Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4736. Pravilnik o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica, stran 14434.

Občinski svet Občine Ivančna Gorica na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11), Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (za obdobje 2005–2017), na podlagi 31. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št 1/08) in 15. člena Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 38/09) in na podlagi sklepa 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica dne 1. 12. 2011 sprejme
P R A V I L N I K
o subvencioniranju izgradnje malih čistilnih naprav na območju Občine Ivančna Gorica
1. člen
Splošno
Predmet Pravilnika je subvencioniranje dela stroškov izgradnje male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: mKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih ali večstanovanjskih stavb.
2. člen
Višina sredstev
(1) Višina sredstev je določena vsakokrat v proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec je upravičen do subvencije samo enkrat.
(2) Višina subvencije za vsako mKČN je 800,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno mKČN je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba, vendar ne več kot do nabavne vrednosti mKČN brez DDV.
3. člen
Upravičenci
(1) Do subvencije so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe izven aglomeracij, stojijo na območju Občine Ivančna Gorica in imajo stalno prebivališče v Občini Ivančna Gorica.
(2) Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju aglomeracij, za katere mora Občina Ivančna Gorica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo. Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
(3) Seznam aglomeracij na območju Občine Ivančna Gorica je sestavni del tega pravilnika.
(4) Strokovna služba Občine lahko ob ugotovitvi, da objekta o območju aglomeracij ni možno ali ni ekonomsko upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem, odobri subvencijo.
(5) Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost v vrstnem redu.
4. člen
Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
– da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži izven območja aglomeracij in da je v njem prijavljeno stalno prebivališče.
1. Enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, morajo imeti:
– pridobljeno veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1).
– za mKČN kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpadne vode pridobljeno izjavo o skladnosti, da ustrezajo standardom iz Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz mKČN in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov, ter namesto prvih meritev od izvajalca javne službe izdano pozitivno oceno obratovanja.
– za mKČN, kot gradbeni proizvod za čiščenje komunalne odpadne vode, morajo ustrezati standardom RS. Seznam mKČN, ki ustrezajo tem pogojem, objavlja Zbornica komunalnega gospodarstva.
2. Vlagatelji morajo predložiti:
– izpolnjeno in podpisano vlogo,
– dokazilo, da je vpisana v registru mKČN, ki ga vodi javna komunalna služba,
– dokazilo o nakupu male čistilne naprave, iz katerega mora biti razvidna cena, da je bil nakup že opravljen, vrsta in tip, ter da je nakup opravil vlagatelj,
– potrdilo in strokovno oceno o obratovanju mKČN, ki ju na stroške uporabnika izdela izvajalec javne službe.
5. člen
Rok in način prijave
(1) Občina za vsako leto objavi javni razpis. Vlogo se poda v zaprti kuverti s pripisom: »subvencije za čiščenje odpadne vode «. Vlogo se odda na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali izroči osebno v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica.
(2) Vlagatelji lahko vlogo oddajo kadarkoli v tekočem letu, vendar ne pred objavo razpisa.
(3) Seznam aglomeracij, kjer mora Občina Ivančna Gorica zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, in iz katerih ni možno pridobiti subvencije, in seznam upravičencev, so na vpogled na Občini Ivančna Gorica, na Javnem komunalnem podjetju Grosuplje d.o.o. oziroma na spletni strani Občine Ivančna Gorica na spletnem naslovu: www.ivancna-gorica.si.
6. člen
Veljavnost in objava
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2011
Ivančna Gorica, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
SEZNAM AGLOMERACIJ V OBČINI IVANČNA GORICA


+---------------------------------------------------------------+
|OBČINA IVANČNA GORICA                     |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|      ID|IME_AGLOMERACIJE   |OB_MID  |OB_IME     |
| AGLOMERACIJE|           |     |        |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6602|BREZOVI DOL     |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6609|ČEŠNJICE PRI     |11026915 |IVANČNA GORICA |
|       |ZAGRADCU       |     |        |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6438|DEDNI DOL      |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6624|DOB PRI ŐENTVIDU   |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6581|GLOGOVICA      |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6528|GORENJA VAS     |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6622|HRASTOV DOL     |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6512|IVANČNA GORICA    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6532|KAL         |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6547|KAMNI VRH PRI    |11026915 |IVANČNA GORICA |
|       |AMBRUSU       |     |        |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6583|KITNI VRH      |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6488|KRIŠKA VAS      |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6452|LESKOVEC       |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6545|MEKINJE NAD STIČNO  |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6531|METNAJ        |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6525|MLEŠČEVO       |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6511|MULJAVA       |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6506|POTOK PRI MULJAVI  |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6553|PRIMČA VAS      |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6482|SPODNJA DRAGA    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6427|SPODNJE BREZOVO   |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6493|STRANSKA VAS     |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6559|SUŠICA        |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6580|ŠENTVID PRI STIČNI  |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6478|TREBNJA GORICA    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6475|VELIKA DOBRAVA    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6586|VELIKE PECE     |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6500|VELIKO ČRNELO    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6519|VIR PRI STIČNI    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6434|VIŠNJA GORA     |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6582|VIŠNJE        |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6572|ZAGRADEC       |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6474|ZGORNJA DRAGA    |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+
|     6502|ZNOJILE PRI KRKI   |11026915 |IVANČNA GORICA |
+--------------+---------------------+----------+---------------+


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti