Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4782. Odlok o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2011, stran 14502.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), ter 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet Občine Veržej na seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Veržej za leto 2011
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2011 (Uradni list RS, št. 15/10) tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                            v evrih
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/ Konto        Proračun leta
                             2011
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    1.287.046
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)            1.024.884
70  DAVČNI PRIHODKI                 912.229
   700 Davki na dohodek in dobiček         726.679
   703 Davki na premoženje             75.950
   704 Domači davki na blago in storitve      109.600
71  NEDAVČNI PRIHODKI                112.655
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                    55.545
   711 Takse in pristojbine             1.100
   712 Globe in druge denarne kazni         1.600
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      716
   714 Drugi nedavčni prihodki           53.694
72  KAPITALSKI PRIHODKI               76.470
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      470
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       76.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI               185.692
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            160.427
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna Evropske
   unije                      25.265
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       1.297.824
   TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43+45)         331.974
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      125.824
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     19.489
   402 Izdatki za blago in storitve        170.711
   403 Plačila domačih obresti            8.650
   409 Rezerve                    7.300
41  TEKOČI TRANSFERI                509.992
   410 Subvencije                  18.841
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom                285.039
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   48.000
   413 Drugi tekoči domači transferi        158.112
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              401.034
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     401.034
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             54.824
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                    41.439
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   13.385
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)       –10.778
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)       0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV                  0
   750 Prejeta vračila danih posojil           0
   751 Prodaja kapitalskih deležev            0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                        0
   440 Dana posojila                   0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb                        0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                     0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)           19.596
55  ODPLAČILO DOLGA (550)              19.596
   550 Odplačila domačega dolga           19.596
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)           –30.374
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)        –19.596
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)        10.778
   XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN
   31. 12. PRETEK. LETA               44.384
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim planom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Veržej.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-4/2011-19
Veržej, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti