Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4786. Odlok o proračunu Občine Škocjan za leto 2012, stran 14508.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US RS, 79/09, 51/10 in 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 4) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 11. seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škocjan za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Škocjan za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|Konto |Naziv konta                |  Proračun|
|    |                     |  leta 2012|
+-------+------------------------------------------+------------+
|  1  |          2           |   3   |
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.650.125|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.980.203|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       |  2.513.303|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.298.533|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 Davki na premoženje          |   137.250|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |   77.520|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   466.900|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   157.800|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.800|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 Denarne kazni             |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |     300|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |   303.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (722)         |  1.007.506|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.007.506|
|    |nematerialnega premoženja         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    6.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    6.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  1.656.416|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |   427.402|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  1.229.014|
|    |proračuna iz sredstev EU         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.771.949|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)   |  1.237.661|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   311.976|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   49.245|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   851.940|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    9.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 Sredstva, izločena v rezerve     |   15.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    |  1.278.720|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 Subvencije              |   173.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |   807.900|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   77.800|
|    |in ustanovam               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 Drugi domači transferi        |   220.020|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  4.056.970|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  4.056.970|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)     |   198.598|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   168.598|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   30.000|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)       | –1.121.824|
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 Dana posojila             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   360.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje          |   360.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   50.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   50.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –812.424|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   309.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  1.121.824|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   812.424|
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke (PP), te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavka in konto.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1) Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1 in 9/11),
2) Prihodki ožjih delov lokalni skupnosti: samoprispevek ter drugi prihodki,
3) Prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
4) Prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in
5) Prihodki komunalnih prispevkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava.
6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča občinski svet)
Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela proračuna.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremenjeni proračun ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske porabe finančnega načrta posameznega predlagatelja v posebnem delu proračuna v obsegu 30% (povečanje ali zmanjšanje PPP).
Župan je pooblaščen, da v skladu z Zakonom o javnih financah in s tem odlokom neomejeno razporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča predlagatelj FN)
Predlagatelj FN lahko prerazporeja pravice porabe med konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do 30% vrednosti projekta ali programa. O spremembi vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.
O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.
Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2012 prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedel javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2012 do višine 60% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2012;
– za leto 2013 do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2012.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2013 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2012.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagatelja FN.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in načrta razvojnih programov predlagatelja FN.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in 2012. V skladu s tem zakonom se občina lahko pogodbeno dogovori za krajše plačilne roke, če doseže nižjo pogodbeno ceno (popust za predčasno plačilo).
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca oziroma dobavitelja.
13. člen
(proračunski sklad in proračunska rezerva)
Proračunski sklad je:
– proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 12.000 EUR.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 EUR in o tem s pisnimi poročili dvakrat letno obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu za odpis dolga)
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar skupno ne več kot 0,1% primerne porabe določene Občini Škocjan za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati.
O odpisu dolga župan obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 360.000 EUR.
O najetju posojila odloča župan.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5% sprejetega proračuna.
16. člen
(proračunska rezervacija)
Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 3.000 EUR.
O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z zakonom odloča župan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Škocjan v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2011
Škocjan, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti