Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4838. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever, stran 14722.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 108/09, 80/10, 106/10 in 43/11) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 20. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever
1. člen
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PO11 Spodnja vas – sever (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
V občinskem prostorskem načrtu Občine Naklo (OPN) se obravnavan poseg nahaja v območju PO11(*). Gre za manjše nepozidane površine med obstoječo regionalno in občinsko cesto na severovzhodnem delu naselja Podbrezje – Spodnja vas.
Pobudo za izdelavo OPPN je podal lastnik zemljišča, ki ima namen na omenjenih zemljiščih graditi stanovanjske objekte.
3. člen
(območje OPPN)
Območje OPPN posega na zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi št. 556/3, 556/4, 557/1, 1848 in 1659/1 k.o. Podbrezje, s skupno površino 4.431 m2.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za pripravo OPPN je bila izdelana idejna zasnova ene stanovanjske stavbe in geodetske podlage. Kot izhodišče se upošteva tudi posebne usmeritve oblikovanja iz OPN Naklo. Pred pripravo osnutka je predvidena še izdelava idejne zasnove zazidave celotnega območja s pripadajočo infrastrukturno mrežo.
Navedene vsebina bo skupaj s pridobljenimi smernicami upravljavcev prostora ustrezno korigirana v nadaljnjih postopkih priprave in sprejemanja OPPN.
5. člen
(aktivnosti in roki za pripravo OPPN)
S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN.
+-----------------------------------+---------------------------+
|      Aktivnosti       |  Predviden čas izvedbe  |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Objava sklepa o začetku priprave  |december 2011       |
|OPPN v UL RS            |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava osnutka OPPN       |januar 2012        |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Pridobitev smernic k osnutku OPPN |februar 2012        |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN |marec 2012         |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Javna razgrnitev in javna     |april 2012         |
|obravnava dopol. osnutka OPPN   |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz   |maj 2012          |
|javne razgrnitve          |              |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava predloga OPPN       |junij 2012         |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Pridobitev mnenj k OPPN      |julij 2012         |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN |avgust 2012        |
+-----------------------------------+---------------------------+
|Sprejem OPPN in objava v UL RS   |september 2012       |
+-----------------------------------+---------------------------+
Terminski plan se v primeru izvedbe CPVO, zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev ustrezno zamakne.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora bodo pozvani k izdaji smernic in mnenj k OPPN v skladu z 61. členom ZPNačrt. V primeru, da kateri od nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku ne poda smernic oziroma mnenja, pripravljavec nadaljuje s postopkom.
Nosilci urejanja prostora
+------+-----------------------------+--------------------------+
|1   |Ministrstvo za obrambo,   |Vojkova cesta 61, 1000  |
|   |Uprava RS za zaščito in   |Ljubljana         |
|   |reševanje          |             |
+------+-----------------------------+--------------------------+
|2   |Elektro Gorenjska      |Ulica Mirka Vadnova 3,  |
|   |               |4000 Kranj        |
+------+-----------------------------+--------------------------+
|3   |Komunala Kranj, PE Vodovod  |Ulica Mirka Vadnova 1,  |
|   |               |4000 Kranj        |
+------+-----------------------------+--------------------------+
|4   |Komunala Kranj, PE      |Ulica Mirka Vadnova 1,  |
|   |Kanalizacija in ČN      |4000 Kranj        |
+------+-----------------------------+--------------------------+
|5   |Telekom Slovenije      |Ulica Mirka Vadnova 13,  |
|   |               |4000 Kranj        |
+------+-----------------------------+--------------------------+
|6   |Ministrstvo za promet,    |Langusova ulica 4, 1000  |
|   |Direktorat za ceste     |Ljubljana         |
+------+-----------------------------+--------------------------+
|7   |Občina Naklo         |Glavna cesta 24, 4202   |
|   |               |Naklo           |
+------+-----------------------------+--------------------------+
Drugi udeleženci
+------+-----------------------------+--------------------------+
|8   |MOP, Direktorat za okolje  |Dunajska 48, 1000     |
|   |               |Ljubljana         |
+------+-----------------------------+--------------------------+
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se le ti vključijo v postopek.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN zagotovi zasebni investitor, za formalne objave in zakonske postopke pa Občina Naklo.
8. člen
(končne določbe)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletnih straneh Občine Naklo in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0007/2011-02/112
Naklo, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost