Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4732. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2012, stran 14424.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------+------------------------------+-------------+
|A.        |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |   v evrih|
+------------------+------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina|NAMEN             |   PRORAČUN|
|kontov      |               |     2012|
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |I. SKUPAJ PRIHODKI      | 5.717.336,42|
|         |(70+71+72+73+74)       |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    | 5.170.962,21|
+------------------+------------------------------+-------------+
|70        |DAVČNI PRIHODKI        | 4.275.226,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|700        |Davki na dohodek in dobiček  | 3.742.296,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|703        |Davki na premoženje      |  368.224,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|704        |Domači davki na blago in   |  164.706,00|
|         |storitve           |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|706        |Drugi davki          |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|71        |NEDAVČNI PRIHODKI       |  895.736,21|
+------------------+------------------------------+-------------+
|710        |Udeležba na dobičku in dohodki|  174.156,25|
|         |od premoženja         |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|711        |Takse in pristojbine     |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|712        |Globe in druge denarne kazni |   3.100,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|713        |Prihodki od prodaje blaga in |  23.900,00|
|         |storitev           |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|714        |Drugi nedavčni prihodki    |  694.579,96|
+------------------+------------------------------+-------------+
|72        |KAPITALSKI PRIHODKI      |  260.150,27|
+------------------+------------------------------+-------------+
|720        |Prihodki od prodaje osnovnih |  100.000,00|
|         |sredstev           |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|721        |Prihodki od prodaje zalog   |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|722        |Prihodki od prodaje zemljišč |  160.150,27|
|         |in nematerialnega premoženja |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|73        |PREJETE DONACIJE       |   1.500,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|730        |Prejete donacije iz domačih  |   1.500,00|
|         |virov             |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|731        |Prejete donacije iz tujine  |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|74        |TRANSFERNI PRIHODKI      |  284.723,94|
+------------------+------------------------------+-------------+
|740        |Transferni prihodki iz drugih |  284.723,94|
|         |javnofinančnih institucij   |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|741        |Prejeta sredstva iz državnega |     0,00|
|         |proračuna iz sredstev     |       |
|         |proračuna Evropske unije   |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |II. SKUPAJ ODHODKI      | 6.426.318,16|
|         |(40+41+42+43)         |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|40        |TEKOČI ODHODKI        | 2.349.933,67|
+------------------+------------------------------+-------------+
|400        |Plače in drugi izdatki    |  375.170,53|
|         |zaposlenim          |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|401        |Prispevki delodajalcev za   |  61.173,22|
|         |socialno varnost       |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|402        |Izdatki za blago in storitve | 1.832.375,62|
+------------------+------------------------------+-------------+
|403        |Plačila domačih obresti    |  23.826,60|
+------------------+------------------------------+-------------+
|409        |Rezerve            |  57.387,70|
+------------------+------------------------------+-------------+
|41        |TEKOČI TRANSFERI       | 2.235.825,50|
+------------------+------------------------------+-------------+
|410        |Subvencije          |  110.880,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|411        |Transferi posameznikom in   | 1.362.534,00|
|         |gospodinjstvom        |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|412        |Transferi neprofitnim     |  237.437,00|
|         |organizacijam in ustanovam  |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|413        |Drugi tekoči domači transferi |  524.974,50|
+------------------+------------------------------+-------------+
|414        |Tekoči transferi v tujino   |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|42        |INVESTICIJSKI ODHODKI     | 1.730.766,99|
+------------------+------------------------------+-------------+
|420        |Nakup in gradnja osnovnih   | 1.730.766,99|
|         |sredstev           |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|43        |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |  109.792,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|431        |Investicijski transferi    |  66.392,00|
|         |pravnim in fizičnim osebam  |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|432        |Investicijski transferi    |  43.400,00|
|         |proračunskim uporabnikom   |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,  |  708.981,74|
|         |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|B.        |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|         |NALOŽB            |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |IV. PREJETA VRAČILA DANIH   |     0,00|
|         |POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH|       |
|         |DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|75        |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|750        |Prejeta vračila danih posojil |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|751        |Prodaja kapitalskih deležev  |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|752        |Kupnine iz naslova      |     0,00|
|         |privatizacije         |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA |     0,00|
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|         |(440+441+442)         |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|44        |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     0,00|
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|440        |Dana posojila         |     0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|441        |Povečanja kapitalskih deležev |     0,00|
|         |in naložb           |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|442        |Poraba sredstev kupnin iz   |     0,00|
|         |naslova privatizacije     |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |VI. PREJETA POSOJILA – DANA  |     0,00|
|         |POSOJILA IN SPREMEMBE     |       |
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|C.        |RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |VII. ZADOLŽEVANJE (500)    |  955.919,04|
+------------------+------------------------------+-------------+
|50        |ZADOLŽEVANJE         |  955.919,04|
+------------------+------------------------------+-------------+
|500        |Domače zadolževanje      |  955.919,04|
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  |  246.937,30|
+------------------+------------------------------+-------------+
|55        |ODPLAČILA DOLGA        |  246.937,30|
+------------------+------------------------------+-------------+
|550        |Odplačila domačega dolga   |  246.937,30|
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |     0,00|
|         |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-|       |
|         |VIII.)            |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |  708.981,74|
|         |VIII.)            |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |XI. NETO FINANCIRANJE     |  708.981,74|
|         |(VI.+VII.-VIII.-IX.)     |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
|         |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |     0,00|
|         |DAN 31. 12. 2011       |       |
+------------------+------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
3. taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
4. prihodki iz naslova sofinanciranj občanov za gradnjo komunalne infrastrukture,
5. števčnina in vzdrževalnina ki jo zaračuna uporabnikom Režijski obrat občine,
6. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
7. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za obdobje januar–junij 2012 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat mesečno, in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za sofinanciranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale v proračunu dodeljena sredstva.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 75 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % ali 50.000 EUR mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijske programe, novelacije investicijskih programov in predinvesticijske zasnove sprejema Občinski svet Občine Ig. Dokumente identifikacije investicijskih projektov in ostalo investicijsko dokumentacijo sprejema župan.
10. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po 49. členu ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 33.366 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 130 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži v višini 955.919 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ig, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine – javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2012 ne morejo zadolžiti.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ig v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 4101/001/2011
Ig, dne 14. decembra 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti