminski načrt realizacije projekta, vključno z datumom dokončanja projekta (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 6). 14. Izjavo, da prijavitelj z oddajo vloge sprejema pogoje javnega razpisa oziroma koprodukcijskega sodelovanja z RTV SLO, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 7). 15. Izjavo, da proti osebi prijavitelja ali z njo povezani osebi ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11 in 47/11) ali področnem zakonu, oziroma ni začet drugi postopek prenehanja osebe prijavitelja ali z njo povezane osebe, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 8). 16. Izjavo, da prijavitelj ni vključen v organizacijsko strukturo oziroma pravno osebnost izdajatelja televizijskega programa, ki jo podpiše upravičeni zastopnik prijavitelja (obvezno oddati na obrazcu RTV SLO št. 9). 17. Na vsaki strani parafiran in žigosan vzorec koprodukcijske pogodbe s strani upravičenega zastopnika prijavitelja. 18. Sklenjene koprodukcijske predpogodbe ali pogodbe z drugimi koproducenti pri projektu. 19. Predpogodbe ali pogodbe z drugimi vlagatelji v projekt (npr. s sponzorji, donatorji, domači in tuji javni sofinancerji kot na primer: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SFC), Filmski studio Viba film Ljubljana, državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih pooblastil, Eurimages, evropski programi). 20. Dokončna odločba SFC o sofinanciranju, kadar je prijaviteljev projekt izbran v nacionalni filmski in AV program SFC. 21. Pisno dokazilo o zagotovljeni kinematografski distribuciji po dokončanju projekta, z navedbo kinematografa in predvidenega trajanja kinematografske distribucije. 22. Dokazilo o registraciji za izvajanje dejavnosti produkcije AV del, ki na dan prijave na razpis ni staro več kot tri mesece (obvezno oddajo samo tiste osebe, pri katerih ustrezna dejavnost ni razvidna iz javnopravne evidence AJPES (npr. društva, zavodi). Izpolnjevanje pogojev iz te točke razpisa je pogoj za formalno popolnost in vsebinsko obravnavanje oddanih vlog na razpis. Vloge, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, se s posamičnim sklepom zavržejo. 9. Razpisni roki Prijavitelji lahko pošljejo vloge za oba razpisana področja v naslednjem razpisnem roku: od 23. 12. 2011 do 23. 2. 2012. Vloge se pošljejo na naslov Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 – 4, 1000 Ljubljana, na njih pa mora pisati »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letu 2011, področje _____ (področje dopiše prijavitelj)«. Prijavitelji morajo na poslanih ovojnicah obvezno napisati področje (A ali B), na katerem kandidirajo s posameznim AV delom. Na zadnji strani ovojnice je potrebno navesti naziv in naslov prijavitelja. Če prijavitelj prijavlja več AV del, mora vsako AV delo posredovati na naslov RTV SLO v ločeni ovojnici. RTV SLO bo vlogo štela za pravočasno, če jo bo RTV SLO prejela oziroma jo bo prijavitelj s priporočeno poštno pošiljko odposlal v rokih, določenih v tej točki razpisa. Vloge, ki ne bodo pravočasne, bodo s sklepom zavržene. 10. Kriteriji, po katerih se bo ocenjevala posamezna vloga A) Merila za ocenjevanje igranih, dokumentarnih in igrano-dokumentarnih filmov: a) do 45 točk – ocena scenarija, od tega: – univerzalnost, relevantnost in izvirnost teme – do 15 točk – struktura in dramaturški potencial scenarija, doslednost karakterizacije likov – do 20 točk – pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor – do 10 točk b) do 20 točk – ocena režiserja, od tega: – odmevnost ustvarjalnega delana AV področju – do 10 točk – ocena režijske eksplikacije – do 10 točk c) do 20 točk – ocena producenta – odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihovo udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih) d) do 15 točk – ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma – (utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta). B) Merila za ocenjevanje animiranih in dokumentarno-animiranih filmov: a) do 25 točk – ocena scenarija – (univerzalnost in relevantnost teme, izvirnost projekta in pripovednega postopka ter pričakovana privlačnost filma za slovenski in evropski oziroma mednarodni kulturni prostor) b) do 15 točk – ocena likovne zasnove filma in (osnutka) zgodborisa – (izvirnost likovne zasnove, karakterizacija likov, estetske kakovosti, pričakovana zahtevnost izvedbe) c) do 20 točk – ocena režiserja, od tega: – odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju – do 10 točk – ocena režijske eksplikacije (vizualna podoba filma, drugi segmenti, ki so za film specifični oziroma so dodana vrednost filma) – do 10 točk d) do 10 točk – ocena glavnega animatorja – odmevnost ustvarjalnega dela na AV področju e) do 20 točk – ocena producenta – odmevnost producentskega dela na AV področju (strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, njihov udeležbo in dosežke na festivalih ter uspešnost pri gledalcih) f) do 10 točk – ocena okvirnega finančnega in terminskega načrta za produkcijo filma – (utemeljenost finančnega načrta in predračuna za realizacijo filma v posameznih postavkah, višina zagotovljenega lastnega deleža, deležev koproducentov in drugih sofinancerjev; ustreznost terminskega načrta). Maksimalno število točk, ki ga lahko posamezno AV delo prejme na razpisu, je 100 točk. Dela, ki bodo ocenjena z manj kot 70 točkami, ne bodo predlagana za sprejetje v odkup. RTV SLO si pridrži pravico izdelave rezervnega seznama del, ki bodo lahko predlagana za sprejetje v odkup v primeru povečanja ali sprostitve sredstev. 11. Izvedba razpisa Razpis je odprt za prijavo AV del oziroma projektov, ki ustrezajo pogojem razpisa, v rokih, ki so določeni v 9. točki razpisa. Vse nepravočasne vloge ter vloge, ki jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo s sklepom zavržene. Prav tako bodo s sklepom zavržene formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji tudi po pozivu RTV SLO v roku petih dni ne bodo ustrezno dopolnili. Pravočasne in formalno popolne vloge ter vloge, ki jih bodo vložile upravičene osebe, bodo posredovane v presojo strokovnim komisijam, ki bodo projekte ocenile na podlagi meril in kriterijev, določenih v razpisu. Na razpisu bodo v okviru razpoložljivih sredstev izbrana tista AV dela, ki bodo v postopku izbire ocenjena najvišje. Projekti, ki ne bodo dosegli določenega najmanjšega števila točk (70), ne bodo predlagani in sprejeti v sofinanciranje. Če noben projekt ne bo dosegel najmanjšega določenega števila točk, se noben projekt ne bo sprejel v sofinanciranje, generalni direktor RTV SLO pa lahko odloči, da se razpis ponovi. RTV SLO si pridrži pravico, da kljub zadostnemu doseženemu številu točk nobenega projekta ne sprejme v sofinanciranje, za kar mora podati ustrezno obrazložitev. O končnem izidu razpisa bo za vsako vsebinsko obravnavano vlogo izdana posamična odločba, s katero se bo odločilo o odobritvi ter višini sofinanciranja izbranih del ali o zavrnitvi sofinanciranja del. V primeru sprostitve ali povečanja sredstev si RTV SLO pridrži pravico, da lahko izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste odobri sofinanciranje že zavrnjenega dela ali poveča obseg sofinanciranja že odobrenega dela. Z novo odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi ali o zavrnitvi sofinanciranja. S prijavitelji izbranih projektov bo RTV SLO sklenila koprodukcijsko pogodbo, katere vzorec je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero bosta stranki uredili vsa medsebojna razmerja v zvezi s sofinanciranjem in realizacijo AV dela. RTV SLO si pridrži pravico, da prijavitelje izbranih del pozove k pristopu oziroma podpisu pogodbe. Če se prijavitelji izbranih del v določenem roku iz neupravičenih razlogov ne bodo odzvali pozivu, bo RTV SLO štela, da odstopajo od sklenitve pogodbe. 12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva Sredstva, ki bodo dodeljena za sofinanciranje izbranih projektov, morajo biti porabljena v roku dveh let po podpisu koprodukcijske pogodbe. Sredstva bodo prijaviteljem izbranih projektov nakazana v obrokih in pod pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba. 13. Informacije v zvezi z razpisom Prijavitelji se lahko za vse informacije v zvezi z razpisom obrnejo na UPE KUP, Matejo Smisl, elektronski naslov: mateja.smisl@rtvslo.si, tel. 01/475-31-84, od ponedeljka do petka, med 9. in 14. uro. Celotna razpisna dokumentacija je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh RTV SLO/razpisi www.rtvslo.si. V času trajanja razpisa je razpisna dokumentacija vsem zainteresiranim osebam dosegljiva na spletni strani in sedežu RTV SLO.
RTV Slovenija javni zavod