Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4760. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) območja SD 17/1 Naklo – sever, stran 14458.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 21. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) območja SD 17/1 Naklo – sever
1. SPLOŠNO
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever (Uradni list RS, št. 46/10, 57/10 – tehnični popravek).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEB IN DOPOLNITEV OPPN
V območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever (v nadaljevanju: OPPN) je poleg gradnje samostoječih eno ali dvostanovanjskih objektov in gospodarske javne infrastrukture in internih dovoznih cest predvidena tudi gradnja otroškega vrtca z vsemi pripadajočimi površinami.
Razlog za predvidene spremembe in dopolnitve OPPN (v nadaljevanju: SD OPPN) je spremenjena potreba glede zmogljivosti vrtca, ki odstopa od predvidenih rešitev in od dopustnih odstopanj v veljavnem OPPN.
Nova arhitekturna zasnova vrtca namreč presega pogoje za oblikovanje objekta, hkrati pa presega tudi zmogljivost objekta predvidenega v OPPN. Zaradi navedenega je za zagotovitev zadostne površine zemljišča za gradnjo vrtca poleg spremembe pogojev za gradnjo potrebna tudi razširitev območja OPPN proti vzhodu in sicer tako, da se k območju priključi še del sosednje enote urejanja prostora NA2 (del CU in del ZS), v izmeri cca 1,3 ha.
SD OPPN poleg razširitve območja OPPN obravnavajo le tisti del območja osnovnega OPPN, ki je namenjen gradnji otroškega vrtca.
Zaradi širitve območja za gradnjo vrtca na območje vzhodno od občinske ceste Krakovo je v sklopu SD OPPN predvidena tudi prilagoditev rešitev za gospodarsko javno infrastrukturo v razširjenem območju vrtca.
3. OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN
Območje predvidenih SD OPPN zajema poleg zemljišča predvidenega za gradnjo vrtca (parc. št. 699, k.o. Naklo) še zemljišča in dele zemljišč na razširjenem delu območja OPPN, s parc. št. 320/1, 320/3, 320/4, 321/3, 621/1, 621/4 in 622, k.o. Naklo.
Nova meja ureditvenega območja OPPN bo natančno določena v dopolnjenem osnutku SD OPPN.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
Pri pripravi SD OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, podatke o prostoru, v fazi priprave osnovnega OPPN izdelane strokovne podlage in obstoječo komunalno opremo naselja.
SD OPPN se načrtujejo na osnovi izdelane arhitekturne rešitve vrtca ter na podlagi naslednjih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati pred pripravo dopolnjenega osnutka SD OPPN:
– urbanistični predlog zazidalne ureditve razširjenega območja vrtca,
– krajinsko-arhitekturna zasnova za območje igrišč in manipulativnih površin na razširjenem območju vrtca,
– zasnova projektnih rešitev za gospodarsko javno infrastrukturo v razširjenem območju vrtca, s prikazom navezav na obstoječe javno omrežje.
Izdelava morebitnih dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave SD OPPN.
5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN Z OPREDELITVIJO POSAMEZNIH FAZ
Postopek priprave SD OPPN bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju.
+----------------------------------------+---------------------+
|Faza v postopku             |Rok izvedbe     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sklep o pripravi SD OPPN        |december 2011    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Priprava osnutka SD OPPN        |december–januar   |
|                    |2011/12       |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobivanje smernic k SD OPPN     |januar 2012     |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobitev mnenja MOP, ali je za SD OPPN|januar 2012     |
|potrebno izvesti CPVO          |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih  |februar 2012     |
|podlag                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka SD OPPN  |februar–marec 2012  |
+----------------------------------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava SD |marec 2012      |
|OPPN                  |           |
+----------------------------------------+---------------------+
|Stališča do pripomb in njihova potrditev|april 2012      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Izdelava predloga SD OPPN        |april 2012      |
+----------------------------------------+---------------------+
|Pridobivanje mnenj k SD OPPN      |april–maj 2012    |
+----------------------------------------+---------------------+
|Izdelava usklajenega predloga SD OPPN  |maj 2012       |
+----------------------------------------+---------------------+
|Sprejem usklajenega predloga SD OPPN in |junij 2012      |
|objava                 |           |
+----------------------------------------+---------------------+
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave SD OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema SD OPPN.
6. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO V POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN
V postopku priprave SD OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj
3. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj
5. Občina Naklo (za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture-ceste, javna razsvetljava), Glavna cesta 24, 4202 Naklo
6. Komunala Kranj d.o.o., PE vodovod, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
7. Komunala Kranj d.o.o., PE kanalizacija, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
8. Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
9. Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj
10. Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
11. Plinovodi d.d. (območje DPN za prenosni plinovod M10 Vodice – Rateče), Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p 3720, 1001 Ljubljana.
Osnutek SD OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave SD OPPN izkaže, da so njihove smernice in mnenja potrebni oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
7. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPPN
Izdelavo SD OPPN območja SD 17/1 Naklo – sever financira Občina Naklo.
8. OBJAVA SKLEPA
Ta sklep se objavi Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Naklo ter stopi v veljavo naslednji dan po objavi.
Št. 3505-0006/2011-07
Naklo, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti