Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4745. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 14444.

Na podlagi 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 10. seji dne 14. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11) (v nadaljevanju: pravilnik) se dopolni 6. člena pravilnika, ki se po novem glasi:
»Za vpis otrok v vrtec se uvede enoten vpis otrok v vrtce in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtec. V ta namen Mestna občina Kranj vzpostavi enoten informacijski sistem Mestne občine Kranj za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem). Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v marcu za naslednje šolsko leto. Enoten vpis novincev v vrtec med vrtci uskladi organ Mestne občine Kranj, pristojen za predšolsko vzgojo (v nadaljevanju: pristojen organ).
Pred objavo letnega javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto se praviloma v februarju za novo šolsko leto opravijo prerazporeditve že vključenih otrok v vrtce na območju Mestne občine Kranj med vrtci na območju Mestne občine Kranj.
Že vključen otrok se lahko prerazporedi v drug vrtec, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– želeni vrtec je v šolskem okolišu otrokovega stalnega prebivališča,
– v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse finančne obveznosti,
– želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program.
Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega otroka v drug vrtec se objavi na oglasni deski posameznega vrtca skupaj z rokom za oddajo vloge. Vloge za prerazporeditev že vključenih otrok se obravnavajo po vrstnem redu prejema. Vrtci morajo obravnavati vloge in sprejeti odločitve najkasneje v štirinajstih dneh po poteku roka za oddajo vloge za prerazporeditev otroka.
Vrtec, ki sprejme že vključenega otroka za naslednje šolsko leto, mora o tem obvestiti vrtec, v katerega je otrok trenutno vključen in starše otroka. V primeru, da vrtec odkloni otroka, ki se želi vključiti v njihov vrtec, o tem obvesti starše in navede razloge za odklonitev.
Enotni vpis otrok v vrtce poteka na način, pod pogoji in po postopku, ki je določen s tem pravilnikom.«
2. člen
V 7. členu pravilnika se pred prvim odstavkom doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Mestna občina Kranj zagotavlja vrtcem informacijski sistem za izvedbo postopka vpisa in sprejema otrok v vrtce.«
3. člen
8. člen pravilnika se dopolni in spremeni in se po novem glasi:
»Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasni deski vrtca. Mestna občina Kranj objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce v Kranjskem glasu in na spletni strani Mestne občine Kranj.«
4. člen
V 10. členu pravilnika se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.«
Za dodanim petim odstavkom se spremeni šesti odstavek, ki se po novem glasi:
»Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«
5. člen
V 12. členu pravilnika se črta »,« in besedna zveza »o roku za plačilo are« ter črta se tretji odstavek.
6. člen
V 17. členu pravilnika se število »10« nadomesti s številom »15«.
7. člen
V 22. členu pravilnika se v drugem odstavku črta besedna zveza »in ne plačajo are« in v tretjem odstavku se črta besedna zveza »ter s plačilom are«.
8. člen
V 23. člen pravilnika se dopolni in spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi:
»Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih, se v informacijskem sistemu, čakalne sezname vseh vrtcev, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, združi v centralni čakalni seznam (ločeno za I. starostno obdobje in II. starostno obdobje). Prednostni vrstni red se oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.«
9. člen
V 24. členu pravilnika se v tretjem odstavku črta besedna zveza »in plačati aro« in četrti odstavek se dopolni in spremeni in se po novem glasi:
»Če starši odklonijo sprejem otroka, uvrščenega na centralni čakalni seznam oziroma ne podpišejo pogodbe z vrtcem iz prejšnjega odstavka, ostanejo na centralnem čakalnem seznamu do vključitve otroka v vrtec oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.«
ter za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Vrtec, ki je prejel podpisano pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši otroka, mora najkasneje prvi delovni dan po prejemu podpisane pogodbe ažurirati podatke v centralnem čakalnem seznamu.«
10. člen
V 25. členu pravilnika se črta besedna zveza »in ne plačajo are, in sicer«, pred številom »15« se doda beseda »roku« in črta se besedna zveza »in k plačilu are«.
11. člen
Za 27. členom se doda nov 27.a člen, ki se glasi:
»V primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, veljavna pogodba med vrtcem in starši postane nična.«
12. člen
28. člen pravilnika se dopolni in spremeni in se po novem glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| Zap. |   |Kriteriji                |  Št. |
| št. |   |                    | točk |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |   |Prebivališče (upošteva se ena izmed   |    |
|    |   |variant)                |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 1.  |a)  |Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev |  100 |
|    |   |stalno prebivališče na območju Mestne  |    |
|    |   |občine Kranj, pri čemer mora imeti vsaj |    |
|    |   |eden od staršev eno leto pred oddajo  |    |
|    |   |vloge stalno prebivališče na območju  |    |
|    |   |Mestne občine Kranj. Izjemoma je lahko |    |
|    |   |doba stalnega bivališča na območju   |    |
|    |   |Mestne občine Kranj krajša od enega leta|    |
|    |   |v primeru, da se je prosilec v tem   |    |
|    |   |obdobju zaposlil na območju Mestne   |    |
|    |   |občine Kranj.              |    |
|    +-----+----------------------------------------+    |
|    |b)  |Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od |    |
|    |   |staršev začasno prebivališče na območju |    |
|    |   |Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od |    |
|    |   |staršev zavezanec za dohodnino v    |    |
|    |   |Republiki Sloveniji.          |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 2.  |   |Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma  |  40  |
|    |   |zaposlene matere samohranilke ali očeta |    |
|    |   |samohranilca in otrok obeh staršev s  |    |
|    |   |statusom študenta oziroma eden od    |    |
|    |   |staršev v primeru enostarševske družine |    |
|    |   |ima status študenta.          |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 3.  |   |Dlje časa trajajoča težja bolezen v   |  10  |
|    |   |družini, invalidnost oziroma druga   |    |
|    |   |specifikacija (na podlagi potrdila   |    |
|    |   |pristojne službe).           |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 4.  |   |Otrok, ki je bil v preteklem šolskem  |  12  |
|    |   |letu uvrščen na centralni čakalni    |    |
|    |   |seznam.                 |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 5.  |   |Otrok, katerega stalno prebivališče je v|  20  |
|    |   |šolskem okolišu ustrezne enote vrtca. Če|    |
|    |   |v šolskem okolišu ni ustrezne enote   |    |
|    |   |vrtca (enota z oddelki prvega in drugega|    |
|    |   |starostnega obdobja in ustrezen     |    |
|    |   |odpiralni čas enote), velja enako, če  |    |
|    |   |starši prosijo za vpis v najbližjem   |    |
|    |   |šolskem okolišu, kjer je ustrezna enota.|    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 6.  |   |Vpis več otrok (upošteva se ena izmed  |    |
|    |   |variant)                |    |
|    +-----+----------------------------------------+--------+
|    |a)  |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati |  7  |
|    |   |vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več|    |
|    |   |otrok. Ta kriterij velja tudi, ko je v |    |
|    |   |vrtec oziroma v šolo kjer deluje enota |    |
|    |   |vrtca že vključen otrok iz iste družine.|    |
|    +-----+----------------------------------------+--------+
|    |b)  |Starši v razpisanem šolskem letu hkrati |  12  |
|    |   |vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati |    |
|    |   |rojenih otrok (dvojčki, trojčki).    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 7.  |   |Vključevanje starejših otrok – otrok bo |    |
|    |   |1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma|    |
|    |   |na dan oblikovanja oddelka med šolskim |    |
|    |   |letom dopolnil starost (upošteva se ena |    |
|    |   |izmed variant):             |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |a)  |tri leta (oziroma tri leta bo dopolnil |  50  |
|    |   |do konca koledarskega leta) in več,   |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |b)  |dve leti in več,            |  45  |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |c)  |enajst mesecev in več.         |  40  |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
| 8.  |   |Vključevanje mlajših otrok – v vrtec se |    |
|    |   |vključuje otrok, ki 1. 9. tekočega   |    |
|    |   |koledarskega leta oziroma na dan    |    |
|    |   |oblikovanja novega oddelka med šolskim |    |
|    |   |letom še ne bo dopolnil starosti 11   |    |
|    |   |mesecev (upošteva se ena izmed variant):|    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |a)  |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.  |  6  |
|    |   |10. tekočega koledarskega leta oziroma |    |
|    |   |najkasneje en mesec po oblikovanju   |    |
|    |   |novega oddelka med šolskim letom.    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |b)  |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.  |  5  |
|    |   |11. tekočega koledarskega leta oziroma |    |
|    |   |najkasneje en mesec po oblikovanju   |    |
|    |   |novega oddelka med šolskim letom.    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |c)  |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.  |  4  |
|    |   |12. tekočega koledarskega leta oziroma |    |
|    |   |najkasneje en mesec po oblikovanju   |    |
|    |   |novega oddelka med šolskim letom.    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |č)  |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1.|  3  |
|    |   |prihodnjega koledarskega leta oziroma  |    |
|    |   |najkasneje en mesec po oblikovanju   |    |
|    |   |novega oddelka med šolskim letom.    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |d)  |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2.|  2  |
|    |   |prihodnjega koledarskega leta oziroma  |    |
|    |   |najkasneje en mesec po oblikovanju   |    |
|    |   |novega oddelka med šolskim letom.    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
|    |e)  |11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3.|  1  |
|    |   |prihodnjega koledarskega leta oziroma  |    |
|    |   |najkasneje en mesec po oblikovanju   |    |
|    |   |novega oddelka med šolskim letom.    |    |
+-------+-----+----------------------------------------+--------+
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznana ali pogrešan ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok, ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.«
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-94/2011-13-(47/09)
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
mag. Janez Frelih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti