Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4824. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija, stran 14695.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), na predlog Sveta Vrtca Litija z dne 26. 10. 2011 in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 10. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija
1. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občina Litija (v nadaljevanju: občina) ureja postopek vpisa in sprejema otrok v javne vzgojno izobraževalne zavode na območju Občine Litija (v nadaljevanju: vrtec), ki izvajajo programe predšolske vzgoje, in določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
2. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
(2) Vrtec lahko sprejme v program otroka, ki je dopolnil starost najmanj enajstih mesecev pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(3) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec, in h kateri morajo biti predloženi tudi zahtevani dokazi, navedeni na vlogi.
(4) Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih straneh vrtca.
(5) Izpolnjen obrazec vloge za vpis otroka v vrtec starši oddajo osebno na sedežu vrtca ali po pošti.
(6) V primeru, da je vloga pomanjkljivo izpolnjena, vrtec pisno ali ustno pozove starše k dopolnitvi vloge v roku treh dni od prejema poziva. Starši lahko vlogo dopolnijo po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec, o čemer se napiše uradni zaznamek. Kolikor starši vloge ne dopolnijo v določenem roku, se vloga obravnava in se o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
(7) Vrtec lahko sprejme v svoje programe toliko otrok kot to dopuščajo prostorski in drugi normativi.
3. člen
(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga predhodno uskladi s pristojno službo občine ustanoviteljice vrtca. Javni razpis mora vsebovati podatke o:
– obveznih sestavinah prijave na razpis,
– načinu prijavljanja,
– obveznih prilogah k prijavi,
– roku za sprejem prijav in
– roku, v katerem bodo kandidati obveščeni o možnosti vključitve otroka v vrtec.
(2) Javni razpis za vpis novincev v vrtec se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani vrtca.
4. člen
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec ravnatelj vrtca oziroma od njega pooblaščena oseba, zaposlena v vrtcu.
(2) Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti vrtca prostih mest, potem o njihovem sprejemu odloča komisija za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija). V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
3. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
(1) Komisijo sestavljajo trije člani, in sicer:
– predstavnik zaposlenih v vrtcu, ki ga predlaga ravnatelj,
– predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca,
– predstavnik ustanovitelja, ki ga predlaga župan.
Vsak član komisije ima lahko svojega namestnika.
(2) Komisijo, na podlagi pridobljenih pisnih predlogov iz prejšnjega odstavka, imenuje ravnatelj vrtca s sklepom.
(3) Komisija se praviloma imenuje za obdobje enega šolskega leta.
6. člen
(1) Komisija dela na sejah. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
(2) Prvo sejo komisije skliče ravnatelj vrtca.
(3) Člani komisije na prvi seji izvolijo predsednika komisije, ki vodi nadaljnje delo komisije.
(4) Komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani.
(5) Komisija sprejema odločitve s sklepi, ki jih sprejema z večino glasov.
7. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, po roku za oddajo prijav na javni razpis za vpis novincev v novo šolsko leto, in najkasneje do 30. aprila za naslednje šolsko leto.
(2) Komisija na seji obravnava vse vloge v skladu z določili Zakona o vrtcih, tega pravilnika in zakona, ki ureja splošni upravni postopek, pri čemer odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka.
(3) Komisija obravnava vse prijave za vpis otrok, ki so prispele do dneva izteka razpisnega roka. V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, starši vključijo otroka:
– s 1. septembrom tekočega leta ali
– z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom ali
– naslednji dan, ko otrok izpolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(4) Otroka s posebnimi potrebami starši vključijo v vrtec ob pogoju prostega mesta v vrtcu z dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka.
8. člen
(1) O vseh postopkih, dejanjih in odločitvah komisije na sejah se vodijo zapisniki. Administrativno pomoč pri delu komisije zagotavlja vrtec.
(2) Zapisnik o poteku seje mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– čas in kraj zasedanja komisije,
– imena prisotnih udeležencev na seji,
– kratek potek dela komisije,
– sprejeti sklepi komisije, katerega obvezni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki o otrocih objavijo pod šifro otroka.
(3) Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in predstavlja dokumentacijo vrtca, ki se hrani najmanj za čas, ko imajo otroci, o katerih se je na seji odločalo, status predšolskega otroka. En izvod zapisnika se posreduje občinski upravi Občine Litija.
4. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
9. člen
(1) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami.
(2) Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
(3) Komisija vse ostale vloge, prispele na javni razpis, točkuje na podlagi naslednjih kriterijev:
+---------------------------------------------------+-----------+
|           Kriterij           | Število |
|                          |  točk  |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|1.  |a) Otrok in oba starša imajo stalno     |   30  |
|   |prebivališče na območju Občine Litija    |      |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |b) Otrok v enostarševski družini ima skupaj |   30  |
|   |s staršem stalno prebivališče na območju  |      |
|   |Občine Litija                |      |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |c) Otrok in eden od staršev, s katerim otrok|   25  |
|   |živi, imata stalno prebivališče na območju |      |
|   |Občine Litija                |      |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |d) Otrok staršev tujcev, katerega nobeden od|   30  |
|   |staršev nima stalnega prebivališča v    |      |
|   |Republiki Sloveniji in je vsaj eden od   |      |
|   |staršev zavezanec za dohodnino v Republiki |      |
|   |Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno |      |
|   |prebivališče na območju Občine Litija    |      |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |e) Otrok, katerega eden od staršev je tujec,|   30  |
|   |ki nima stalnega prebivališča v Republiki  |      |
|   |Sloveniji in ima začasno prebivališče na  |      |
|   |območju Občine Litija in je zavezanec za  |      |
|   |dohodnino v Republiki Sloveniji, drugi od  |      |
|   |staršev pa ima skupaj z otrokom stalno   |      |
|   |prebivališče na območju Občine Litija    |      |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |f) Otrok, katerega eden od staršev je tujec,|   25  |
|   |ki nima stalnega prebivališča v Republiki  |      |
|   |Sloveniji in ima z otrokom začasno     |      |
|   |prebivališče na območju Občine Litija in je |      |
|   |zavezanec za dohodnino v Republiki     |      |
|   |Sloveniji, drugi od staršev pa nima stalnega|      |
|   |prebivališča na območju Občine Litija    |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|2.  |Otrok, ki je bil uvrščen na prednostni   |   10  |
|   |vrstni red v preteklem letu in v vrtec še ni|      |
|   |bil sprejet.                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|3.  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali enega   |   10  |
|   |zaposlenega samohranilca.          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|4.  |Oba starša sta študenta ali dijaka.     |   10  |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|5.  |Otrok enega zaposlenega starša in drugega  |   10  |
|   |študenta ali dijaka.            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|6.  |Otrok, ki ima enega zaposlenega starša ali |   5   |
|   |dijaka oziroma študenta, drugi pa je    |      |
|   |brezposeln.                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|7.  |Otrok, ki bo v naslednjem šolskem letu   |   8   |
|   |šoloobvezen.                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|8.  |Otrok ima ustrezno priporočilo zdravstvene |   8   |
|   |službe in je v postopku usmerjanja v    |      |
|   |programe vzgoje in izobraževanja na podlagi |      |
|   |Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi    |      |
|   |potrebami.                 |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|9.  |Otrok, ki biva v šolskem okolišu vrtca ali |   5   |
|   |enote vrtca.                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|10.  |Sprejem otrok dvojčkov ali trojčkov iz iste |   5   |
|   |družine.                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|11.  |Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine. |   2   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|12.  |Število vzdrževanih otrok do 18. leta    |      |
|   |starosti v družini:             |      |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |a) 2 otroka                 |   1   |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |b) 3 otroci                 |   2   |
|   +--------------------------------------------+-----------+
|   |c) 4 otroci ali več.            |   3   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|13.  |V vrtcu ali v enoti vrtca je že v tekočem  |   3   |
|   |šolskem letu vključen brat ali sestra    |      |
|   |otroka, ki ostaja v vrtcu tudi v šolskem  |      |
|   |letu, za katerega se vpisuje otroka.    |      |
|   |* V primeru, da starši za že vključenega  |      |
|   |otroka v istem vrtcu nimajo poravnanih vseh |      |
|   |obveznosti, iz tega naslova ne prejmejo   |      |
|   |nobene točke.                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
(4) Za enostarševsko družino se po tem pravilniku šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi umrl ali je neznan ali je pogrešan, ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
(5) Starši so zaposleni, kadar imajo sklenjeno delovno razmerje ali pa so samozaposleni in prispevajo določena sredstva v pokojninsko blagajno.
10. člen
(1) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v prijavah staršev oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih iz prejšnjega člena tega pravilnika in določi prednostni vrstni red otrok.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
11. člen
(1) Kolikor dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega reda upošteva kot dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
(2) V primeru, da je potrebno odločiti o sprejemu otroka, za katerega se prijave ne točkujejo, ker ima prednost pri sprejemu že na podlagi veljavne zakonodaje in tega pravilnika, se pri določitvi, kateri otrok bo prednostno sprejet, upošteva kriterij iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) V primeru prekomernega vpisa otrok s posebnimi potrebami v razvojni oddelek vrtca, se otroke vpisuje prioritetno po datumu izdane odločbe o usmeritvi otroka.
5. PREDNOSTNI VRSTNI RED
12. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da po šifrah razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
13. člen
(1) V primeru še prostih mest v vrtcu, ki jih vrtec ne more zapolniti z otroki s prednostnega vrstnega reda iz prejšnjega člena tega pravilnika (v nadaljevanju: prvi prednostni vrstni red), se ob izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika lahko vključijo otroci staršev, za katere vrtec prejme vloge po razpisnem roku.
(2) V primeru, da je teh otrok več kot je prostih mest, se komisija ponovno sestane in ovrednoti vloge staršev v skladu s kriteriji iz 9. člena tega pravilnika in sestavi drugi prednostni vrstni red, po katerem vrtec lahko sprejema otroke, potem ko ne more vključiti otroka iz prvega prednostnega vrstnega reda.
6. OBVEŠČANJE STARŠEV O ODLOČITVAH KOMISIJE
14. člen
(1) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnih redom uvrstijo na čakalni seznam.
(2) Vrtec najkasneje v osmih dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavita na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.
(3) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(4) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih, vložijo ugovor na svet vrtca,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
15. člen
(1) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo Zakona o splošnem upravnem postopku. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(3) O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.
7. PRAVICA DO VPOGLEDA V DOKUMENTACIJO
16. člen
Vrtec lahko staršem na njihovo zahtevo omogoči vpogled v zapisnik komisije in vpogled vloge z upoštevanjem kriterijev, vendar le v tisti del zapisnika in vloge, ki se nanašajo na njihovega otroka.
8. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
17. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
18. člen
(1) Če starši v zgoraj določenem roku ne podpišejo pogodbe oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
(2) V tem primeru vrtec izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
9. VROČANJE LISTIN VRTCA V POSTOPKU SPREJEMA OTROK V VRTEC
19. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
10. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
20. člen
Vrtec na svojih oglasnih deskah in spletnih straneh objavi informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
11. IZPIS IZ VRTCA
21. člen
(1) Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na podlagi pisne odpovedi, ki jo oddajo osebno na sedežu vrtca, v enoti vrtca ali pa priporočeno po pošti na naslov sedeža vrtca. Starši izpišejo otroka iz vrtca najmanj sedem dni pred predvidenim zaključkom obiskovanja vrtca.
(2) Kolikor ima vrtec za izpis otroka iz vrtca pripravljen poseben obrazec, morajo starši izpisati otroka na tem obrazcu.
12. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Kolikor pristojni organi države med veljavnostjo tega pravilnika z zakonom ali podzakonskim aktom določijo drugačen postopek o sprejemu ali izpisu otroka v oziroma iz vrtca, se ta pravilnik v tistih delih, ki niso v skladu z državnimi predpisi, ne uporablja.
23. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtce na območju Občine Litija (Uradni list RS, št. 12/09 in 9/10) .
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2011
Litija, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost