Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2011 z dne 27. 12. 2011

Kazalo

4785. Sklep o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2012–31. 1. 2012, stran 14506.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je župan Občine Žiri dne 21. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Žiri v obdobju 1. 1. 2012–31. 1. 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Žiri (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. januarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Žiri za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Žiri za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11, 94/11); v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta
                             2012
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     467.794,72
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           315.733,15
70  DAVČNI PRIHODKI               250.037,58
   700 Davki na dohodek in dobiček       242.619,00
   703 Davki na premoženje            2.484,23
   704 Domači davki na blago in storitve     4.934,35
71  NEDAVČNI PRIHODKI               65.695,57
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   5.062,50
   711 Takse in pristojbine             252,19
   712 Globe in druge denarne kazni         181,81
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   29.766,48
   714 Drugi nedavčni prihodki          30.432,59
74  TRANSFERNI PRIHODKI             152.061,57
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           27.089,84
   741 Prejeta sredstva iz državnega
   proračuna iz sredstev proračuna EU      124.971,73
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       466.239,39
40  TEKOČI ODHODKI                88.751,13
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     24.463,07
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                    4.830,67
   402 Izdatki za blago in storitve       58.926,10
   403 Plačila domačih obresti           531,29
41  TEKOČI TRANSFERI               108.627,84
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                68.331,14
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                  2.291,67
   413 Drugi tekoči domači transferi       38.005,03
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            268.109,82
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    268.109,82
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             750,60
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                   750,60
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)           1.555,33
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     0,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           0,00
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)             0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                      0,00
   440 Dana posojila                 0,00
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       0,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)              0,00
50  ZADOLŽEVANJE                    0,00
   VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)          1.555,33
55  ODPLAČILA DOLGA                1.555,33
   550 Odplačila domačega dolga          1.555,33
   IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.) – ali
   0 ali +                      0,00
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)       –1.555,33
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–
   IX.)                     –1.555,33
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo (– ali 0 ali +)    0,00
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 1.555,33 evrov, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-15/2011
Žiri, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti