Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4839. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage, stran 14723.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 11. seji dne 15. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod in OPPN Brod-Drage
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Kanalizacija za OPPN Mrzla dolina – zahod (NM/24-OPPN-f) in OPPN Brod-Drage (NM/24-OPPN-e) – v nadaljevanju: program opremljanja.
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za:
– odmero komunalnega prispevka za novo gospodarsko javno infrastrukturo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini,
– sklenitev pogodbe o opremljanju med Mestno občino Novo mesto in investitorjem in
– določitev finančnih podrobnosti glede poračuna medsebojnih obveznosti med Mestno občino Novo mesto in investitorjem na območju OPPN Mrzla dolina – zahod ter OPPN Brod-Drage.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko omrežje, medtem ko se pri odmeri komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja uporablja zadnji veljavni odlok, ki ureja podlage in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Splošni odlok MONM).
Splošni odlok MONM se uporablja tudi pri vseh ostalih vprašanjih, ki s tem odlokom niso posebej urejena in se nanašajo na: razumevanje splošnih določb in pojmov, podlage za odmero komunalnega prispevka, izračun komunalnega prispevka, vključno s posebnimi primeri obračuna komunalnega prispevka, odmero komunalnega prispevka, oprostitve plačil komunalnega prispevka in priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo s posebnimi določbami glede oprostitev.
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Znotraj obračunskega območja ni še nobene gospodarske javne infrastrukture. Obstoječe kanalizacijsko omrežje je urejeno v bližini v okviru obstoječe pozidave na območju ulice Brod, od koder se odpadne vode preko razbremenilnika ločijo, sušni odtok se pelje in prečiščuje na centralni čistilni napravi v Ločni, meteorne vode pa so speljane v reko Krko. Obstoječe kanalizacijsko omrežje nima zadostne kapacite za predvideno novo pozidavo na obračunskem območju.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Predvidena je izgradnja novega fekalnega in meteornega kanalizacijskega omrežja in v okviru tega projekta tudi prestavitev ali rekonstrukcija druge komunalne opreme, kjer je to potrebno zaradi izvedbe projekta. Podrobnosti so navedene v projektu PGD Rekonstrukcija infrastrukture v delu lokalne ceste ter javne poti (faza IV.), ki ga je izdelalo podjetje Topos, d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, pod št. PGD-08/11 v maju 2011.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka ter je enako za fekalno in meteorno kanalizacijo.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje opremljanja znašajo 724.095 EUR po cenah v novembru 2011 in obsegajo stroške izvedbenih del in režije. Obračunski stroški nove komunalne opreme so enaki skupnim stroškom in prav tako znašajo 724.095 EUR.
9. člen
(Financiranje in izvedba predvidene investicije)
Predvideno komunalno opremo na območju opremljanja je v skladu z določili Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za sosesko Brod-Drage (Uradni list RS, št. 113/09, 45/11) dolžan izvesti investitor na območju OPPN za sosesko Brod-Drage, za kar bo sklenjena pogodba o opremljanju, ki bo podrobneje opredeljevala izgradnjo nove fekalne in meteorne kanalizacije. Ta bo zgrajena v skladu s projektno dokumentacijo, ki bo upoštevala pogoje soglasodajalcev v skladu z določili odloka o OPPN za sosesko Brod-Drage in pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
V pogodbi o opremljanju, ki bo sklenjena v skladu z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), se investitor in občina dogovorita, da bo investitor sam zgradil celotno še nezgrajeno komunalno opremo, pri čemer se šteje, da je na ta način v naravi poravnal tisti del komunalnega prispevka, ki se nanaša na komunalno opremo, katero je zgradil.
10. člen
(Terminski plan)
Terminski plan izvedbe projekta je sledeč:
– izdelava projektne dokumentacije      že izdelana
– pridobitev lastninske in drugih stvarnih
pravic na zemljiških parcelah, ki bodo
služile komunalni opremi           do aprila 2013
– začetek gradnje komunalne opreme      april 2013
– zaključek gradnje komunalne opreme     oktober 2013
– tehnični pregled              november 2013
– uporabno dovoljenje             december 2013.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki
        pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2
        parcele na obračunskem območju za posamezno
        vrsto komunalne opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
Faktorji dejavnosti po tem odloku so enaki vsakokrat veljavnim faktorjem po Splošnem odloku MONM.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+---------------------------+-----------------+----------------+
|Postavka          | Cp(ij) (EUR/m2) | Ct(ij) (EUR/m2)|
+---------------------------+-----------------+----------------+
|1. Fekalna kanalizacija  |   3,746   |   4,136   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
|2. Meteorna kanalizacija  |   7,368   |   8,135   |
+---------------------------+-----------------+----------------+
Pri določanju obračunskih stroškov za obstoječe kanalizacijsko omrežje na enoto mere se obvezno uporabi podatke za obstoječe kanalizacijsko omrežje K1- za delno opremljeno območje po Splošnem odloku MONM.
Obračunski stroški za novo komunalno opremo veljajo na datum november 2011, obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo pa se upoštevajo glede na datum objave Splošnega odloka MONM in se do datuma izdaje odločbe ustrezno revalorizirajo.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod Gradbena dela – ostala nizka gradnja.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Po Splošnem odloku MONM se smiselno upoštevajo tudi vse ostale določbe, ki se nanašajo na oprostitve in plačila komunalnega prispevka, priključevanje obstoječih objektov na novozgrajeno komunalno opremo in posebne določbe glede oprostitev.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov )
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35112-223/2011
Novo mesto, dne 15. decembra 2011
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost