Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4833. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, stran 14709.

Na podlagi 2. in 66. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 s spremembami) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Občinski svet Občine Naklo na 7. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
1. člen
Pravilnik določa pogoje za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Naklo. Letni program za kulturo pripravi občinska uprava v sodelovanju s komisijo za kulturo in z odborom za družbene dejavnosti.
2. člen
Iz proračuna se sofinancira naslednje vsebine:
– dejavnost registriranih kulturnih društev,
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svojem statutu opredeljeno tudi dejavnost s področja kulture,
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih srečanjih in srečanjih v tujini,
– kulturne prireditve,
– predšolska in osnovnošolska kulturna dejavnost (ki se ne nanaša na predšolske in osnovnošolske vzgojne programe),
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Sredstva za investicije v prostor in opremo za izvajanje kulturne dejavnosti ne morejo biti predmet sofinanciranja po tem pravilniku.
3. člen
Pravico do sofinanciranja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Naklo in delujejo na območju Občine Naklo,
– so registrirani v skladu z Zakonom o društvih (za izvajanje kulturnih dejavnosti) ali v skladu z Zakonom o zavodih (za izvajanje predšolske oziroma osnovnošolske dejavnosti) oziroma imajo v statutu opredeljeno tudi dejavnost s področja kulture,
– vsako leto ob razpisu za tekoče leto oziroma najpozneje do konca februarja predložijo poročilo o realizaciji ljubiteljskih kulturnih dejavnosti za preteklo leto ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. člen
Pravico do sofinanciranja programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo izvajalci iz prejšnjega člena pravilnika, ki so bili izbrani na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.
Obseg sofinanciranja programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti določi občinski svet z vsakoletnim proračunom.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Naklo poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava letnega javnega razpisa za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– zbiranje vlog,
– vrednotenje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti skladno z merili,
– priprava predloga razdelitve sredstev med vlagatelje, ki so oddali popolne vloge,
– izdaja sklepov o razdelitvi sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih programih s področja ljubiteljske kulture.
6. člen
Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– področje oziroma področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa,
– merila, po katerih se bo posamezna ljubiteljska kulturna dejavnost ocenjevala oziroma vrednotila,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja za izvedbo programa ali projekta in porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo javnega uslužbenca občinske uprave, ki je pristojen za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok, ki mora trajati najmanj en mesec, se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna in ga določi župan.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Naklo.
7. člen
Vloge zbira občinska uprava.
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa, v zaprti ovojnici, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, naslovom vlagatelja in pripisom »ne odpiraj«.
Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma priloge.
8. člen
Vloge obravnava in vrednoti komisija, sestavljena iz predsednika in dveh članov, ki jo s sklepom imenuje župan. Predsednika komisije člani določijo izmed sebe.
Komisija je sestavljena iz predstavnika občinske uprave, predsednika Odbora za družbene dejavnosti in predsednika Komisije za kulturo oziroma člana Komisije za kulturo, ki ga določi predsednik Komisije za kulturo.
Komisija po preteku razpisnega roka vloge odpre po vrstnem redu, kot so bile predložene in ugotovi njihovo popolnost.
Vlagatelji, ki so oddali formalno nepopolne vloge, lahko le-te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega poziva za dopolnitev vloge, sicer se njihovo vlogo zavrže.
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev mora komisija voditi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
9. člen
Komisija pregleda popolne vloge in jih ovrednoti skladno z merili, ki se določijo z vsakokratnim letnim javnim razpisom za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
10. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Naklo vložiti pritožbo.
Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
11. člen
Po dokončnosti sklepa iz prejšnjega člena župan z izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti sklene pogodbo o sofinanciranju.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu (naziv, naslov, zastopnik, davčna številka, matična številka, številka TRR),
– vsebina in obseg ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– čas realizacije ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– višina dodeljenih sredstev za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora izvajanja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in namenske porabe sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zamudnimi obrestmi, obračunanimi od dneva nakazila sredstev iz občinskega proračuna do dneva vračila le-teh v občinski proračun,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programa ljubiteljske kulturne dejavnosti.
13. člen
O izvedbi sofinanciranih programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
14. člen
Izvajalci programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene, opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
15. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/2006).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2012.
Št. 007-0024/2011
Naklo, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost