Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

4692. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, stran 14355.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 82/11, z dne 17. 10. 2011, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZVKN) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj
1. člen
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11) (v nadaljevanju: OPN) se v desetem odstavku 98. člena popravi napačen sklic, in sicer iz 49. člena na 48. člen.
2. člen
V 114. členu OPN se:
– pri šifri EUP KOD/2 v stolpcu POSEBNI PIP in drugi podatki v drugi alineji beseda »stopno« zamenja z besedo »vstopno«.
– pri šifri EUP OTO/4-OPPNa v stolpcu POSEBNI PIP in drugi podatki spremeni tekst, ki glasi: »Predviden OPPN za sanacijo opuščenih površin in objektov za potrebe umeščanja novih gospodarskih dejavnosti.« zamenja z besedilom, ki glasi: »Občinski podrobni prostorski načrt gospodarska cona Otovec (Uradni list RS, št. 2/11) – ostane v veljavi do preklica.«
– dodata dve novi EUP po abecednem redu šifre EUP z naslednjim besedilom:
»
+------------+----------------+---------------------------------+
|ŠIFRA EUP  |IME EUP     |POSEBNI PIP in drugi podatki   |
+------------+----------------+---------------------------------+
|SES/1c   |mejni prehod  |Uredba o določitvi ureditvenega |
|      |Vinica     |območja mednarodnega mejnega   |
|      |        |prehoda Vinica (Uradni list RS, |
|      |        |št. 21/07 in 110/10) ostane v  |
|      |        |veljavi do preklica.       |
+------------+----------------+---------------------------------+
|SES/1d   |pri mejnem   |Ni posebnih PIP.         |
|      |prehodu     |                 |
+------------+----------------+---------------------------------+
                                «
– pri šifri EUP VNE/2-OPPNa se v stolpcu POSEBNI PIP in drugi podatki beseda »in« nadomesti z besedo »ali«,
– pri šifri EUP TRI/13 se v stolpcu POSEBNI PIP in drugi podatki popravi napačen sklic, in sicer iz 106. člena na 108. člen.
3. člen
Zaradi uskladitve s kartografskim delom OPN se v 115. členu izbriše sedma alineja šestega odstavka.
4. člen
V 116. členu OPN se v prvem odstavku pri šifri EUP IKR-4 v stolpcu posebnih PIP beseda »na gričevju« zamenja z besedo »na ravnici«, kar izhaja iz tretjega odstavka istega člena.
5. člen
V 122. členu OPN se v prvem odstavku po abecednem redu šifre EUP doda naslednje besedilo:
»
+------------+-----------------+--------------------------------+
|Šifra EUP  |IME DOKUMENTA  |OBJAVA ODLOKA          |
+------------+-----------------+--------------------------------+
|OTO/4-OPPNa |Občinski     |Uradni list RS, št. 2/11    |
|      |podrobni     |                |
|      |prostorski načrt |                |
|      |za gospodarsko  |                |
|      |cono Otovec   |                |
+------------+-----------------+--------------------------------+
                                «
6. člen
V drugem odstavku 124. člena OPN se popravi napačen sklic, in sicer iz drugega odstavka 69. člena na drugi in tretji odstavek 68. člena.
Št. 350-16/2007-614
Črnomelj, dne 19. decembra 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.