Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4791. Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu, stran 14517.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
1. člen
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način opravljanja nadzora tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu zaradi izboljšanja varnosti v cestnem prometu in varstva okolja s tem, da se z dodatnimi pregledi, ki se opravljajo na cestah, zagotovi tehnična brezhibnost vozil po predpisih o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.
(2) Ta pravilnik delno prenaša Direktivo 2000/30/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti (UL L št. 203 z dne 10. 8. 2000, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2010/47/EU z dne 5. julija 2010 o prilagoditvi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, tehničnemu napredku (UL L št. 173 z dne 8. 7. 2010, str. 33). Ta pravilnik upošteva tudi Priporočilo Komisije z dne 5. julija 2010 glede ocene tveganja pomanjkljivosti, odkritih med cestnimi pregledi tehnične brezhibnosti (gospodarskih vozil) v skladu z Direktivo 2000/30/ES Evropskega Parlamenta in Sveta (UL L št. 173 z dne 8. 7. 2010, str. 97).
2. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. »gospodarsko vozilo« je motorno vozilo ali priklopno vozilo, s katerim se opravljajo prevozi v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu;
2. »nadzor tehnične brezhibnosti« je nenapovedan tehnični pregled gospodarskega vozila, ki se opravi na javni ali nekategorizirani cesti, dani v uporabo za javni promet v Republiki Sloveniji in ga opravijo pristojni organi v okviru predpisanih pristojnosti in pooblastil;
3. »pooblaščena oseba« je policist ali prometni inšpektor.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga določajo Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10), predpisi s področja cestnega prometa, predpisi o javnih cestah in predpisi o prevozih v cestnem prometu.
3. člen
Nadzor tehnične brezhibnosti po tem pravilniku mora biti izveden v obsegu in na način, da se doseže cilj iz 1. člena tega pravilnika. Nadzor se mora izvesti tako, da je zagotovljena enaka obravnava neodvisno od državljanstva voznika ali države, v kateri je bilo gospodarsko vozilo registrirano ali v kateri se je začelo uporabljati. Pri izvedbi ustreznega nadzora je treba stremeti k čim nižjim stroškom in k čim krajšim zamudam prevoznikov.
4. člen
(1) Nadzor tehnične brezhibnosti vsebuje najmanj eno od spodaj navedenih opravil:
1. vizualno oceno stanja vzdrževanosti gospodarskega vozila v mirujočem stanju;
2. vpogled v zadnje poročilo iz 6. člena tega pravilnika, ali v potrdilo o tehničnem pregledu gospodarskega vozila ali
3. pregled tehnične brezhibnosti posameznih ali vseh delov in opreme gospodarskega vozila, kot so navedeni v 10. točki poročila iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Pregled iz 3. točke prejšnjega odstavka se za tiste dele pregleda, ki zahtevajo uporabo posebne opreme, izvede praviloma s pomočjo mobilne enote ali z napotitvijo na izredni tehnični pregled v najbližjo strokovno organizacijo za izvajanje tehničnih pregledov, za ostale dele pa vizualno oziroma z oceno ustreznosti.
(3) Preden se pooblaščena oseba odloči za obseg nadzora tehnične brezhibnosti iz 3. točke prvega odstavka, preveri, kdaj je bilo vozilo na tehničnem pregledu in zahteva od voznika, da izroči na vpogled zadnje poročilo o nadzoru tehnične brezhibnosti v smislu tega pravilnika. Upošteva lahko tudi druga dokazila, ki se nanašajo tehnično brezhibnost oziroma varnost gospodarskega vozila v postopku in so jih izdali pristojni organi oziroma organizacije z ustreznim pooblastilom.
(4) Če pooblaščena oseba ugotovi, da je bil v zadnjih treh mesecih pregledan posamezen del ali oprema vozila, določen v 10. točki poročila iz 6. člena tega pravilnika, le-teh ponovno ne preverja, razen če ugotovi očitne napake, odstopanja ali pomanjkljivosti.
5. člen
(1) Pregled vozila se opravi v skladu s postopki za tehnični pregled vozila, obseg pregleda je naveden na hrbtni strani obrazca poročila iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Postopek pregleda in smernice za oceno teže pomanjkljivosti so navedeni v tehnični specifikaciji za vozila TSV 605.
6. člen
(1) Po opravljenem nadzoru tehnične brezhibnosti pooblaščena oseba izpolni poročilo, ki je v prilogi tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: poročilo) v dveh izvodih. Izvod poročila se izroči vozniku gospodarskega vozila, nad katerim je bil opravljen nadzor.
(2) Če pooblaščena oseba pri nadzoru tehnične brezhibnosti ugotovi pomanjkljivosti na delih ali opremi gospodarskega vozila, izvede oziroma odredi ustrezne ukrepe po predpisih, ki določajo njihova pooblastila.
7. člen
(1) Policija in Prometni inšpektorat Republike Slovenije, katerih pooblaščene osebe opravljajo nadzor tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu, zbirajo, obdelujejo in posredujejo osebne in druge podatke, ki izvirajo iz teh pregledov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka so dolžni za preteklo leto najkasneje do 15. februarja posredovati ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), naslednje podatke:
1. število nadziranih gospodarskih vozil, razvrščenih po kategorijah iz 6. točke poročila in državi, kjer je posamezno vozilo registrirano; in
2. število opravljenih nadzorov in ugotovljenih nepravilnosti na delih in opremi, določenih v 10. točki poročila.
(3) Ministrstvo vsaki dve leti, najkasneje do 31. marca, posreduje zbrane podatke iz prejšnjega odstavka Evropski komisiji.
8. člen
(1) Na zahtevo druge države članice EU ministrstvo posreduje podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena, kakor tudi podatke o pristojnih organih in organizacijah za izvajanje nadzorov tehnične brezhibnosti in njihovih kontaktnih osebah.
(2) Pristojnemu organu države članice EU, kjer je bilo registrirano določeno gospodarsko vozilo, ali kjer se je začelo uporabljati, je treba na obrazcu poročila poročati o resnih pomanjkljivostih na vozilu, zlasti takih, ki jim je sledil ukrep prepovedi uporabe vozila.
(3) Ne glede na izrečene ukrepe v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega pravilnika, lahko ministrstvo zaprosi pristojni organ druge države članice EU, kjer je bilo registrirano določeno gospodarsko vozilo, ali kjer se je začelo uporabljati, da sprejme ustrezne ukrepe glede kršitelja iz prejšnjega odstavka (npr. napotitev na pregled tehnične brezhibnosti).
9. člen
Prvo poročanje v skladu s tretjim odstavkom 7. člena se izvede v letu 2013.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2012.
Št. 007-19/2011
Ljubljana, dne 19. decembra 2011
EVA 2011-2411-0018
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost