Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011, Kazalo


MINISTRSTVA

4791. Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
4792. Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
4793. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
4794. Pravilnik o spremembah Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
4795. Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cene obrazcev potnih listin

BANKA SLOVENIJE

4796. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4797. Koeficiente rasti cen v Republiki Sloveniji, november 2011
4798. Poročilo o gibanju plač za oktober 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4799. Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
4800. Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
4801. Aneks h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
4802. Aneks h Kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo Slovenije
4803. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pridobitvi potrdil o strokovnih nazivih preizkušeni davčnik, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor in preizkušeni revizor informacijskih sistemov, vpisu v registre pri inštitutu ter načinu vodenja seznamov aktivnih imetnikov nazivov
4804. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike

OBČINE

Cerkno

4805. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Črenšovci

4806. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4807. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci

Črna na Koroškem

4808. Sklep o vrednosti točke za odmero davka na premoženje za leto 2012
4809. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Črna na Koroškem v letu 2012
4810. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2012

Dol pri Ljubljani

4811. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2012

Gorenja vas-Poljane

4812. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2012
4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Gornji Petrovci

4814. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2012

Grosuplje

4815. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih v k.o. 1791 – Žalna, na zemljiščih v k.o. 1797 – Zdenska vas ter na zemljišču v k.o. 1789 – Ponova vas
4816. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje

Jesenice

4817. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2012
4818. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice

Komen

4819. Odlok o spremembi proračuna Občine Komen za leto 2012

Kostanjevica na Krki

4820. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2012

Križevci

4821. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2012

Litija

4822. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih v Občini Litija
4823. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija
4824. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija

Logatec

4825. Odlok o razveljavitvi Odloka ustanovitvi skupne notranje revizijske službe

Medvode

4826. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012

Mirna Peč

4827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 2. rebalans 2011

Murska Sobota

4828. Odlok o preoblikovanju zavoda RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan v javni zavod Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan
4829. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2012
4830. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2012

Naklo

4831. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo
4832. Odlok o proračunu Občine Naklo za leto 2012
4833. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
4834. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
4835. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
4836. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2012
4837. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj v Občini Naklo za leto 2012
4838. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever

Novo mesto

4839. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage

Odranci

4840. Sklep o začasnem financiranju Občine Odranci v obdobju januar–marec 2012

Pivka

4841. Odlok o proračunu Občine Pivka za leto 2012
4842. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka
4843. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Pivka
4844. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pivka
4845. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4846. Sklep za določitev vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Pivka za leto 2012

Rečica ob Savinji

4847. Odlok o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2012
4848. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Rečica ob Savinji
4849. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012

Rogatec

4850. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2012
4852. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2012
4853. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2012

Šentrupert

4854. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Šentrupert

Vipava

4855. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2012

Zreče

4856. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2012
4857. Odlok o proračunu Občine Zreče za leto 2013
4858. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4859. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za mladino Zreče
4860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2011
4861. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče za leto 2012
4862. Sklep o višini povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine v Občini Zreče za leto 2012
4863. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za komunalno takso v Občini Zreče za leto 2012
4864. Sklep o vrednosti točke za izračun davka od premoženja v Občini Zreče v letu 2012
4865. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o uvrstitvi delovnega mesta vodje javnega zavoda v plačilni razred
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti