Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4709. Skupni sporazum med Zavodom AIPA in Združenjem kabelskih operaterjev Slovenije, stran 14392.

Zavod AIPA,
Šmartinska cesta 152,
1000 Ljubljana,
ki ga pri podpisu tega protokola zastopa direktor Gregor ŠTIBERNIK,
(v nadaljevanju: Zavod AIPA)
in
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije,
Celovška 150,
1000 Ljubljana,
ki ga zastopa predsednik uprave Stanko POSEGA,
(v nadaljevanju: ZKOS)
sklepata na podlagi določil 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP)
S K U P N I S P O R A Z U M
Uvodne ugotovitve
I.
Pogodbenika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da je Urad RS za intelektualno lastnino dne 11. 10. 2010 Zavodu AIPA podelil dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic za uporabo avdiovizualnih del (v nadaljevanju: AV dela), ki zajema tudi uveljavljanje pravice soavtorjev iz 105. člena ZASP v primerih radiodifuzne retransmisije AV del,
– da na dan sklenitve sporazuma je Zavod AIPA edina kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ki uveljavlja pravice soavtorjev v zvezi z uporabo AV del v primeru kabelske retransmisije; v izogib dvomu to pomeni, da Zavod AIPA nima dovoljenja za avtorje prispevkov v AV delih in da po razpoložljivih podatkih podpisnikov v RS ne obstaja kolektivna organizacija z dovoljenjem za uveljavljanje pravic avtorjev prispevkov na AV delih,
– da je Zavod AIPA kolektivna organizacija, ustanovljena v skladu z določili zakona, da je kolektivno upravljanje njena edina dejavnost, ki jo opravlja nepridobitno in da je zavezana v okviru zakonsko določenih nalog (146. člen ZASP) med drugim dovoljevati uporabo del iz njenega repertoarja varovanih del, sklepati sporazume z uporabniki varovanih del, pobirati nadomestila in deliti zbrana sredstva imetnikom po vnaprej določenih pravilih, pri tem pa je zavezana ravnati po načelih vestnega in poštenega poslovanja,
– da ZKOS združuje večino subjektov, ki na trgu opravljajo storitev radiodifuzne retransmisije (v nadaljevanju: operaterji), zaradi česar ima v smislu določil prvega odstavka 157. člena ZASP status reprezentativnega združenja uporabnikov,
– da je Zavod AIPA dne 10. 12. 2010 v Uradnem listu RS, št. 100/10 v skladu z določili ZASP objavil vabilo k pogajanjem, na podlagi katerega sta podpisnika dne 13. 5. 2011 podpisala Protokol o pogajanjih in dne 5. 7. 2011 Dodatek k Protokolu o pogajanjih, ter sta opravila pogajanja, na podlagi katerih se sklepa ta sporazum,
– da so v pogajanjih sodelovali tudi IP operaterji AMIS, T-2, TELEKOM SLOVENIJE,
– da sta se podpisnika dogovorila o posebnem tarifnem režimu za čas pogajanj, pri čemer ta sporazum ureja tudi način izvedbe in roke za plačilo poračuna honorarjev imetnikom pravic na AV delih (v nadaljevanju: honorarji) za obdobje pogajanj,
– da se ta sporazum nanaša zgolj na soavtorje AV dela, ki jih določa 105. člen ZASP, in na njihovo pravico radiodifuzne retransmisije v primeru kabelske retransmisije njihovih avtorskih (AV) del in s tem na njihovo pravico do honorarja oziroma nadomestila v primeru kabelske retransmisije njihovih avtorskih AV del, pri čemer podpis tega sporazuma ter določitev tarife, ki obenem predstavlja avtorske honorarje oziroma nadomestila soavtorjev AV dela, v ničemer ne posega in ne prejudicira višine nadomestil ali honorarjev za pravice drugih imetnikov;
– da se v skladu z določbo 4. točke 147. člena ZASP ta sporazum ne nanaša na lastna oddajanja RTV organizacij, ne glede na to, ali so ta lastna oddajanja predmet njihovih lastnih pravic ali pa so svoje pravice na RTV organizacijo prenesli drugi imetniki pravic.
Tarifa
II.
Tarifa, katera predstavlja avtorski honorar soavtorjev AV del za kabelsko retransmisijo AV del iz 31. člena ZASP, se določi na 0,80 EUR za posamezno aktivno uporabniško razmerje ali priključek, kateri končnemu uporabniku omogoča individualno izbiranje med največ 50 TV programi (v nadaljevanju: AUR). Kolikor AUR omogoča izbiranje med več kot 50 TV programi, se za vsak dodatni TV program v programski shemi zaračuna še 0,01 EUR na posamezni AUR.
Tarifa iz prejšnjega odstavka je mesečna, honorar pa se obračunava mesečno glede na povprečno število AUR operaterja v mesecu in število programov v programski shemi operaterja, za katerega se honorar odmerja.
Kolikor operater svojim poslovnim uporabnikom dovoljuje delitev programskega signala na več uporabniških enot in operater takemu uporabniku za svojo storitev zaračunava več, se honorar za tako AUR obračuna proporcionalno glede na večji znesek naročnine ali drugega nadomestila, ki ga operater zaračunava uporabniku glede na siceršnjo najnižjo ceno svoje kabelske retransmisije, kolikor s tem sporazumom ni določeno drugače.
III.
Podpisnika se dogovorita, da bodo tisti subjekti, ki opravljajo storitev kabelske retransmisije in ki bodo z Zavodom AIPA v roku 30 dni od prejema individualne pogodbe, najpozneje pa v roku 60 po objavi tega sporazuma v Uradnem listu RS sklenili pogodbe za radiodifuzno retransmisijo avtorskih AV del, deležni pravice za plačilo honorarja naslednji višini za posamezno AUR:
+----------------------+--------------------+------------------+
|  Obračunsko leto  |   do 100 TV   | 100 ali več TV |
|           |   programov   |  programov   |
+----------------------+--------------------+------------------+
|   2010 in 2011   |   0,40 EUR   |   0,40 EUR   |
+----------------------+--------------------+------------------+
|     2012     |   0,44 EUR   |   0,45 EUR   |
+----------------------+--------------------+------------------+
|     2013     |   0,49 EUR   |   0,51 EUR   |
+----------------------+--------------------+------------------+
|  2014 in naprej  |   0,54 EUR   |   0,57 EUR   |
+----------------------+--------------------+------------------+
Tarifa iz prejšnjega odstavka je mesečna, honorar pa se obračunava mesečno glede na povprečno število AUR operaterja v mesecu in število programov v programski shemi operaterja, za katerega se honorar odmerja.
Kolikor operater svojim poslovnim uporabnikom dovoljuje delitev programskega signala na več uporabniških enot in operater takemu uporabniku za svojo storitev zaračunava več, se honorar za tako AUR obračuna proporcionalno glede na večji znesek naročnine ali drugega nadomestila, ki ga operater zaračunava uporabniku glede na siceršnjo najnižjo ceno svoje kabelske retransmisije, kolikor s tem sporazumom ni določeno drugače.
Podpisnika se dogovorita za poseben sistem tarifiranja za AUR v naslednjih ustanovah:
a. Hoteli
Tarifa se določi in honorar odmeri za vse sobe v hotelu sorazmerno glede na podatek Statističnega urada RS o povprečni letni zasedenosti sob v slovenskih hotelih (v nadaljevanju: Podatek) in na tarifo za individualen AUR iz prvega odstavka te točke, pri čemer se Podatek usklajuje letno, praviloma v januarju. Zavod AIPA bo po objavi podatka o povprečni letni zasedenosti sob v slovenskih hotelih za mesec december v preteklem letu opravil preračun povprečne letne vrednosti Podatka in izračunano vrednost objavil v Uradnem listu. Podatek se za tarifiranje po tem odstavku uporablja od vključno meseca, v katerem je Zavod AIPA podatek objavil v Uradnem listu, do objave novega Podatka.
b. Domovi za ostarele
Tarifa za posamezen priključek (individualni ali v skupinskem prostoru) v posamezni sobi je enaka tarifi za posamezen AUR operaterja.
c. Zdravstvene ustanove
Tarifa za priključek (individualni ali v skupinskem prostoru) v sobi je enaka tarifi za posamezen AUR operaterja.
d. Večji gostinski objekti
Tarifa za vsak priključek je enaka tarifi za posamezen AUR operaterja, kolikor ne gre za namestitvene ali nočitvene kapacitete takega gostinskega objekta.
IV.
Podpisnika sta sporazumna, da denarne vrednosti iz tega sporazuma ne vsebujejo pripadajočega davka na dodano vrednost, tarifa pa se vsako leto spreminja – povečuje ali znižuje – glede na objavljeni indeks letne rasti cen življenjskih potrebščin. Revalorizirane tarife se zaveže Zavod AIPA objaviti v Uradnem listu RS, revalorizirane tarife pa veljajo od vključno meseca, v katerem je bila revalorizacija tarif objavljena v Uradnem listu.
V.
Za potrebe določanja števila AUR po tem sporazumu sta podpisnika sporazumna, da se operaterjevo omogočanje končnemu uporabniku, da uporablja storitve na podlagi sklenjenega naročniškega razmerja na klasični infrastrukturi (npr. kabelska TV, IP TV) še na največ do treh napravah (npr. mobilni telefon, računalnik …), všteje v obstoječo AUR, ki končnemu uporabniku omogoča dostop do operaterjevih storitev.
Kazensko določilo
VI.
Subjekti, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo in so upravičeni do plačevanja avtorskih honorarjev po določilih III. točke tega sporazuma, brez obvestila izgubijo to pravico in jim Zavod AIPA prične zaračunavati honorarje po II. točki tega sporazuma, kolikor:
– po prejemu poziva Zavoda AIPA v postavljenem roku ne oddajo poročila o povprečnem stanju AUR v posameznem mesecu, ali
– jih je treba v dveh zaporednih mesecih pozivati k oddaji poročila o povprečnem stanju AUR v minulem mesecu, ali
– če dolgovanega honorarja ne poravna niti 21 dni po tem, ko je Zavod AIPA opomin poslal dolžniku s priporočeno pošto.
V primerih iz prejšnjega odstavka pridobi subjekt, ki opravlja radiodifuzno retransmisijo, pravico, da lahko po 12 mesecih konsekutivnega rednega izpolnjevanja svojih obveznosti do Zavoda AIPA s pisnim zahtevkom uveljavi pravico do obračunavanja honorarja po III. točki tega sporazuma, Zavod AIPA pa mora o njegovem zaprosilu odločiti v 30 dneh od prejema zahtevka ter obvestilo prosilcu v istem roku oddati na pošto, sicer se šteje, da je prosilčevemu zahtevku odobreno.
Pravilo iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tiste subjekte, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo, in ki z Zavodom AIPA v roku, določenem v III. točki tega sporazuma, ne sklenejo pogodbe ter se jim posledično zaračunavajo honorarji po določilih II. točke tega sporazuma.
Novi operaterji
VII.
Podpisnika se dogovorita, da pravico do zaračunavanja honorarjev pod pogoji in v višini, določeni v III. točki tega sporazuma, pridobijo tudi tisti subjekti, ki začnejo na novo opravljati dejavnost radiodifuzne retransmisije in z Zavodom AIPA sklenejo pogodbo za radiodifuzno retransmisijo avtorskih AV del najpozneje v roku 30 dni po začetku komercialnega ponujanja radiodifuzne retransmisije.
To določilo se ne uporablja za tiste subjekte, ki prenehajo opravljati dejavnost radiodifuzne retransmisije in pred pretekom obdobja 2 let ponovno začno opravljati radiodifuzno retransmisijo. Kolikor so imeli 30 dni po prenehanju opravljanja dejavnosti neporavnane dospele obveznosti do Zavoda AIPA, ne glede na naravo teh obveznosti, ali so bili ob prenehanju opravljanja dejavnosti uvrščeni med subjekte, katerim se honorarji obračunavajo po tarifi iz II. točke tega sporazuma.
Določilo iz te točke se uporablja tudi za vse druge subjekte, ki v smislu določil Zakona o gospodarskih družbah predstavljajo subjektu, kateri opravlja radiodifuzno retransmisijo, povezano družbo ali subjekt.
Operaterji povratniki
VIII.
Subjektom, ki prenehajo opravljati dejavnosti radiodifuzne retransmisije, pa so se jim v času prenehanja opravljanja dejavnosti honorarji obračunavali po določilih III. točke tega sporazuma, in ki pozneje zopet začno opravljati dejavnost radiodifuzne retransmisije, se obdobje rednega izpolnjevanja obveznosti do Zavoda AIPA pred prenehanjem opravljanja dejavnosti všteje v obdobje, ki po ponovnem začetku opravljanja dejavnosti začne teči za pridobitev pravice do zaračunavanja honorarjev po določilih III. točke tega sporazuma.
Prevzemi kabelskih sistemov
IX.
Podpisnika se dogovorita, da se v primeru prevzema kabelskega sistema enega operaterja, kolikor preide sistem v trajno last in posest prevzemnika, AUR prevzetega sistema prištejejo AUR prevzemnega sistema in se zanje uporabljajo pogoji in tarifa, ki se sicer uporablja za prevzemnika, ne glede na pogoje po tem sporazumu in/ali individualni pogodbi, ki jo je imel z Zavodom AIPA sklenjeno prevzeti sistem.
Poročanje
X.
Vsak posamezni operater mora Zavodu AIPA omogočiti neposredno preverjanje pravilnosti sporočenih podatkov, potrebnih za zaračunavanje honorarjev in njihovo delitev imetnikom pravic, pri čemer se podpisnika dogovorita, da bodo operaterji v smislu določil 159. člena ZASP na način, ki ga bo določil Zavod AIPA (v času sklenitve tega sporazuma na elektronski naslov kabel@aipa.si) do vsakega 15. dne v mesecu za minuli koledarski mesec sporočili:
– podatke, potrditev oziroma morebitno spremembo podatkov, potrebnih za obračun honorarjev za pretekli koledarski mesec glede na določilo tega sporazuma in glede na individualno upravičenje do načina obračuna mesečnih honorarjev po III. točki tega sporazuma,
– spremembo programske sheme TV programov v svoji ponudbi, vključno s podatkom, če se je shema tekom meseca spreminjala, in datum morebitne take spremembe,
– kolikor prihaja do zatemnitev posameznih programov, podatke o času in trajanju zatemnitev posameznega TV programa v minulem mesecu, kolikor operater zatemnitev izvede sam s svojimi tehničnimi sredstvi na zahtevo izdajatelja programa ali zaradi izpada radiodifuzne retransmisije zaradi višje sile.
Podatki iz prejšnjega odstavka veljajo za posredovane šele, ko operater prejme od Zavoda AIPA potrditev o njihovem prejemu, pogodbenika pa sta sporazumna, da je dolžan operater podatke iz prejšnjega odstavka posredovati ob podpisu pogodbe, pozneje pa je dolžan podatke posredovati samo v primeru, da je v mesecu, na katerega bi se moralo poročilo nanašati, prišlo do spremembe. V nasprotnem primeru zadostuje njegova potrditev, da v obračunskem mesecu, na katerega se potrditev nanaša, ni sprememb.
Revidiranje
XI.
Podpisniki se dogovorijo, da ima Zavod AIPA pravico preverjati pravilnost podatkov o številu obračunskih enot za obračun nadomestila za radiodifuzno retransmisijo in programski ponudbi oziroma vrsti in številu radiodifuzno retransmitiranih TV programov v ponudbi subjekta, ki opravlja kabelsko retransmisijo, vse zgolj za potrebe izvajanja naloge obračunavanja honorarjev in delitve zbranih honorarjev med upravičene imetnike pravic.
V primeru, da je za preveritev iz prejšnjega odstavka potreben pregled dokumentacije, knjigovodskih listin ali pridobitev kateregakoli drugega podatka, ki je potreben za pravično določitev nadomestila ali delitev zbranih honorarjev in nadomestil upravičencem, ne glede na vrsto ali obliko podatka ali preveritve, mora Zavod AIPA svojo zahtevo sporočiti subjektu, ki opravlja storitev kabelske retransmisije (v nadaljevanju: revidiranec), ta pa mora neodvisnemu revizorju po izbiri Zavoda AIPA, in njegovim morebitnim pomočnikom v 8 dneh omogočiti dostop do vseh potrebnih listin, dokumentacije ali naprav ter jim omogočiti neoviran pregled, preveritev in primerjavo, pri čemer bodo veljali vsi podatki, pridobljeni s takim pregledom, za poslovno skrivnost.
Kolikor se podatki, ki se pregledujejo, nahajajo v obliki, ki glede na znanje ali tehnično usposobljenost revizorju ali njegovim pomočnikom niso dostopni oziroma jih taka oseba ne zna ali ne more sama pridobiti ali pregledovati, mora revidiranec priskrbeti podatke v obliki, ki bo taki osebi znana oziroma jih bo lahko uporabljala na način, s katerim je seznanjena. Revizor in revidiranec se lahko dogovorita tudi, da osebo, ki bo revizorju in/ali njegovim pomočnikom omogočila vpogled v potrebne listine, dokumentacijo ali naprave na svoje stroške priskrbi revidiranec.
Revidiranec mora osebi, ki opravlja pregled, in njenim morebitnim pomočnikom zagotoviti primerne pogoje, potrebne za izvedbo pregleda.
Stroške pregleda nosi Zavod AIPA.
V primeru, da se izkaže, da so bili podatki, ki jih je posredoval revidiranec napačni ali nepopolni in je bilo odmerjeno mesečno nadomestilo za več kot 2 odstotka nižje od nadomestila, ki bi bilo odmerjeno, če bi bili podatki pravilni ali popolni, ali če se izkaže, da je revidiranec vedoma ali iz hude malomarnosti Zavodu AIPA posredoval napačne podatke, ki kakorkoli vplivajo na pravilnost obračunavanja ali delitve zbranih honorarjev imetnikom pravic, celotne stroške preverjanja nosi revidiranec.
Zavod AIPA bo revidiranca pisno obvestil o rezultatih pregleda, revidiranec pa bo imel možnost, da na ugotovitve poda pripombe v 30 dneh od prejema obvestila, vendar pa njegove pripombe ne zadržijo morebitnih ukrepov, ki jih bo na podlagi ugotovitev pregleda sprejel Zavod AIPA.
Postopek pregleda in njegove ugotovitve ne omejujejo Zavoda AIPA in revidiranca pri uveljavljanju in zaščiti njunih pravic pred pristojnim sodiščem ali v morebitnem drugem postopku.
Podpisnika se dogovorita, da bo Zavod AIPA v primeru, da bo pri svojem poslovanju tudi brez revizije odkril nepravilnosti glede podatkov, na podlagi katerih subjektom, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo, obračunava mesečno nadomestilo po tem sporazumu oziroma individualnih pogodbah, o tem pisno obvestil subjekt, ki opravlja radiodifuzno retransmisijo, na katerega se bo ugotovljena napaka nanašala, in samodejno spremenil tudi višino mesečnega nadomestila. V primeru, da bo število ugotovljenih AUR za več kot 2 % višje od tistega, ki ga bo Zavodu AIPA za potrebe odmere denarnih obveznosti po tem sporazumu ali individualni pogodbi sporočil subjekt, ki opravlja radiodifuzno retransmisijo, bo Zavod AIPA takemu subjektu obračunal ugotovljeno razliko in mu v skladu s tem sporazumom ukinil pravico do plačila mesečnih honorarjev pod pogoji iz III. točke tega sporazuma, kolikor pa take pravice ni mogoče ukiniti, pa bo mesečno nadomestilo obračunaval v višini, povečani za do 200 %.
Za realizacijo obveznosti Zavoda AIPA iz prejšnjega odstavka se podpisnika dogovorita, da lahko Zavod AIPA pri sklepanju individualnih pogodb zahteva, da mu individualni subjekti, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo, dovoljujejo pridobivanje podatkov, povezanih z njihovim poslovanjem, ki bi se izkazali za potrebne za določanje višine ali obračun honorarjev ali za pravilno delitev zbranih honorarjev imetnikom pravic, tudi od vseh oseb ali institucij, ki posedujejo, obdelujejo ali imajo možnost priti do takih podatkov.
Podpisnika sta sporazuma, da namen revidiranja po tej točki ni pridobivanje osebnih podatkov končnih naročnikov ali uporabnikov storitev, kar bo Zavod AIPA pri pregledih podatkov po tej točki dosledno spoštoval ter določilo tega člena izvajal na način, s katerim ne bo prihajalo do kršitve varstva osebnih podatkov naročnikov oziroma končnih uporabnikov storitev.
Trajanje sporazuma
XII.
Podpisnika se dogovorita, da se ta sporazum sklepa za nedoločen čas, in sicer za obdobje od 11. 10. 2010 dalje.
V primeru, da Zavodu AIPA preneha veljati dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice radiodifuzne pravice v primeru kabelske retransmisije avdiovizualnih del, Sporazum avtomatično preneha veljati z dnem pravnomočnosti takega dokumenta, ki bi ga morebiti izdal Urad za intelektualno lastnino ali sodišče.
Podpisnika se dogovorita, da lahko ZKOS v vsakem trenutku, Zavod AIPA pa šele po 31. 12. 2014, pisno s priporočeno pošiljko odpove ta sporazum s 6-mesečnim odpovednim rokom, ki prične teči s prvim dnem v naslednjem mesecu po prejemu odpovedi s strani nasprotnega podpisnika tega sporazuma.
Jamčevanje za zahtevke imetnikov pravic
XIII.
Podpisnika sta sporazumna, da se s tem sporazumom ureja zgolj materialna avtorska pravica soavtorjev AV del za kabelsko retransmisijo AV del, ki se glede na določilo ZASP uveljavlja kolektivno, ne pa tudi nadomestila in honorarji za morebitne pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov pravic in se ne uveljavljajo kolektivno, oziroma se ne uveljavljajo preko Zavoda AIPA.
V okviru omejitev iz prejšnjega odstavka Zavod AIPA prevzema jamčevanje za vse tiste zahtevke, ki bi jih soavtorji AV del ali osebe oziroma subjekti, na katere so soavtorji AV del prenesli svoje pravice, naslovili na ZKOS ali katerega od subjektov, ki opravljajo radiodifuzno retransmisijo AV del pod pogoji iz 31. člena ZASP, in kateri ima v zvezi s plačilom za tako radiodifuzno retransmisijo AV del urejeno razmerje ter plačuje honorarje Zavodu AIPA.
V skladu z zavezo iz prejšnjega odstavka se Zavod AIPA zaveže, da bo postavitelja takega zahtevka nemudoma, najpozneje pa v roku 8 dni po posredovanju takega zahtevka, obvestila o tem, da na pasivni strani prevzema legitimacijo za tak zahtevek, obenem pa se zaveže v morebitnem postopku zoper ZKOS in/ali operaterja iz prejšnjega odstavka, nastopiti kot stranski intervenient oziroma aktivno sodelovati v postopku na strani ZKOS in/ali operaterja, ter mu povrniti tudi stroške, ki bi nastali v tem postopku za čas od prejema obvestila o postavitvi zahtevka naprej, kolikor stroški ne bodo nastali zaradi ravnanja ZKOS in/ali operaterja.
Podpisnika sta sporazumna, da se zaveza po povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka ne nanaša na plačila zahtevkov, za katere Zavod AIPA zaradi ravnanja ZKOS in/ali operaterja ni mogel sodelovati v postopku, prav tako pa tudi ne na stroške, ki so nastali pred posredovanjem takega zahtevka Zavodu AIPA in za stroške, ki so nastali zato, ker ZKOS in/ali operater Zavoda AIPA o zahtevku ni obvestil v primernem roku, ko bi se bilo mogoče nastanku stroškov še mogoče izogniti.
Prehodna določba
XIV.
Revalorizacija iz IV. točke tega sporazuma se prvič opravi v letu 2013, in sicer z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v letu 2012, pogodbenika pa sta sporazumna da se za tarifiranje AUR v hotelih v letih 2010, 2011 in 2012 namesto Podatka o povprečni letni zasedenosti sob uporablja fiksni indeks 0,5.
Končne določbe
XV.
Zavod AIPA objavi ta skupni sporazum v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupni sporazum začne veljati za vse istovrstne uporabnike AV del iz repertoarja Zavoda AIPA petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za obdobje od 11. 10. 2010 naprej, ne glede na to, ali so sodelovali pri pogajanjih ali sklenitvi tega sporazuma (šesti odstavek 157. člena ZASP).
Subjekti, ki opravljajo storitev kabelske retransmisije iz 31. člena ZASP, lahko z Zavodom AIPA sklenejo pogodbo le v skladu s tem skupnim sporazumom.
XVI.
Vsa medsebojna sporočila in dokumenti v zvezi s tem sporazumom morajo biti v pisni obliki in se pošiljajo na v uvodu navedene naslove obeh pogodbenih strank.
XVII.
Pogodbeni stranki soglašata, da bo vse morebitne spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.
XVIII.
Ta skupni sporazum je sestavljen v treh enakih primerkih, pri čemer vsak od podpisnikov prejme po en izvod, en izvod pa je namenjen za URSIL.
Ljubljana, dne 7. decembra 2011
Zavod AIPA
Gregor Štibernik l.r.
direktor
 
Združenje kabelskih operaterjev Slovenije
Stanko Posega l.r.
predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti