Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4740. Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu v Občini Kamnik, stran 14440.

Na podlagi 5. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 45/10) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. seji dne 21. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o podeljevanju priznanj v športu v Občini Kamnik
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S Pravilnikom o podeljevanju priznanj v športu v Občini Kamnik (v nadaljevanju: Pravilnik) Občinski svet Občine Kamnik določa vrste priznanj ter pogoje, merila in postopke za podeljevanje priznanj v športu.
2. člen
(vrste priznanj)
Občina Kamnik vsako leto lahko podeli naslednja priznanja v športu:
– za delo v športnih organizacijah,
– za športne dosežke pri:
– športu otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
– športu otrok, mladine in odraslih v društvih,
– športu otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami (šport invalidov).
3. člen
(prejemniki priznanj)
Za posamezna priznanja v športu so lahko predlagani:
– športni delavci in/ali trenerji za strokovno in požrtvovalno delo,
– športniki za športne dosežke,
– športne organizacije,
– športne ekipe.
4. člen
(predlagatelji)
Kandidate za posamezna priznanja v športu lahko predlagajo:
– izvajalci Letnega programa športa v Občini Kamnik,
– športna društva in zveze društev, ki so registrirani po Zakonu o društvih,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– občani Občine Kamnik.
5. člen
(zagotavljanje sredstev)
Sredstva za financiranje podeljevanja priznanj v športu se na osnovi določb Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kamnik vsako leto zagotovijo v okviru sprejetega Letnega programa športa.
VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
(priznanja za delo v športu – opredelitev)
Priznanja za delo v športu so:
– bronasto priznanje Občine Kamnik
– srebrno priznanje Občine Kamnik
– zlata plaketa Občine Kamnik.
7. člen
(priznanje za delo v športu – merila)
Bronasto priznanje za delo v športnih organizacijah se podeljuje športnim delavcem in/ali trenerjem za dolgoletno (nad 15 let) strokovno, uspešno in/ali požrtvovalno delo v športnih organizacijah s sedežem v Občini Kamnik. Do priznanja so upravičeni tudi športni delavci in trenerji, ki imajo stalno bivališče v Občini Kamnik, a svoje delo opravljajo v športnih organizacijah izven Občine Kamnik. Bronasto priznanje se lahko podeli tudi športni organizaciji z dolgoletno tradicijo (jubilej – 15 let).
Vsako leto se podeli največ tri bronasta priznanja.
Srebrno priznanje za delo v športnih organizacijah se podeljuje športnim delavcem in/ali trenerjem za dolgoletno (nad 30 let) strokovno, uspešno in/ali požrtvovalno delo v športnih organizacijah s sedežem v Občini Kamnik. Do priznanja so upravičeni tudi športni delavci in trenerji, ki imajo stalno bivališče v Občini Kamnik, a svoje delo opravljajo v športnih organizacijah izven Občine Kamnik. Srebrno priznanje se lahko podeli tudi športni organizaciji z dolgoletno tradicijo (jubilej – 30 let).
Vsako leto se podeli največ tri srebrna priznanja.
Zlato plaketo za delo v športnih organizacijah se podeli športnim delavcem in/ali trenerjem za dolgoletno (nad 50 let) strokovno, uspešno in/ali požrtvovalno delo v športnih organizacijah s sedežem v Občini Kamnik. Zlata plaketa se lahko podeli tudi športnikom/športnicam s stalnim bivališčem v Občini Kamnik za izjemne športne rezultate oziroma dosežke, pri čemer za izjemen rezultat šteje medalja na OI, SP ali EP v članskih kategorijah. Za izjemen športni dosežek šteje dosežek, ki športnika/športnico po merilih OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS) uvršča v mednarodni ali svetovni razred. Vsako leto se podeli največ ena zlata plaketa.
8. člen
(priznanja za športne dosežke – opredelitev)
Priznanja za športne dosežke se podeljujejo v naslednjih kategorijah:
– športni dosežki otrok in mladine v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja:
– dečki in deklice do 15 let – enotna kategorija
– dečki/deklice – ekipno
– mladinci in mladinke do 19 let – enotna kategorija
– mladinci/mladinke – ekipno
– športni dosežki otrok, mladine in odraslih v športnih društvih:
– dečki in deklice do 15 let – enotna kategorija
– dečki/deklice – ekipno
– kadeti in kadetinje do 17 let – enotna kategorija
– kadeti/kadetinje – ekipno
– mladinci in mladinke do 19 let – enotna kategorija
– mladinci/mladinke – ekipno
– člani in članice nad 20 let – enotna kategorija
– člani/članice – ekipno
– veterani in veteranke nad 45 let – enotna kategorija
– športni dosežki otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami (športniki invalidi):
– dečki in deklice do 15 let – enotna kategorija
– dečki/deklice – ekipno
– mladinci in mladinke do 19 let – enotna kategorija
– mladinci/mladinke – ekipno
– člani in članice nad 20 let – enotna kategorija
– člani/članice – ekipno.
9. člen
(priznanja za športne dosežke – merila)
Priznanja za športne dosežke v individualnih kategorijah se podeljuje športnikom/športnicam, ki so v tekočem koledarskem letu dosegli vidne športne rezultate/dosežke doma in/ali v tujini. Za vidnejši športni rezultat šteje uvrstitev do najmanj tretjega mesta na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ – Nacionalna panožna športna zveza. Vidnejši športni dosežek je dosežek, ki športnika/športnico po merilih OKS-ZŠZ uvršča med kategorizirane športnike.
Priznanje lahko prejmejo posamezni športniki/športnice, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Občini Kamnik ali športniki/športnice, ki na tekmovanjih zastopajo vzgojnoizobraževalne ustanove oziroma športne organizacije s sedežem v Občini Kamnik.
Vsako leto se podeli največ šest priznanj za športne dosežke v vsaki razpisani individualni kategoriji.
Priznanja za športne dosežke v kategorijah ekipno se podeljuje posameznim športnim ekipam, ki nastopajo za vzgojnoizobraževalne ustanove oziroma športne organizacije s sedežem v Občini Kamnik in so v tekočem koledarskem letu dosegle vidne športne rezultate doma in/ali v tujini. Za vidnejši športni rezultat šteje uvrstitev do najmanj tretjega mesta na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ.
Vsako leto se podeli največ dve priznanji za športne dosežke v vsaki razpisani kategoriji ekip.
Pri razvrščanju tekmovalnih dosežkov športnikov/športnic in ekip se upošteva tudi primerjalna tekmovalna vrednost športnega dosežka v mednarodnem in državnem merilu glede na:
– nivo kakovosti športnih tekmovanj (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva, svetovni in evropski pokali, državna prvenstva),
– tekmovalni dosežki v olimpijskih – neolimpijskih športnih panogah (kot olimpijske športne discipline oziroma panoge so upoštevane tiste, ki so v uradnem sporedu naslednjih olimpijskih iger),
– priljubljenost in razširjenost športne panoge doma in v svetu,
– številom udeležencev na športnem tekmovanju, pri čemer se upoštevajo samo rezultati na uradnih tekmovanjih, kjer je sodelovalo najmanj 6 tekmovalcev/ekip in so bili/e najmanj 4 uvrščeni/e.
10. člen
(izbor naj športnika in športnice ter naj ekipe)
Občina Kamnik lahko vsako leto podeli tudi priznanja za najboljšega posameznega športnika, športnico in ekipo. Merila in način izbora pripravi s strani Občine Kamnik pooblaščena strokovna organizacija, ki izvede celoten postopek izbora najboljšega posameznega športnika, športnice in ekipe.
11. člen
(razpisni postopek)
Občinska uprava vsako leto praviloma do konca koledarskega leta na spletni strani Občine Kamnik objavi razpis za podelitev priznanj v športu za tekoče leto. Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet razpisa (navedba v koledarskem letu razpisanih priznanj),
– merila za dodelitev priznanj v športu,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, ki so pooblaščene za dajanje informacij o razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
12. člen
(zbiranje in obdelava vlog)
Občinska uprava zbere vse na razpis prispele predloge za priznanja. Občinska strokovna služba ali od Občine Kamnik pooblaščena strokovna organizacija vse predloge v skladu s Pravilnikom obdela in pripravi predlog za podelitev priznanj v športu za določeno koledarsko leto.
13. člen
(izbor prejemnikov priznanj)
Odločitev o podelitvi priznanj sprejme župan Občine Kamnik. Kolikor je glede na izjemno strokovno in požrtvovalno delo v športu ter glede na številne vidnejše športne dosežke v koledarskem letu upravičeno, lahko župan s sklepom izjemoma podeli tudi več priznanj, kot določa Pravilnik, razen za priznanja iz 7. člena Pravilnika. Odločitev župana o priznanjih v športu je dokončna.
14. člen
(podelitev priznanj)
Podelitev priznanj v športu se vsako leto izpelje na športni prireditvi najkasneje do 28. februarja (za delo v športu in športne dosežke preteklega leta).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(uveljavljanje sprememb)
Spremembe in dopolnitve tega Pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam Pravilnik.
16. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju priznanj v športu (Uradni list RS, št. 121/04).
17. člen
(veljavnost Pravilnika)
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-12/11-4/6
Kamnik, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti