Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 14677.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 (ZVO-1-UPB1) in 70/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, in 76/08), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/96, Uradni list RS, št. 88/00 in 59/07) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 8. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 95/02 in 123/08, v nadaljevanju: Odlok) se v četrtem členu spremeni 12. točka in doda nova 23. točka, ki glasita:
»12. Biološki odpadki, ki nastanejo v gospodinjstvu so biološki odpadki iz kuhinje (kuhinjski odpadki, ki spadajo v klasifikacijsko skupino 20 01 08 – biorazgradljivi kuhinjski odpadki) in biološki odpadki iz vrta (zeleni vrtni odpad, ki spada v klasifikacijsko skupino 20 02 01 – biorazgradljivi kuhinjski odpadki).
23. Pojmi, ki niso določeni s tem Odlokom imajo enak pomen kot je določen z Uredbo o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.«
2. člen
V petem členu se na koncu drugega odstavka pika spremeni v vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– ravnanje z biološkimi odpadki.«
3. člen
9. člen Odloka se spremeni tako da se glasi:
»Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki (javna služba) po tem odloku obsega:
– storitve zbiranja komunalnih odpadkov in embalaže, ki jih njihovi imetniki oddajajo ali prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer storitve prevzemanja komunalnih odpadkov in embalaže na prevzemnih mestih, ekoloških otokih in zbirnih centrih ter storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za odlaganje, vključno s prevozom komunalnih odpadkov zaradi oddaje v nadaljnjo obdelavo;
– storitve prevoza komunalnih odpadkov, in sicer prevoz preostankov komunalnih odpadkov na odlagališče nenevarnih odpadkov;
– storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov, ki vključuje sortiranje, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo;
– storitve odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.
Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.«
4. člen
V 11. členu Odloka se črta šesta alineja prvega odstavka.
5. člen
Za prvim odstavkom 15. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Storitve zbiranja bioloških odpadkov so obvezne za vse lastnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Gorenja vas - Poljane in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, za počitniške stavbe in druge stavbe, v katerih se izvaja dejavnost, kjer nastajajo biološki odpadki in se biološki odpadki ne kompostirajo v hišnem kompostniku ali v primeru gostinske dejavnosti ne oddajajo zbiralcu kuhinjskih odpadkov iz gostinstva skladno z Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 15. člena Odloka postaneta tretji in četrti odstavek 15. člena Odloka.
6. člen
V 16. členu Odloka se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Prevzemanje bioloških odpadkov se izvaja na prevzemnih mestih komunalnih odpadkov. Biološki odpadki se izvajalcu javne službe prepuščajo v zabojnikih, v skladu z navodili izvajalca javne službe.«
7. člen
V 18. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Minimalna prostornina zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov iz posameznega objekta (gospodinjstva in dejavnost) je 120 l oziroma ustrezno večja, da je omogočena oddaja vseh odpadkov, ki nastanejo v objektu, v zabojnik.«
V 19. členu Odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Minimalna prostornina zabojnika za zbiranje bioloških odpadkov iz gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah in oddajajo odpadke v skupnem zabojniku, je 60 l/gospodinjstvo. V primeru, da v gospodinjstvu nastajajo samo biološki odpadki iz kuhinje, mora biti zabojnik ustrezno večjega volumna, ki ustreza najmanj 8 l/osebo, mesečno oziroma ustrezno večji, da je omogočena oddaja vseh odpadkov, ki nastanejo v objektu, v zabojnik.«
8. člen
V 20. členu Odloka se spremeni besedna zveza »iz 15. in 16. člena tega odloka.« v »iz 17., 18. in 19. člena tega odloka.«
9. člen
V 33. členu Odloka se spremeni četrta alineja prvega odstavka tako, da se glasi:
»– biološki odpadki 1 × mesečno,«
10. člen
V 43. členu Odloka se na koncu četrte alineje prvega odstavka pika spremeni v vejico ter se dodajo nove alineje, ki se glasijo:
»– ločuje, odpadke na izvoru in oddaja komunale odpadke in embalažo izvajalcu javne službe skladno s tem Odlokom in navodili izvajalca javne službe,
– izvaja hišno kompostiranje bioloških odpadkov, če pa to ni izvedljivo (npr. večstanovanjski objekti in drugi objekti brez lastnega vrta) pa redno oddaja biološke odpadke izvajalcu javne službe;
– biološke odpadke iz kuhinje, ki se jih nadalje oddaja izvajalcu javne službe, začasno (do oddaje izvajalcu javne službe) skladišči v kuhinjskem kompostniku,
– nahajajo posode za zbiranje komunalnih odpadkov in embalaže v brezhibnem stanju,
– izvaja vzdrževanje – čiščenje posod za zbiranje.«
V 43. členu Odloka se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo:
– izvajalcu javne službe prepuščati odpadkov, ki niso komunali odpadki in embalaža,
– odlagati komunalnih odpadkov v okolje,
– z nenevarnimi komunalnimi odpadki ravnati tako, da se ti onesnažijo z nevarnimi snovmi,
– opuščati redno ločevanje in varno skladiščenje odpadkov na izvoru,
– odpadke oddajati na prevzemna mesta komunalnih odpadkov več kot en teden pred dnem odvoza,
– odlagati odpadke na ekološke otoke v netipiziranih vrečah,
– v zabojnike za ostanek komunalnih odpadkov, embalažo in biološke odpadke odlagati druge odpadke,
– v zabojnike za posamezne ločene frakcije na ekoloških otokih in v zbirnem centru odlagati druge odpadke,
– odpadke med seboj mešati,
– opuščati storitve javne službe,
– opuščati hišno kompostiranje, brez predhodne ureditve odvoza bioloških odpadkov.«
11. člen
V 46. členu Odloka se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov, katerih dejavnost je trgovina s prehrano, sadjem ali zelenjavo, gostinstvo, predelava hrane in podobno, morajo zagotoviti ločeno zbiranje, začasno skladiščenje in oddajo biološko razgradljivih odpadkov izvajalcu javne službe ali pristojnemu zbiralcu. Oddaja zbiralcu, ki ni izvajalec javne službe po tem odloku, mora biti izvedena skladno s predpisi, kar se dokazuje z evidenčnimi listi in pogodbami.«
12. člen
V drugem odstavku 55. člena se stavek »Smetarina (S) se izračuna kot produkt volumna oddanih odpadkov (V) in cene za smetarino (C)« spremeni v »Storitve javne službe (S) se izračuna kot produkt volumna oddanih odpadkov (V) in cene za storitev javne službe (C)«.
V drugem odstavku 55. člena se besedna zveza »C – cena za smetarino v EUR/m3« spremeni v »C – cena za storitev javne službe v EUR,«
V drugem odstavku 55. člena se besedna zveza »S – smetarina v EUR.« spremeni v »S – Storitev javne službe v EUR.«
V 55. členu se črta peti odstavek.
13. člen
V 62. členu Odloka se v drugem stavku besedna zveza »Z denarno kaznijo do 60.000 tolarjev« spremeni v »Z globo v višini 330 EUR«.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-083/2008-002
Gorenja vas, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost