Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4698. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, stran 14380.

Na podlagi drugega odstavka 146. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11 in 78/11) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10 in 82/11) se drugi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prvi odstavek tega člena se nanaša tudi na unovčenje stečajne mase (premoženja) stečajnega dolžnika, razen prodaje premoženja, ki je poslovna celota, kot je opredeljena z zakonom, ki ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb.«.
2. člen
V prvem odstavku 44. člena se beseda »peti« nadomesti z besedo »sedmi«.
3. člen
V 47. členu se besedilo »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 861/2010 z dne 5. oktobra 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 284 z dne 29. 10. 2010, str. 1)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1006/2011 z dne 27. septembra 2011 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 282 z dne 28. 10. 2011, str. 1)«.
4. člen
V prvem odstavku 48. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. žive živali (tarifne oznake: od 0101 do vključno 0105), žive ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (tarifne oznake: 0301 razen 0301 11 00 in 0301 19 00, 0306, 0307 in 0308) ter živi kunci, žabe, srnjad, jerebice, fazani in druga divja perutnina;«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. druge užitne ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (tarifne oznake: od 0302 do vključno 0308);«.
V 5. točki se tarifna oznaka »0407 00« nadomesti s tarifno oznako »0407«.
13. in 14. točka se spremenita tako, da se glasita:
»13. oljna semena in plodovi (tarifne oznake: 1201, 1202 41 00, 1202 42 00, 1203 00 00, 1204 0090, 1206 00 91 in 1206 00 99), moka iz soje (tarifna oznaka 1208 10 00), semena za kaljenje pod tarifnima oznakama 1209 21 00 in 1209 91 80, mak za prehrano pod tarifnima oznakama 1207 91 90 in 1208 90 00, sezam za prehrano pod tarifno oznako 1207 40 90 in bučna semena pod tarifnimi oznakami 1207 10 00, 1207 30 00, 1207 60 00, 1207 70 00 in 1207 99 96;
14. razne rastline in njihovi deli (tarifna oznaka: 1211), rožiči (tarifna oznaka: 1212 92 00), alge (tarifna oznaka: 1212 21 00), koščice in jedra in drugo, primerno za človeško prehrano (tarifni oznaki: 1212 94 00 in 1212 99 95), rastlinski sokovi in ekstrakti pod tarifno oznako 1302 19 80;«.
16. in 17. točka se spremenita tako, da se glasita:
»16. masti in olja živalskega in rastlinskega izvora (tarifne oznake: 1501 10 90, 1501 20 90, 1501 90 00, 1502 10 90, 1502 90 90, 1506 00 00, 1507 10 90, 1507 90 90, 1508 10 90, 1508 90 90, 1509, 1511 10 90, 1511 90 11, 1511 90 19, 1511 90 99, 1512 11 91, 1512 11 99, 1512 19 90, 1512 21 90, 1512 29 90, 1513 11 91, 1513 11 99, 1513 19 11, 1513 19 19, 1513 19 91, 1513 19 99, 1513 21 30, 1513 21 90, 1513 29 11, 1513 29 19, 1513 29 50, 1513 29 90, 1514 11 90, 1514 19 90, 1514 91 90, 1514 99 90, 1515 19 90, 1515 21 90, 1515 29 90, 1515 30 90, 1515 50 19, 1515 50 99, 1515 90 29, 1515 90 39, 1515 90 51, 1515 90 59, 1515 90 91, 1515 90 99, 1516 in 1517), masti in olja rib in morskih sesalcev pod tarifno oznako 1504;
17. izdelki iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev (tarifne oznake: 0306, 0307, 0308, od 1601 00 do vključno 1605);«.
5. člen
V tretjem odstavku 49. člena se v četrti alineji za besedilom »večkratno uporabo« doda besedilo »pod tarifno oznako 9619 00«.
V šestem odstavku se besedilo »(tarifne oznake: 4818, 5601 ali 6307)« nadomesti z besedilom »(tarifne oznake: 4818, 5601, 6307 ali 9619 00)«.
6. člen
V prvem odstavku 50. člena se v 4. točki tarifna oznaka »8712 00 70« nadomesti s tarifno oznako »8712 00 70«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. pripomočki pri težavah z odvajanjem seča (pod tarifnimi oznakami: 3923, 9018 39 00, 9619 00, 9021 90 90, 3214 10 10, 3506 10 00), urinske vrečke (pod tarifno oznako: 9018 90 84), podloge za bolnike (pod tarifno oznako: 4803 00 90), pletene mrežaste spodnje hlače za namestitev inkontinenčnih vložkov (pod tarifnimi oznakami 6108 21 00, 6108 22 00, 6108 29 00 in 9619 00 51);«.
7. člen
V prvem odstavku 55. člena se v drugi alineji tarifna oznaka »0301 10« nadomesti z besedilom »0301 11 00 in 0301 19 00«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– raki in mehkužci za razplod pod tarifnimi oznakami: 0306, 0307 in 0308;«.
V drugem odstavku se tarifna oznaka »0407 00 11« nadomesti s tarifno oznako »0407 19 11«, tarifna oznaka »0407 00 19« pa se nadomesti s tarifno oznako »0407 19 19«.
V tretjem odstavku se v peti alineji tarifna oznaka »1201 00« nadomesti s tarifno oznako »1201«.
8. člen
V 59. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč na javnih površinah, odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin, posipanje javnih površin s soljo ali peskom itd. ter dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: N/81.29.«.
9. člen
Drugi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke o prodaji in odkupu vračljive embalaže za obdobje, v katerem zmanjša obračunani DDV v skladu s prejšnjim odstavkom.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-796/2011/23
Ljubljana, dne 21. decembra 2011
EVA 2011-1611-0162
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti