Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4693. Sklep o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2012
4694. Sklep o spremembi Sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna v letu 2011

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4695. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije na Jamajki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4790. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

MINISTRSTVA

4696. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta
4697. Pravilnik o avtobusnih postajališčih
4698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
4699. Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (1. dopolnitev)
4700. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4701. Poslovnik Državnotožilskega sveta
4702. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Radovljica, Tržič, Beltinci, Odranci, Turnišče, Vodice, Komenda, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Gornja Radgona, Cerklje na Gorenjskem
4703. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vrhnika
4704. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
4705. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Šenčur 3. ožje območje
4706. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
4707. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
4708. Priporočilo o ravnanju operaterjev v primeru nerazumnih zahtev za operaterski dostop

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4709. Skupni sporazum med Zavodom AIPA in Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije

OBČINE

Beltinci

4710. Sklep o uvrstitvi ravnateljice Vrtca Beltinci v plačni razred

Bled

4711. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2012

Bovec

4712. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2011

Braslovče

4713. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2012
4714. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območje urejanja PA2 – Braslovče Trg
4715. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4716. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Brezovica

4717. Sklep o komunalnem prispevku za obstoječe objekte

Brežice

4718. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

4719. Pravilnik o izvajanju nadzora nad plačevanjem parkirnine na javnih parkirnih površinah na območju Mestne občine Celje

Cerknica

4720. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Cerknica v najem

Črna na Koroškem

4721. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2011
4722. Sklep o začasnem financiranju Občine Črna na Koroškem v obdobju januar–marec 2012

Divača

4723. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4724. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2012
4725. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse v Občini Divača za leto 2012
4726. Sklep o vrednosti točke za izračun najemnine za oddajo poslovnih prostorov Občine Divača v najem za leto 2012
4727. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrepolje

4728. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Dobrepolje

Hodoš

4729. Sklep o začasnem financiranju Občine Hodoš v obdobju januar–marec 2012
4730. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Hodoš za leto 2012
4731. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Ig

4732. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2012

Ivančna Gorica

4733. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2012
4734. Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2013
4735. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Vodovod Zgornja Draga« v Občini Ivančna Gorica
4736. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica

Kamnik

4737. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik
4738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
4739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v Občini Kamnik«
4740. Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu v Občini Kamnik
4741. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik
4742. Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012
4743. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah na območju Občine Kamnik

Kobarid

4744. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2012

Kranj

4745. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
4746. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2012

Kranjska Gora

4747. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta Planica (R/R1)

Krško

4748. Odlok o ukinitvi Proračunskega stanovanjskega sklada Občine Krško
4749. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o sprejemu letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Občine Krško za leto 2011, o ukinitvi javnega dobra in zamenjavi nepremičnin parc. št. 752/1, parc. št. 751/1 in parc. št. 751/2, vse k.o. 1316 Stara vas, parc. št. 114/1, parc. št. 115/2, parc. št. 115/3, parc. št. 115/4, parc. št. 115/5, parc. št. 115/6, parc. št. 115/7, parc. št. 115/8, parc. št. 111/4, parc. št. 119/5, parc. št. 119/6 in parc. št. 105/10, vse k.o. 1316 Stara vas ter parc. št. 1205/25, parc. št. 1205/26, parc. št. 1205/27 in parc. št. 1205/127, vse k.o. 1321 Leskovec za nepremičnine parc. št. 517/3, parc. št. 598/3, parc. št. 607/0 in parc. št. 608/0, vse k.o. 1349 Dovško ter parc. št. 9/2 in parc. št. 27/0, obe k.o. 1350 Senovo

Litija

4750. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2012
4751. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Litija
4752. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Ljubljana

4753. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
4754. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov
4755. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
4756. Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja
4757. Sklep o subvenciji storitve pomoč družini na domu
4758. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«

Logatec

4759. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Naklo

4760. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) območja SD 17/1 Naklo – sever

Novo mesto

4761. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prenova ob Ljubljanski cesti 47

Postojna

4762. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna
4763. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Postojna
4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
4765. Odlok o spremembi Odloka o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine
4766. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna za leto 2012

Razkrižje

4767. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje januar–marec 2012

Rečica ob Savinji

4768. Odredba o uradnih urah in delovnem času v občinski upravi Občine Rečica ob Savinji

Rogatec

4769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2011

Sevnica

4770. Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica

Sodražica

4771. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Škocjan

4786. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2012

Šmarje pri Jelšah

4772. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

Štore

4773. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011

Tabor

4774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor - Vransko«

Turnišče

4787. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2011

Velika Polana

4775. Ugotovitveni Odlok o imenovanju direktorice občinske uprave
4776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velika Polana za leto 2010
4777. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011
4778. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana
4779. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Velika Polana
4780. Sklep o začasnem financiranju Občine Velika Polana v obdobju januar–marec 2012
4781. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zamljišča na območju Občine Velika Polana za leto 2012

Veržej

4782. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2011
4783. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Veržej
4788. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej v obdobju januar–marec 2012
4789. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2012

Videm

4784. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Žiri

4785. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2012–31. 1. 2012
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti