Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4818. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice, stran 14684.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 13. seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice.
2. člen
Pomoči iz tega pravilnika se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).
3. člen
Sredstva za pomoči se zagotavljajo iz proračuna Občine Jesenice (v nadaljevanju: občine).
4. člen
(upravičeni prejemniki)
Upravičeni prejemniki državne pomoči po tem pravilniku so samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
Za ugotavljanje velikosti gospodarske družbe se uporablja veljavna opredelitev velikosti podjetij EU, ki velja za področje državnih pomoči.
Za posamezne ukrepe so lahko upravičeni prejemniki tudi drugi, če je to posebej navedeno v posameznem ukrepu.
Do državne pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki:
– so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji;
– so podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje;
– so podjetja, ki so že prejela državno pomoč po tem pravilniku in naložbe oziroma storitve niso izvedli v skladu s podpisano pogodbo;
– so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
– so podjetja iz sektorjev: ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne kmetijske proizvodnje kmetijskih proizvodov.
Državna pomoč ne sme biti:
– pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega;
– namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
– dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
5. člen
(oblike in kumulacija pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in neposrednih subvencij obresti.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili državnih pomoči in pomoči »de minimis«.
Pomoč dodeljena kateremu koli podjetju ne sme presegati 200.000 EUR bruto v obdobju zadnjih treh proračunskih let (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).
6. člen
(cilji ukrepov za spodbujanje razvoja gospodarstva)
Z ukrepi želimo dolgoročno, v obdobju 2007–2013, na območju Občine Jesenice zagotoviti konkurenčne pogoje za razvoj gospodarstva, spodbuditi investicijska vlaganja zasebnega sektorja in spodbuditi odpiranje novih delovnih mest. Na ta način sledimo ciljem, opredeljenim v nacionalnih (Državni razvojni program), regionalnih (Regionalni razvojni program Gorenjske 2007–2013) in občinskih strateških dokumentih (Občinski razvojni program 2011–2025, Strategija razvoja turizma v Občini Jesenice).
7. člen
(splošna določila za vse ukrepe pravilnika)
Splošna določila, ki veljajo za vse ukrepe pravilnika so:
– Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
– Pomoč se dodeli na podlagi vloge z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina in zahtevane vloge se določijo v razpisni dokumentaciji.
– Upravičenec lahko kandidira samo za naložbo, ki jo s pomočjo iz tega pravilnika izvede v celoti.
– Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
– Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isti namen ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi.
– Delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto po prejemu pomoči.
– Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem izplačilu sredstev.
– Končni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
– Upravičenec, ki ja za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
– Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz tega pravilnika, za isti namen in iste upravičene stroške, kot je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let.
– Upravičenec pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
– Upravičenec mora imeti sedež v Občini Jesenice, pri naložbah pa mora biti lokacija naložbe v Občini Jesenice.
– DDV ni upravičen strošek.
8. člen
(letni nabor ukrepov)
Letni nabor ukrepov in višina sredstev se za vsako leto določi s proračunom.
9. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se dodeljuje na podlagi letno izvedenega javnega razpisa, ki ga izvede občina. V javnem razpisu so podrobneje določeni kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev. Za izvedbo postopka imenuje župan komisijo. O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči župan s sklepom.
Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
10. člen
(izbor banke)
Za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero pri ukrepu Spodbujanje naložb v gospodarstvo iz 14. člena tega pravilnika občina, v skladu z Zakonom o javnem naročanju, izbere banko, s katero občina sklene pogodbo o medsebojnem sodelovanju ter jo pooblašča, da izpelje vse postopke dodelitve sredstev prosilcem, v skladu z veljavno zakonodajo.
11. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora biti objavljen na krajevno običajen način.
Javni razpis mora vsebovati zlasti:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh;
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo;
– drugo.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva s sklepom župana lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
12. člen
(pogodba)
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih občina z upravičencem sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
13. člen
(vračilo sredstev)
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s poslovnim načrtom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Natančni pogoji vrnitve sredstev se določijo v pogodbi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. UKREPI NA PODROČJU GOSPODARSTVA
14. člen
Spodbujanje naložb v gospodarstvo
Namen:
Je spodbuditi naložbe v gospodarstvu, s tem zagotoviti večje možnosti za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet:
– subvencija obrestne mere.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa zemljišč;
– stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč;
– stroški gradnje in nakupa objektov;
– stroški nakupa strojev in opreme;
– stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Pogoji:
– naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 2 leti po njenem zaključku;
– gospodarska družba ni družba v težavah;
– pomoč se dodeli le v primeru, kadar le-ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je ta spodbuda za izvedbo projekta nujno potrebna;
– pri izračunu se upošteva referenčna obrestna mera, objavljena v Uradnem listu EU.
Višina:
– subvencija obrestne mere ne sme presegati 5% vrednosti naložbe (brez DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev:
– subvencionirana obrestna mera.
15. člen
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj
Namen ukrepa:
Je spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev.
Predmet:
– sofinanciranje začetnih investicij,
– sofinanciranje investicij v razširjanje in razvoj.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa zemljišč,
– strošek komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– stroške gradnje ali nakupa objekta,
– strošek nakupa strojev ali opreme,
– strošek izdelave projektne in investicijske dokumentacije,
– strošek licence,
– strošek programske opreme,
– strošek nakupa patenta,
– strošek nakupa nepatentiranega tehničnega znanja.
Pogoji:
– za naložbo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);
– za naložbo se šteje tudi investicija v neopredmetena sredstva, kot so nakup programske opreme, licence, patentov in nepatentiranega tehničnega znanja;
– naložba mora predstavljati začetno investicijo ali investicijo za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa v predelovalni, storitveni ali raziskovalno-razvojni dejavnosti. Povečanje obsega proizvodnje ali storitev, ki jih prijavitelj že opravlja, se po tem ukrepu ne šteje za upravičeno.
Višina:
– do 30% upravičenih stroškov posamezne naložbe.
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 30% upravičenih stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
16. člen
Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
Namen:
Je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev ter samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju Občine Jesenice.
Predmet:
– sofinanciranje novih delovnih mest.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika;
– brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje.
Upravičeni stroški:
– stroški novega delovnega mesta, in sicer bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto po prejemu pomoči;
– novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev;
– realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju Občine Jesenice;
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Jesenice, ki še ni bila zaposlena oziroma je ostala brez zaposlitve. Zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem, upravičene stroške pa se dokazuje z overjeno kopijo plačilne liste ter potrdilom o plačanih obveznih prispevkih delodajalca za socialno varstvo;
– v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem. V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti;
– v primeru, da je prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev izražena namera po samozaposlitvi, kar dokaže s predložitvijo poslovnega načrta za samozaposlitev, dokazilom o registraciji podjetja in potrjenim obrazcem M1/M2. Oseba mora ostati samozaposlena vsaj 1 leto;
– oseba ne sme biti vključena v aktivno politiko samozaposlovanja.
Višina:
– višina sredstev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100% upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.
17. člen
Spodbujanje usposabljanja
Namen:
Je spodbuditi usposabljanje zaposlenih in podjetnikov ter s tem zagotoviti večjo možnost za gospodarski razvoj občine in odpiranje novih delovnih mest.
Predmet:
– sofinanciranje stroškov usposabljanja,
– sofinanciranje stroškov razstavljanja na sejmih.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
– stroški usposabljanja,
– stroški razstavljavcev.
Neupravičeni stroški
– stroški dnevnic,
– potni stroški, stroški kilometrin,
– stroški nočitev in prehrane.
Pogoji:
– ne upoštevajo se izobraževanja, ki pripomorejo k višji stopnji javno veljavne izobrazbe, oziroma sodijo v javno veljavni izobraževalni program.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100% vrednosti, maksimalna višina se določi z javnim razpisom.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.
18. člen
Spodbujanje izobraževanja kadrov za nove dejavnosti
Namen:
Je pomoč pri izboljšanju izobrazbene strukture kadrov na podlagi konkretnih potreb delodajalcev z načrtnim dokvalificiranjem oziroma prekvalificiranjem razpoložljivih kadrov za nove dejavnosti.
Predmet:
– sofinanciranje prekvalifikacij kadrov za nove dejavnosti;
– sofinanciranje dokvalifikacij kadrov.
Upravičenci:
– upravičenci, opredeljeni v prvem odstavku 4. člena tega pravilnika.
Upravičeni stroški:
– stroški izobraževanja za dosego prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije.
Pogoji:
– upoštevajo se vsa javno veljavna izobraževanja, ki pripomorejo k prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji kadrov;
– upošteva se največ 5. stopnja izobrazbe, dosežena z dokvalifikacijo;
– upravičenec predloži izjavo, da je za opravljanje nalog iz delovnega mesta potrebna dokvalifikacija oziroma prekvalifikacija iz določene smeri izobraževalnega programa.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 50% vrednosti, maksimalna višina se določi z javnim razpisom.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.
19. člen
Delovanje društev
Namen:
Je spodbuditi delovanje društev in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva.
Predmet:
– sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij.
Upravičenci:
– nevladne organizacije, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva;
– društva, ki delujejo na področju spodbujanja razvoja podjetništva.
Upravičeni stroški:
– materialni stroški,
– promocija podjetništva v občini.
Pogoji:
– društvo oziroma nevladna organizacija deluje na območju občine.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov do 100%, maksimalna višina se določi z javnim razpisom.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
20. člen
Spodbujanje sobodajalstva
Namen:
Je spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju občine.
Predmet:
– podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev in širjenje že obstoječe dejavnosti;
– sofinanciranje stroškov oglaševanja.
Upravičenci:
– registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah, in sicer za dejavnost oddajanja nastanitvenih zmogljivosti;
– fizične osebe, ki se bodo z dejavnostjo oddaje nastanitvenih zmogljivosti za potrebe turizma ukvarjale in bodo svojo dejavnost ustrezno priglasile oziroma registrirale.
Upravičeni stroški:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji;
– opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob;
– oglaševalski stroški sobodajalca.
Pogoji:
– dejavnost, za katero je upravičenec pridobil sredstva po tem pravilniku, mora upravičenec opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji.
Višina:
– sofinanciranje upravičenih stroškov gradbenih in obrtniških del, opreme in stroškov oglaševanja do 50% vrednosti.
Najvišja višina dodeljenih sredstev na upravičenca se določi z javnim razpisom.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
21. člen
Spodbujanje socialnega podjetništva
Namen:
Je spodbujanje socialnega podjetništva in s tem zaposlovanja najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela.
Predmet:
– stimuliranje zaposlovanja in odpiranje novih delovnih mest v socialnih podjetjih, in sicer za naslednje skupine delavcev (v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu):
– invalide,
– brezposelne osebe z ugotovljenimi trajnimi posledicami telesne ali duševne okvare ali bolezni,
– dolgotrajno brezposelne osebe (so brez zaposlitve zadnjih 24 mesecev ali več),
– iskalci prve zaposlitve,
– brezposelne osebe nad 55 let starosti,
– brezposelne osebe brez zaključenega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja,
– težje zaposljive osebe.
Upravičenci:
– podjetja oziroma nepridobitne pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, zadruga), ki imajo status socialnega podjetja in sedež na območju Občine Jesenice.
Upravičeni stroški:
– stroški bruto plač novo zaposlenih delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo.
Pogoji:
– delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 1 leto po prejemu pomoči;
– novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12 mesecev;
– realizacija novega delovnega mesta mora biti izvedena na območju Občine Jesenice;
– za novo odprto delovno mesto je mogoče zaposliti osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Jesenice; zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane Pogodbe o zaposlitvi ter M1/M2 obrazcem; upravičene stroške pa se dokazuje z overjeno kopijo plačilne liste ter potrdilom o plačanih davkih obveznih prispevkih za socialno varstvo;
– v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim pogojem; v nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-ta vrniti;
– upravičenec ne sme biti v postopku pridobivanja javnih sredstev iz drugih virov za isti namen in upravičene stroške.
Višina:
– Višina sredstev za novo delovno mesto se določi z javnim razpisom in ne sme presegati 100% upravičenih stroškov.
Instrument dodeljevanja sredstev:
– dotacije.
Omejitve:
– prijavitelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 5 vlog.
III. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07 in spremembe).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013, uporabljati pa se začne po pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za izdajanje soglasja za področje državnih pomoči.
Št. 007-39/2011
Jesenice, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost