Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva, stran 14438.

Na podlagi 10. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 Odl. US, 36/08, 22/09 Odl. US: U-I-205/07-10, 55/09 Skl. US: U-I-356/07-13, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr., 16/10 Odl. US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl. US: U-I-205/10-23) in 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU in 40/11 – ZUPJS-A) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08 in 45/10) je Občinski svet Občine Kamnik na 11. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L OK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva
1. člen
V Odloku o predmetu, pogojih in postopkih za podeljevanje in prenehanje koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list, RS, št. 126/06) se spremeni 4. člen tako, da se glasi:
»Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva;
– ima na območju določenem v razpisu Občine Kamnik zagotovljen strokovni kader, prostore in opremo v skladu s predpisi;
– ima program razvoja s finančnim načrtom za celotno obdobje razpisane koncesije;
– izvaja oziroma bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov;
– bo dejavnost opravljal za ceno programa, kot jo določa občinski svet;
– druge pogoje, navedene v razpisu.«
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
1. število oddelkov na razpisanem območju;
2. rok pričetka izvajanja javne službe.«
3. člen
7., 8., 9. in 10. člen se črtajo.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Župan za ocenjevanje ponudb imenuje najmanj tričlansko strokovno komisijo, ki jo imenuje izmed delavcev občinske uprave.
Tričlanska strokovna komisija v roku 30 dni po odpiranju ponudb, ponudbe, ki izpolnjujejo pogoje, na podlagi postavljenih meril oceni. Komisija o ocenjevanju izdela poročilo ter na podlagi ugotovitev predlaga ponudnika ali ponudnike za posamezno območje, ki se je na temelju primerjalne analize izkazal kot najugodnejši in najprimernejši ponudnik.
Po končanem postopku izda občinska uprava na predlog tričlanske strokovne komisije odločbo o izbiri koncesionarja, v skladu z razpisnimi pogoji.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je v roku 15 dni dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.«
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, lahko koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
Če se na razpis ne javi noben ponudnik ali če noben od ponudnikov ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel in razpis ponovi.
Koncedent lahko začeti postopek pred izdajo koncesijske odločbe kadarkoli prekine oziroma ustavi.«
6. člen
Druga alineja prvega odstavka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– na podlagi pridržane pravice koncedenta do predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe, kolikor situacija na področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno razpisano obdobje«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2011
Kamnik, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti