Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4721. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2011, stran 14417.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06 in 101/07) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 9. redni seji dne 19. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2011 (Uradni list RS, št. 42/11) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se spremeni 2. člen in glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |   Proračun|
|                         |  leta 2011|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  5.997.520|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.689.722|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.751.872|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.280.756|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   257.762|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   213.354|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   937.850|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   341.579|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    1.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in denarne kazni        |     451|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   415.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   179.320|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   153.746|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    37.455|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   116.291|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |   117.701|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   117.701|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  2.036.351|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.762.195|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   274.156|
|   |proračuna iz sredstev Evropske unije   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  6.049.597|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  2.150.825|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   303.519|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    48.773|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  1.325.176|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    55.639|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   417.718|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.436.435|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    29.865|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   876.387|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   166.909|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   363.274|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  2.206.519|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.206.519|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   255.818|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    24.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   231.818|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ         |   –52.077|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0|
|   |DELEŽEV (441)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   164.062|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   164.062|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   164.062|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV        |   –16.139|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |    35.938|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |    52.077|
|   |(VI.+VII. – VIII. – IX.)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|   |2010                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |    16.139|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črna na Koroškem.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 8. člena odloka in glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 34.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2011-6
Črna na Koroškem, dne 20. decembra 2011
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti