Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4807. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci, stran 14672.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11) in 37. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 21. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/11, dne 21. 3. 2011 se v celoti popravi v drugi točki tako, da se druga točka sklepa v celoti nadomesti z besedilom:
2. Območje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta
Območje sprememb in dopolnitev OPN Črenšovci obsega naslednja zemljišča in enote urejanja:
1. Območja komasacij: v izvedbenem delu v enotah urejanja ČR-11, ČR-14 in ČR-13 ter druge enote urejanja, ki mejijo ali se nahajajo znotraj komasacijskih območij, kot so TR 4, TR 5, BI 21 in druge (zaradi ureditve parcelnih mej). V strateškem delu tekstualni del v 19. členu Usmeritve za razvoj v krajini in grafičnem delu št. 4c Usmeritve za razvoj v krajini.
2. Območja opuščenih gramoznic: enote urejanja ČR-9, TR-4 in območja gramoznic v enoti urejanja BI-20, to sta območji s parcelnimi številkami: 3086, 3087, 3089, 3091/1, 3091/2, 3092/1, 3092/2, 3093, 3094, 3112, 3113, 3114 v k.o. Črenšovci in 3142/1, 3516/13, 3128, 3516/14, 3129, 3130, 3516/10, 3516/11, 3095, 3108-3113, 3137/1, deli parcel 3160/1, 3161/1, 3162/1, 3163/1, 3164/1, 3165, 3150/1, 3150/2 vse v k.o. Dolnja Bistrica.
3. Širitev romskega naselja Kamenci: del parcele št. 201 in 193/23 k.o. Črenšovci.
4. Širitev kmetije: parcelna št. 202 (del) k.o. Žižki; in druge parcele, ki jih ni možno predvideti.
5. Sprememba podrobnejše namenske rabe: enote urejanja BI-14, ČR-5, ČR-6 in ČR-7 ter na parcelah št.: 281/1 k.o. Žižki, 896, 1687, 1077/1, 1692 k.o. Trnje, 366, 368/1, 369, 370 k.o. Žižki, 365/3, 1832/5, 1832/8, 1832/11, 1833/3, 744, 745, 1469 k.o. Gornja Bistrica, 134-140, 142 – 146, 151 – 156, 160, 161 – 165, 170-172, 129, 130 k.o. Črenšovci.
Posamezne spremembe namenske rabe tekstualnega in grafičnega dela OPN zaradi:
– uskladitve namenske rabe z dejanskim stanjem,
– vrisa prometnih površin,
– uskladitve tekstualnega dela z grafičnim,
– izbrisov površin iz stavbnih zemljišč,
– tehničnih popravkov,
– spremembe, ki jih zahtevajo nosilci urejanja prostora in
– spremembe, ki jih ni možno predvideti.
8. Spremembe prostorsko izvedbenih pogojev v tekstualnem in grafičnem delu OPN.
Popravek sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Ž-147/2011
Črenšovci, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost