Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4773. Odlok o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011, stran 14496.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07, 102/10) je Občinski svet Občine Štore na 8. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2011 (Uradni list RS, št. 110/10) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                               v EUR
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun|
|                          | leta 2011|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.394.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 2.777.662|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 2.602.211|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 2.326.919|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |  151.023|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |  118.956|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |   5.313|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |  175.451|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |  135.522|
|   |premoženja                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine           |    122|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni       |   3.872|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   6.820|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   29.115|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in     |     0|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sred.       |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE               |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  616.751|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  111.163|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna |  505.588|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije     |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE      |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za   |     0|
|   |strukturno politiko             |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 3.183.607|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                | 1.028.920|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  248.822|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |   39.408|
|   |varnost                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve       |  725.679|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   14.165|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |    846|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI               | 1.061.680|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije                |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom |  837.578|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in  |   79.560|
|   |ustanovam                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  144.542|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            | 1.083.898|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    | 1.083.898|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   9.109|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in    |   9.109|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski     |      |
|   |uporabniki                  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim   |     0|
|   |uporabnikom                 |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |  210.806|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)      |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |  184.144|
|   |DELEŽEV                   |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |440 Dana posojila              |  184.144|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |     0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |     0|
|   |privatizacije                |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih |     0|
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki  |      |
|   |imajo premoženje v svoji lasti        |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |  –184.144|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)  |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA              |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)           |  563.809|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                 |  563.809|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |  563.809|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)         |  636.520|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |  636.520|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga         |  636.520|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –46.049|
|   |RAČUNIH                   |      |
|   |(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)          |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      |  –72.711|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)  |  –210.806|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|   |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   1.577|
|   |PRETEKLEGA LETA               |      |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Štore.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2010-5
Štore, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti