Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4845. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 14732.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 107/10 in 35/11), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 ZSPJS-G) in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni se 1. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/08) in sicer tako, da se besedilo črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»S tem pravilnikom so določene plače, sejnine in drugi prejemki funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter povračila stroškov.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom, ki ureja lokalne volitve.«
2. člen
Spremeni se 5. člen pravilnika in sicer tako, da se beseda »nadomestilo« nadomesti z »plačilo«.
3. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen pravilnika in sicer tako, da se številka 370 EUR nadomesti s številko 333,00 EUR, ter številka 185 EUR nadomesti s številko 166,00 EUR.
4. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen pravilnika in sicer tako, da se številka 80 EUR nadomesti s številko 72,00 EUR, številka 65 EUR se nadomesti s številko 58,00 EUR in številka 40 EUR se nadomesti s številko 36,00 EUR.
5. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen pravilnika in sicer tako, da se številka 75 EUR nadomesti s številko 67,00 EUR, številka 150 EUR se nadomesti s številko 135,00 EUR, številka 100 EUR se nadomesti s številko 90,00 EUR, številka 10 EUR se nadomesti s številko 9,00 EUR in številka 75 EUR se nadomesti s številko 67,00 EUR.
6. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen pravilnika in sicer tako, da se številka 40 EUR nadomesti s številko 36,00 EUR in številka 80 EUR se nadomesti s številko 72,00 EUR.
7. člen
Spremeni in dopolni se 14. člen pravilnika in sicer tako, da se črta prvi odstavek ter nadomesti z besedilom:
»Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki v skladu z veljavno davčno zakonodajo.«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člen pravilnika in sicer tako, da se besedilo črta in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Plače se izplačujejo v skladu z zakonodajo, ki ureja izplačila v plač v občinski upravi. Sejnine in drugi prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 18. dne v tekočem mesecu.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije uporabljati pa se začne 1. 1. 2012.
Št. 9000-10/2011
Pivka, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost