Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4769. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2011, stran 14478.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10) in 106. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je Občinski svet Občine Rogatec na 9. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2011 (Uradni list RS, št. 8/11).
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/podskupina kontov           | Znesek v evrih|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  3.579.824,97|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.557.139,25|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  2.273.368,26|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.959.740,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   258.856,05|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    54.772,21|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki            |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   283.770,99|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   222.214,26|
|    |premoženja              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    1.200,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni           |    1.350,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      0,00|
|    |storitev               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    59.006,73|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   133.698,48|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |    93.350,00|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    40.348,48|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine    |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   888.987,24|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   239.882,84|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   649.104,40|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU  |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  3.650.145,05|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |   835.782,05|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   279.263,58|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za     |    45.664,05|
|    |socialno varnost           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   464.852,86|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |    32.399,72|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve              |    13.601,84|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  1.446.007,55|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |    41.188,09|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |   707.893,16|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   125.257,77|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   571.668,53|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.254.719,62|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih     |  1.254.719,62|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   113.635,83|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim  |    66.866,70|
|    |in fizičnim osebam, ki niso      |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi      |    46.769,13|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |   –70.320,08|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |        |
+-------+-------------------------------------------------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |    6.259,39|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |    6.259,39|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |    6.259,39|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila           |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in |      0,00|
|    |naložb                |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|    |privatizacije             |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|    |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v |        |
|    |svoji lasti              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |    6.259,39|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |        |
|    |V.)                  |        |
+-------+-------------------------------------------------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                   |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |    59.319,82|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    59.319,82|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |    59.319,82|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |   –123.380,51|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)   |   –59.319,82|
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–   |    70.320,08|
|    |VIII.–IX.)              |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12. |   296.304,37|
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+--------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
3. člen
4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVpoz-UPB1)
2. Prihodki od komunalnih prispevkov
3. Prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4. Prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz koncesijskih gozdov«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2011
Rogatec, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti