Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4764. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 14474.

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09), Dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine nadomestila (Uradni list SRS, št. 19/86) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 7. seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 108/07, 117/07, 121/08 in 85/10; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v 2.a členu besedilo »čista tlorisna površina« nadomesti z besedilom »neto tlorisna površina«.
2. člen
V prvem odstavku 2.b člena Odloka se črta številka: »110/02« in se jo nadomesti z besedilom: »102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 126/07 in 108/09«.
3. člen
V točki a. drugega odstavka 2.c člena Odloka se črta besedilo: »državni ali občinski lokacijski načrt« in se ga nadomesti z besedilom »občinski podrobni prostorski načrt«.
V točki b. drugega odstavka 2.c člena Odloka se črta beseda: »red« in se jo nadomesti z besedilom: »načrt in državni prostorski načrt«.
4. člen
V točki c. prvega odstavka 2.č člena Odloka se črta besedilo »občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do 1990 oziroma občinskim prostorskim planom« in se ga nadomesti z besedilom: »občinskega prostorskega načrta«.
5. člen
V četrti točki 4. člena Odloka se pika nadomesti z vejico in se doda besedo: »Poček.«
6. člen
V 5. členu Odloka se črta besedilo »Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986–1990 – dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 78/04).« in se ga nadomesti z besedilom: »Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10, 110/10).«
7. člen
Spremeni se 10. člen Odloka tako, da se glasi:
»Izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka ter v zvezi z obremenjevanjem okolja, se pri naslednjih dejavnostih ovrednotijo z naslednjim številom točk:
+-----------------------+---------------------------------------+
|            |    lega stavbnega zemljišča    |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|vrste dejavnosti z   |  1.  |  2.  |  3.  |  4.  |
|izjemnimi ugodnostmi v | območje | območje | območje | območje |
|zvezi s pridobivanjem |     |     |     |     |
|dohodka        |     |     |     |     |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|finančno posredništvo, |  750  |  750  |  750  |  750  |
|poštne in       |     |     |     |     |
|telekomunikacijske   |     |     |     |     |
|storitve        |     |     |     |     |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|promet in zveze brez  |  300  |  300  |  300  |  300  |
|skladiščenja ter    |     |     |     |     |
|poštnih in       |     |     |     |     |
|telekomunikacijskih  |     |     |     |     |
|storitev        |     |     |     |     |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|oskrba z elektriko   |  500  |  500  |  500  |  500  |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|trgovine z več kot   | 7000  | 7000  | 1500  |  1000 |
|1000 m2 neto površine |     |     |     |     |
|ter gostinski,     |     |     |     |     |
|trgovski in ostali   |     |     |     |     |
|poslovni prostori, ki |     |     |     |     |
|se nahajajo v     |     |     |     |     |
|trgovskih centrih z  |     |     |     |     |
|več kot petimi     |     |     |     |     |
|poslovnimi prostori  |     |     |     |     |
+-----------------------+---------------------------------------+
|            |    lega stavbnega zemljišča    |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|vrste dejavnosti v   |  1.  |  2.  |  3.  |  4.  |
|zvezi z        | območje | območje | območje | območje |
|obremenjevanjem okolja |     |     |     |     |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|skladiščenje naftnih  | 1000  | 1000  | 1000  |  1000 |
|deriv. in drugih nev. |     |     |     |     |
|snovi ter dejavnost  |     |     |     |     |
|benc. črpalk      |     |     |     |     |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
|avtopralnice      | 1000  | 1000  | 1000  |  1000 |
+-----------------------+---------+---------+---------+---------+
                                «
8. člen
V tretjem odstavku 11.a člena Odloka se črta besedilo »Korekcijski faktor (k) za nezazidana stavbna zemljišča v letu 2008 znaša 0,8. Korekcijski faktor za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi do konca leta za naslednje leto z dopolnitvijo tega odloka« in se ga nadomesti z besedilom »Korekcijski faktor (k) za nezazidana stavbna zemljišča znaša 0,8.«.
V tabeli 11.a člena Odloka se v prvi in drugi vrstici črta zadnji oklepaj in se besedilo: »z osnovno in podrobnejšo« nadomesti z besedo: »OPPN«.
V tabeli 11.a člena Odloka se v tretji in četrti vrstici črta beseda: »PUP« in se jo nadomesti z besedo: »OPN«.
V tabeli 11.a člena Odloka se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+------------------------------+--------------------------------+
|Razvojna stopnja stavbnega  |      Območje       |
|zemljišča           +-----------+---------+----------+
|               | 1. in 2. |  3.  |  4.  |
+------------------------------+-----------+---------+----------+
|območje, kjer je sprejet   |   /   |  150  |  50  |
|prostorski načrt (OPN) z   |      |     |     |
|namensko rabo za potrebe   |      |     |     |
|obrambe            |      |     |     |
+------------------------------+-----------+---------+----------+
                                «
9. člen
V drugi alineji prve točke 14.b člena Odloka se številka »20« nadomesti s številko »30«.
10. člen
V šestem odstavku 15. člena Odloka se za piko doda besedilo »V primeru intenzivnega tržnega kmetijstva, farmske reje živali, intenzivne pridelave pridelkov, predelave in prodaje izdelkov se nadomestilo za gospodarske objekte odmeri.«
11. člen
Ostale določbe Odloka ostanejo nespremenjene.
12. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-27/2011
Postojna, dne 19. decembra 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti