Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2011 z dne 23. 12. 2011

Kazalo

Št. 628/2011 Ob-5898/11 , Stran 2913
Št. 628/2011 Ob-5898/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju likovne umetnosti, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis, oznaka JPR-LUM-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet razpisa, razpisna področja in cilji razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov: – nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010-2013 oziroma prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-2010-2013, – javnih zavodov, ki v letu 2011 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 s strani Ministrstva, – ter posameznic in posameznikov, ki delujejo na področjih umetnosti. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih dobrin v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru na področju likovne umetnosti: 1. Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov 2. Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstav 3. Avtorski projekti likovnih umetnikov 4. Delovne štipendije za nadarjene in obetavne likovne umetnike do 35 leta starosti. Ministrstvo bo kulturne projekte na področju likovne umetnosti v letu 2012 v okviru projektnega razpisa, oznaka JPR-LUM-2012, podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje vrhunskih, kakovostnih, izvirnih, po izrazu raznolikih in prodornih projektov s področja likovne umetnosti v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru; spodbujanje sodelovanja in povezovanja; povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in vrhunske ustvarjalnosti na celotnem območju Slovenije; neposredno podpiranje ustvarjalcev in poustvarjalcev ter spodbujanje mobilnosti vrhunskih in kakovostnih umetnikov in njihovih del. V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 2. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje 2/1. splošne pogoje: – da so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – ali so samozaposleni na področju kulture, vpisani v razvid Ministrstva, ali posamezniki, ki delujejo na področju likovne umetnosti in imajo stalno prebivališče v RS (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2 in številka vpisa v razvid ali seznam del na področju likovne umetnosti); – da kot javni zavodi v letu 2011 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2012 s strani Ministrstva, ali da kot prijavitelji projekta javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2010–2013 oziroma njihovi prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu z oznako JPR-VP-2010-2013 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja -podpisan obrazec 2); – da prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2012 (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva v letih 2010 in 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena na posameznih področjih, ter upošteva najnižje zneske razstavnin, tj. najmanj 300 € za osebno razstavo iz tekoče produkcije, najmanj 1.100 € za pregledno razstavo in najmanj 2.100 € za retrospektivno razstavo, (Obvezno dokazilo – podpisan obrazec 2 in navedba razstavnine v finančni konstrukciji); – da ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2011 oziroma za leto 2012 že izbrani na katerem od javnih letnih in/ali štiriletnih projektnih razpisov Ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS, Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti in Javne agencije za knjigo RS (obvezno dokazilo: originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); – da se prijavitelj z istim projektom na ta razpis prijavi samo enkrat; – da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj; – da se v primeru ustvarjanja v umetniški skupini, za delovno štipendijo na isti razpis prijavi le en posameznik in samo na eno področje umetnosti (glasbena, intermedijska, likovna in uprizoritvena umetnost; – da prijavitelj, ki kandidira za delovno štipendijo ne opravlja funkcije predsednika društva ali direktorja zavoda; – da prijavitelj, ki kandidira za delovno štipendijo, te ni prejel že v letih 2010 in 2011; – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (originalna izjava prijavitelja – podpisan obrazec 2); 2/2. posebne pogoje: 1. Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta – ki so pravne osebe; – ki so kadarkoli v obdobju med 2009 do 2011 organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma v prilogi: Pojasnila pojmov), ali bili na njih aktivno udeleženi. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1); – ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo ustrezanje projekta predmetu razpisa; – ki prijavljajo samo en projekt na razpisu; – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava kustosa ali izjava organizatorja, da redno ali pogodbeno zaposluje kustosa); – ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša največ 70% njegove celotne vrednosti in ne presega vsote 8.000 €. 2. Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstavnih projektov Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta – ki so pravne osebe; – ki so kadarkoli v obdobju med 2009 do 2011 organizirali vsaj tri razstave v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma v prilogi: Pojasnila pojmov), ali bili na njih aktivno udeleženi. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1); – ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo ustrezanje projekta predmetu razpisa (v primeru pregledne razstave ta zajema obdobje vsaj 10 let); – ki prijavljajo samo en projekt na razpisu; – ki zagotavljajo strokovno izvedbo projekta (Obvezna priloga: podpisana izjava kustosa ali izjava organizatorja, da redno ali pogodbeno zaposluje kustosa); – ki prijavljajo projekte, pri katerih zaprošena vsota na posamezen projekt znaša največ 70% njegove celotne vrednosti in ne presega vsote 6.000 €. 3. Avtorski projekti likovnih umetnikov Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta – ki so fizične osebe; – ki so bili kadarkoli v obdobju med 2009 do 2011 aktivno udeleženi na vsaj treh razstavah v *referenčnih prostorih (obrazložitev pojma v prilogi: Pojasnila pojmov. (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1); – ki so v letu 2012 kot razstavljalci vključeni v vsaj dva razstavna projekta ali eno monografsko pregledno razstavo, en razstavni projekt in eno rezidenčno udeležbo; – ki v vsebinski utemeljitvi izkazujejo ustrezanje projekta predmetu razpisa; – ki prijavljajo samo en projekt na razpisu; – ki prijavljajo avtorski projekt, ki znaša največ 70% njegove celotne vrednosti in ne presega 6.000 EUR. 4. Delovne štipendije za nadarjene in obetavne umetnike do 35 leta Pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo prijavitelji projekta – ki so kot likovni umetniki vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture; – ki še niso dopolnili 36 let starosti; – ki so imeli kadarkoli v obdobju 2009–2011 vsaj tri osebne razstave doma in/ali v tujini ali bili vključeni v isto število selekcioniranih razstavnih projektov (Ustrezanje pogoju izkazuje v celoti izpolnjen obrazec 1); – ki niso predsedniki društev ali direktorji zavodov; – ki v letih 2010 in 2011 niso bili prejemniki delovne štipendije na področjih umetnosti; 3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister za področja, ki so predmet razpisa. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem projekta ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: V primeru, – če se prijavitelj z istim projektom prijavi na ta razpis več kot enkrat, – če prijavitelj prijavi več projektov od dovoljenih, ali – če isti projekt na razpis prijavi več prijaviteljev, – če za delovno štipendijo na istem razpisu, kandidira več kot en član umetniške skupine se vse vloge prijavitelja zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene osebe). Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača! Dokumentacije s spletnih strani ni potrebno tiskati, zadostuje natančna navedba naslova in prispevka. 4. Razpisni kriteriji 4/I Splošni razpisni kriteriji za vsa razpisana področja, razen za avtorske projekte in delovne štipendije: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*1) Prijavitelj s statusom društva v javnem interesu prejme dodatno točko. 4/II Prednostni razpisni kriteriji Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstavnih projektov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Avtorski projekti likovnih umetnikov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Delovne štipendije za nadarjene in obetavne umetnike do 35 leta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. Uporaba kriterijev 5.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo najmanj 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in realne finančne zahtevnosti projekta ter okvira sredstev, ki so namenjena razpisu. 5.2. Uporaba kriterijev za delovne štipendije Za posamezno delovno štipendijo je najvišje število prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire prejeli najmanj 90 točk in ki bodo v postopku izbire in vrednotenja ocenjeni višje. 6. Predvidena vrednost Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa, oznaka JPR-LUM-2012 je: 190.000,00 €. Predvidene razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: – Organizacija skupinskih študijsko, tematsko ali problemsko zastavljenih razstavnih projektov: 65.000 EUR za največ 20 projektov, – Organizacija preglednih in retrospektivnih monografskih razstav: 35.000 EUR za največ 10 projektov, – Avtorski projekti likovnih umetnikov: 50.000 EUR za največ 15 projektov, – Delovne štipendije za nadarjene in obetavne umetnike do 35. leta: 40.000 EUR za največ 5 projektov po 8.000 EUR. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, katerim bodo priložnene kopije računov za posamezne upravičene stroške. 8. Razpisni rok Razpis se prične 23. 12. 2011 in zaključi 23. 1. 2012. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa in pojasnila pojmov iz besedila razpisa, – prijavni obrazec 1 po področjih razpisa, – prijavni obrazec 2 (originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev). Prijavitelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2; – obvezna dokazila in priloge, navedene v prijavnem obrazcu 1. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču Ministrstva, med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva za kulturo, www.mk.gov.si, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti najkasneje do 23. 1. 2012 predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis z oznako JPR-LUM-2012. Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: uradni naziv in naslov (sedež). 11. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 1. 2012 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva za kulturo predložena glavni pisarni Ministrstva za kulturo. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem pet dnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, judita.krivec-dragan@gov.si. Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih Ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se prijavitelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva, v času od 23. 12. 2011 do 20. 1. 2012 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki bodo: 4. 1. 2012, ob 12. uri, v prostorih Ministrstva na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), ali na spletnih straneh Ministrstva, www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 10. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijavitelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 30. 1. 2012, ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom. Prijavitelje opozarjamo, da je v postopku javnega razpisa JPR-LUM-2012 skladno s Pravilnikom o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2011 potrebno v razpisnem postopku pred izdajo odločbe zaprositi za predhodno odobritev predvidenega zneska sofinanciranja projekta Ministrstvo za finance, saj Ministrstvo za kulturo zaradi likvidnostnega položaja proračuna ne sme prevzemati finančnih obveznosti brez predhodne odobritve Ministrstva za finance. Kolikor soglasje s strani Ministrstva za finance ne bo izdano Ministrstvo za kulturo projektov predlaganih za sofinanciranje ne bo moglo sofinancirati.
Ministrstvo za kulturo