Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4777. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011, stran 14499.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 88., 89. in 90. člena Statuta Občine Velika Polana (Uradni list RS, št. 44/99, 52/03) je Občinski svet Občine Velika Polana na 6. redni seji dne 12. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Velika Polana za leto 2011 (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 21/11 z dne 21. 3. 2011) se v 2. členu spremeni odstavek ter se glasi:
»Proračun Občine Velika Polana za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
                               v EUR
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  A.|   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)| 2.698.948,05|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      | 1.262.413,49|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  70|   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |  943.788,29|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK    |  870.469,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE        |   34.950,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE |   37.769,29|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 706|   |DRUGI DAVKI            |    600,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  71|   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  318.625,20|
|   |   |(710+711+712+713+714)       |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD |   87.225,47|
|   |   |PREMOŽENJA             |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE        |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 712|   |DENARNE KAZNI           |     50,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   41.510,49|
|   |   |STORITEV              |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI      |  189.839,24|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  72|   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |   70.788,16|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |       |
|   |   |SREDSTEV              |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 722|   |PRIHODKI OD PROD. ZEMLJ. IN    |   70.788,16|
|   |   |NEMATER. DOLG. SRED.        |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  73|   |PREJETE DONACIJE (730+731)     |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE     |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  74|   |TRANSFERNI PRIHODKI        | 1.365.746,40|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH   |  152.443,65|
|   |   |JAVNOFINAN. INSTITUCIJ       |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 741|   |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA   | 1.213.302,75|
|   |   |PRORAČUNA             |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 2.891.100,28|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  40|   |TEKOČI ODHODKI           |  696.530,49|
|   |   |(400+401+402+403+409)       |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM |  143.004,24|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |   22.016,28|
|   |   |VARNOST              |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  521.559,97|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI      |   3.950,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 409|   |REZERVE              |   6.000,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  41|   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  428.318,56|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 410|   |SUBVENCIJE             |   25.900,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |   75.105,62|
|   |   |GOSPODINJSTVOM           |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM|   54.537,61|
|   |   |IN USTANOVAM            |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |  272.775,33|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 414|   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO     |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  42|   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    | 1.701.416,69|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 1.701.416,69|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  43|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   64.834,54|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN |   61.122,54|
|   |   |FIZIČNIM OSEBAM          |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |   3.712,00|
|   |   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|  –192.152,23|
|   |   |(I.-II.)              |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  B.|   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |       |
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  75|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 752|   |KUPNINA IZ NASLOVA PRIVATICACIJE  |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  44|   |DANA POSOJ. IN POVEČ. KAPIT. DELEŽ.|       |
|   |   |(440+441)             |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 440|   |DANA POSOJILA           |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN  |       |
|   |   |NALOŽB               |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 442|   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA |       |
|   |   |PRIVATIZACIJE           |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |       |
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–|       |
|   |   |V.)                |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  C.|   |RAČUN FINANCIRANJA         |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | VII. |ZADOLŽEVANJE            |   30.000,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  50|   |ZADOLŽEVANJE (500)         |   30.000,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE        |   30.000,00|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | VIII.|ODPLAČILA DOLGA          |   55.646,48|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|  55|   |ODPLAČILO DOLGA (550)       |   55.646,48|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
| 550|   |ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA      |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | IX. |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |  217.798,71|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) |   25.646,48|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)     |  192.152,23|
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |  308.097,12|
|   |   |12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+-----+------+-----------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2011–2014, je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Velika Polana.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11-6/11 OS
Velika Polana, dne 12. decembra 2011
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti