Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4827. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 2. rebalans 2011, stran 14699.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 10. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 – 2. rebalans 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2011 (Uradni list RS, št. 23/11, 75/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                              v eurih
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV            |       |
|    |IN ODHODKOV               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta|
|    |                    |     2011|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   | 3.150.194,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 2.394.407,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             | 1.975.005,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček     | 1.827.534,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   96.536,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   50.935,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  419.402,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki od  |  132.384,00|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |   2.400,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Denarne kazni            |   6.570,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga      |   2.000,00|
|    |in storitev               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  276.048,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   3.130,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       |
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   3.130,00|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |   1.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |   1.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  751.657,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  416.839,00|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  334.818,00|
|    |proračuna iz sredstev          |       |
|    |proračuna Evropske unije        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    | 3.742.685,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  601.831,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  201.347,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |   31.955,00|
|    |za socialno varnost           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  362.609,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    920,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |   5.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            | 1.084.093,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |  281.688,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  546.647,00|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   73.941,00|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  181.817,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 1.855.735,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.855.735,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  201.026,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim     |  181.126,00|
|    |in fiz.os., ki niso prorač.upor.    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim  |   19.900,00|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)   |  -592.491,00|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |     0,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |V. DANA POSOJILA            |     0,00|
|    |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|    |(440+441+442+443)            |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0,00|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |     0,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |     0,00|
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |     0,00|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |     0,00|
|    |javnih skladih             |       |
|    |in drugih osebah javnega orava,     |       |
|    |ki imajo premoženje v svoji lasti    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |     0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500)         |  520.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |  520.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  520.000,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)      |   10.023,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   10.023,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |   10.023,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |  –82.514,00|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)    |  509.977,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX) =–III.|  592.491,00|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV          |  859.585,55|
|    |NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA  |       |
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mirna Peč.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se za proračunsko leto 2011.
Št. 410-06/2010-40
Mirna Peč, dne 22. decembra 2011
Podžupan Občine Mirna Peč
v začasnem opravljanju funkcije župana
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost