Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4744. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2012, stran 14443.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B) je županja Občine Kobarid dne 21. 12. 2011 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju januar–marec 2012
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kobarid (v nadaljevanju: občina). v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu in rebalansu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kobarid za leto 2011 (Uradni list RS, št. 36/11) in rebalansom proračuna (Uradni list RS, št. 94/11).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|Skup.  |Naziv konta               |  Proračun|
|podsku. |                     |  januar–|
|konto,  |                     | marec 2012|
|podkon. |                     |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 1.023.873|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  977.927|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI             |  711.319|
|     |(700+701+702+703+704+705+706)      |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|700   |DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK       |  711.319|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|703   |DAVEK NA PREMOŽENJE           |   37.353|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|704   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |   29.083|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  200.172|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|710   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  152.326|
|     |PREMOŽENJA                |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|711   |TAKSE IN PRISTOJBINE           |     71|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|712   |DENARNE KAZNI              |    595|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|713   |PRIHODKI OD PRODAJ BLAGA IN STORITEV   |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|714   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |   47.180|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|720   |PRIHODKI OD PRODAJE STAVB        |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|722   |PRIHODKI OD ZEMLJIŠČ           |    3715|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)        |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI           |   42.231|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  855.554|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|40    |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) |  309.371|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|400   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |   80.481|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|401   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO    |   15.114|
|     |VARNOST                 |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|402   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  211.395|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|403   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   1.882|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|409   |REZERVE                 |    499|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |  364.405|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|410   |SUBVENCIJE                |   2.695|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|411   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM |  221.446|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|412   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN  |   12.493|
|     |USTANOVAM                |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|413   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  127.771|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  153.924|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|420   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |  153.924|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |   27.854|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|431   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|432   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ. UPOR.  |   27.854|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ (I.- |  168.319|
|     |II.)                   |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJE  |     0|
|     |KAP. D. (750+751+752)          |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV |     0|
|     |(440+441+442)              |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|VI.   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.) |      |
|     |– (II.+V.)                |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|     |C. RAČUN FINANCIRANJA          |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)            |     0|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA (550+551)        |   12.546|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  155.773|
|     |RAČUNIH (I.+IV.+VII.)-(II.-V.-VIII.)   |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –12.546|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.- IX.)     |  –168.319|
+---------+-----------------------------------------+-----------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU KONEC     |  550.000|
|     |PRETEKLEGA LETA             |      |
+---------+-----------------------------------------+-----------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na krajevno običajen način.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu in rebalansu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-51/10
Kobarid, dne 21. decembra 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti