Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4834. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo, stran 14711.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 – popr.)) ter 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je občinski svet na 7. redni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S Pravilnikom o sofinanciranju športnih programov v Občini Naklo, (v nadaljevanju: pravilnik) so določeni pogoji, merila in postopek dodeljevanja sredstev za sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Naklo.
2. člen
Skladno z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo:
Vsebine:
– interesna športa vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter interesna dejavnost študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
Razvojne in strokovne naloge oziroma dejavnosti v športu:
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
– športni objekti,
– večje športne prireditve,
– delovanje društev na območju Občine Naklo.
3. člen
Izvajalci športnih programov v Občini Naklo so:
– športna društva;
– osnovna šola;
– zavodi, gospodarske družbe, samostojni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa oziroma imajo v svojih splošnih aktih opredeljeno tudi dejavnost na področju športa.
4. člen
Izvajalci navedeni v prvem odstavku 3. člena morajo:
– biti registrirani v skladu z veljavno zakonodajo;
– imeti sedež v Občini Naklo in izvajati športne programe, namenjene predvsem občanom in občankam Občine Naklo;
– biti registrirani najmanj eno leto pred datumom prijave na razpis;
– imeti zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo;
– imeti urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa.
5. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjih dveh členov pravilnika, ki so bili izbrani na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.
Z letnim programom športa se določijo programi športa, ki se financirajo iz občinskih sredstev ter obseg, vrsta dejavnosti in obseg sredstev za njihovo izvedbo. Letni program športa pripravi Komisija za šport v okviru Odbora za družbene dejavnosti, sprejme ga občinski svet.
Obseg sofinanciranja športnih programov določi občinski svet z vsakoletnim proračunom.
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov v Občini Naklo poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava letnega javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine,
– zbiranje vlog,
– vrednotenje programov skladno z opredeljenimi merili,
– obveščanje vlagateljev o razdelitvi sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna,
– obravnava poročil o izvedenih športnih programih.
7. člen
Besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.
Razpisni rok, ki mora trajati najmanj en mesec, se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– merila za vrednotenje športnih programov;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Naklo.
9. člen
Vloge zbira občinska uprava.
Vloga na javni razpis mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa, v zaprti ovojnici, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, naslovom vlagatelja in pripisom »ne odpiraj«.
Vlagatelji morajo svojo vlogo podati na razpisnih obrazcih in jim priložiti zahtevana dokazila oziroma priloge.
10. člen
Vrednotenje programov, prispelih na javni razpis, opravi 5-članska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Komisijo sestavljajo predstavnik občinske uprave, predsednik Odbora za družbene dejavnosti, predsednik Komisije za šport ter dva člana Komisije za šport.
Predsednika komisije člani določijo izmed sebe.
11. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre po vrstnem redu prispele predloge in ugotovi njihovo popolnost.
Vlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne predloge, lahko le te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
12. člen
O odpiranju vlog in izboru izvajalcev komisija vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.
13. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave z odločbo.
Zoper odločbo je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Naklo vložiti pritožbo. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Možno je sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
14. člen
Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena župan z izvajalci športnih programov sklene pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– podatki o izvajalcu (naziv, naslov, zastopnik, davčna številka, matična številka, številka TRR);
– vsebina in obseg programa;
– čas realizacije programa;
– pričakovani obseg programa in dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
15. člen
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pismenega poziva za podpis, se šteje, da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju športnega programa.
16. člen
O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi.
Če izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ, lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
17. člen
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene, opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
18. člen
Višina sofinanciranja letnega programa športa se opredeli v točkah, v deležu sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih programov, ki so sestavni del tega pravilnika.
Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu za vsako leto posebej in je odvisna od obsega sredstev za posamezni program v letnem programu športa ter številom točk vseh izvajalcev, katerih programi se vrednotijo.
19. člen
Sistem točkovanja za vrednotenje športnih programov je določen v merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.
20. člen
S sprejemom tega pravilnika prenehajo veljati Načela in merila za izbor in vrednotenje programov športa v Občini Naklo, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev (Uradni vestnik Gorenjske, št. 30/2002)
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0025/2011
Naklo, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost