Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4737. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik, stran 14436.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, ZP-1-UPB8 in 43/11 – Odločba US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru, varovanje zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za varstvo ljudi in premoženja ter obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali v Občini Kamnik.
Odlok določa tudi prekrške in globe.
2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno nahaja na območju Občine Kamnik, je dolžan ravnati tako, da ne moti, vznemirja ali ovira drugih oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogroža njihovega zdravja ali premoženja, da spoštuje javni red, da skrbi za urejenost kraja ali naselja, da ne opušča dejanj, ki so po tem odloku obvezna oziroma ne opravlja dejanj, ki so po tem odloku prepovedana.
3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so neposredno odgovorni storilci prekrškov.
4. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– javni kraj oziroma javna površina je vsak prostor, ki je brezpogojno ali pod določenimi pogoji dostopen vsakomur,
– javne prometne površine so: ceste, parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, pločniki in trgi,
– javne zelene površine so: parki, drevoredi, cvetlični nasadi, pokopališča, otroška in športna igrišča, ki so javno dobro ali v lasti občine ali v lasti krajevnih skupnosti na območju občine in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s predpisi, oziroma je njihova uporaba omejena izključno iz razloga varovanja javnega dobra,
– zasebni prostor je prostor, ki je v zasebni lasti ali posesti in je dostop vanj dovoljen le s soglasjem lastnika, posestnika ali druge upravičene osebe,
– upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za upravljavca lastnik sam.
II. VAROVANJE JAVNEGA REDA IN MIRU
5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se na nedovoljen način moti javni red in mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku in razvedrilu.
6. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni prireditvi, ki se organizira na zemljišču v lasti občine ali zemljišču, ki predstavlja javno dobro, je odgovoren vodja shoda oziroma prireditve, ki ga določi organizator.
Organizator je dolžan:
1. poskrbeti za red in čistočo na prireditvenem prostoru,
2. zagotoviti, da v času trajanja prireditve niso presežne dovoljene ravni hrupa,
3. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o priglasitvi prireditve,
4. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti, odstraniti postavljene objekte in ostale naprave ter prireditveni prostor zapustiti v stanju, kot je bilo pred prireditvijo,
5. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.
III. VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA
7. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se ogroža ali poškoduje premoženje občine ali premoženje, ki predstavlja javno dobro.
8. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. sajenje ali gojenje rastlin v koridorjih komunalnih vodov ali v taki bližini javne površine ali zgradbe, da rastline povzročajo škodo na komunalnih vodih, javni površini ali zgradbi ali z rastjo v območje ceste ovirajo uporabo ceste ali druge javne prometne površine,
2. poškodovanje drevja, grmičevja ali cvetja na javnih zelenih površinah ali javnem kraju,
3. sajenje rastlin na način, ki je v nasprotju z določili prostorskih aktov občine,
4. uporaba javne zelene površine za pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to predvideno s prostorskimi akti in na podlagi izdanega dovoljenja lastnika,
5. vožnja z vozili po urejenih zelenicah, cvetličnih gredah, otroških igriščih, pokopališčih ali drugih površinah, ki niso namenjene vožnji z vozili,
6. prislanjanje koles, koles z motorjem ali motornih koles k stenam javnih zgradb in s tem povzročanje škode, oviranje prometa vozil ali prehoda pešcev,
7. igranje oziroma zadrževanje na javni prometni površini ali drugem kraju, če je s tem ogrožena varnost ljudi ali premoženja,
8. kršenje reda ali ogrožanje varnosti ljudi in premoženja na javnih kopališčih,
9. vznemirjanje, motenje ali nadlegovanje občanov z zbiranjem podatkov, izvajanjem propagandne dejavnosti ali prodajanjem predmetov ali storitev na javnih krajih,
10. odlaganje kosovnih odpadkov v skupne prostore večstanovanjskih hiš, ki za to niso namenjeni.
IV. VAROVANJE ZDRAVJA IN ČISTOČE TER VAROVANJE OKOLJA
9. člen
Zaradi varovanja zdravja, čistoče in okolja je prepovedano:
1. vodenje živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, v javne lokale, javne ustanove, na otroška igrišča, zelenice, pokopališča, javna kopališča, športna igrišča, javna prevozna sredstva ali v druge prostore oziroma površine, kamor je vodenje psov izrecno prepovedano,
2. opuščanje potrebnega nadzorstva nad domačimi živalmi,
3. zalivanje vrtov, pranje avtomobilov ali druga podobna poraba vode iz vodovodnega omrežja v času, ko je uporaba vode v te namene omejena,
4. pranje avtomobilov, motorjev, kmetijske mehanizacije ob vodotokih, na vodovarstvenih območjih in drugih javnih površinah, razen tam, kjer je to posebej dovoljeno,
5. vstopanje, zadrževanje in gibanje v zavarovanih območjih vodohramov,
6. kopanje na območju, kjer je to izrecno prepovedano,
7. uporaba motornih sani izven območij, kjer je le-ta posebej dovoljena (predvsem uporaba motornih sani za vožnjo po športnih in rekreacijskih progah ter drugih javnih zelenih površinah), razen za reševalno dejavnost,
8. zanemarjanje reda in čistoče na športnih igriščih, avtobusnih postajah in drugih javnih prostorih tako, da se s tem kvari videz, moti okolica ali ogroža zdravje ljudi,
9. metanje, puščanje ali odlaganje predmetov, snovi in odpadkov v naravno okolje, npr. na območja zajetja pitne vode, v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge površine oziroma prostore, ki niso za to določeni,
10. metanje, puščanje ali odlaganje cigaretnih ogorkov, žvečilnih gumijev in izpljunkov na pločnike, ceste in druge javne površine,
11. iztepanje, izlivanje ali metanje z balkonov, oken ali zasebnih nepremičnin karkoli na javne površine,
12. pranje in popravljanje vozil na javnih površinah,
13. prevažanje ali prenašanje mrhovine, kosti, kože, fekalij ali podobnih odpadkov v odprtih posodah in s tem povzročanje smradu; prepoved ne velja za prevoz hlevskega gnoja na polje,
14. praznenje vsebine kemičnih in ostalih vrst stranišč avtodomov in avtomobilskih prikolic izven posod oziroma prostorov, namenjenih za ta namen.
V. VAROVANJE ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH POVRŠIN
10. člen
Zaradi varovanja zunanjega videza naselij in zelenih površin je prepovedano:
1. postavljanje šotorov, bivalnikov, avtodomov ali avtomobilskih prikolic za bivanje ali kako drugačno prenočevanje ali bivanje na javnih prometnih površinah in javnih zelenih površinah,
2. deponiranje drv ali drugih predmetov ob fasadi stanovanjskih objektov tako, da se ovira javni prehod,
3. odlaganje lesa, kosovnih in gradbenih odpadkov ali kateregakoli drugega materiala trajnega značaja na javne površine,
4. prevračanje, prestavljanje ali onesnaževanje klopi, ograj ali drugih naprav in urbane opreme na javnih površinah ali ob javnih poteh,
5. nameščanje urbane opreme na javnih površinah brez predhodnega soglasja Občine Kamnik.
11. člen
Po končanih delih na javnih prometnih in javnih zelenih površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju.
12. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb so dolžni:
1. poskrbeti, da so pripadajoča zemljišča vzdrževana in urejena,
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda ter snegobrani,
3. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, plodove in listje, za katere obstaja nevarnost, da padejo na javne površine in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali njihovo premoženje.
13. člen
Lastniki ali uporabniki objektov so dolžni skrbeti za urejenost zunanjega izgleda objektov.
VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV ŽIVALI
14. člen
Lastniki in vodniki živali so dolžni upoštevati določila 1. točke 9. člena tega odloka.
Na ulicah, trgih, rekreacijskih in gozdnih površinah, ter na drugih javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcih.
15. člen
Lastnik oziroma vodnik živali je dolžan počistiti iztrebke z javne površine.
Lastnik oziroma vodnik psa je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
VII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni nadzorni organ občinske uprave, ki tudi izreka globe v skladu z določili tega odloka.
Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da ugotovljene nepravilnosti kršitelj odpravi v postavljenem roku, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
17. člen
Z globo 130,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 7. in 8. člena tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 7. in 8. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
18. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena tega odloka. Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 6. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
19. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določili 9., 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 250,00 EUR.
20. člen
Z globo 200,00 EUR se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna v nasprotju z določili 14. in 15. člena tega odloka.
IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o javnem redu in miru v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 19/92) in Odlok o reji in registraciji psov (Uradni list RS, št. 10/94).
22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-2/2010
Kamnik, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti