Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4842. Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka, stran 14729.

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se ustanovi občinsko glasilo Občine Pivka (v nadaljevanju: glasilo), in se uredi izdajanje glasila kot informativnega časopisa občine.
2. člen
(glavni namen, cilj glasila in temeljne vsebine)
Glasilo se ustanovi in izdaja z namenom obveščanja občanov o dogodkih iz življenja in dela v Občini Pivka, lahko pa obravnava tudi širšo problematiko.
Namen glasila je obveščanje o delu občinskih organov Občine Pivka, o delu vaških in trške skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij, skladov, društev, klubov, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter z namenom poročanja o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, družabnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
V glasilu se objavljajo tudi javne objave in obvestila, za katere ni s predpisi določen drugačen način objave, ter prispevki občanov, političnih skupin, političnih strank in podobno.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij ter mnenj o vseh področjih življenja in dela v občini.
3. člen
(svoboda izražanja)
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti odgovornega urednika in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu s programsko zasnovo in profesionalnimi kodeksi, ter na odgovornosti odgovornega urednika in drugih avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
4. člen
(ime glasila)
Ime glasila je »Pivški list«.
5. člen
(izdajatelj glasila)
Izdajatelj glasila je Občina Pivka.
Sedež izdajatelja glasila je: Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
6. člen
(zvrst in časovni interval razširjanja medija)
Glasilo izhaja praviloma mesečno, ob izjemnih priložnostih lahko izide tudi kot dodatna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in v tiskani obliki. Glasilo se brezplačno dostavlja v vsa gospodinjstva na območju Občine Pivka ter pošilja na stalni seznam prejemnikov.
Stalni seznam prejemnikov je sestavljen iz društev, javnih zavodov, sosednjih občinskih občin, partnerjev s katerimi sodeluje občina, naročnikov oglasov ter ostalih fizičnih oseb, ki so izrazile željo po umestitvi med prejemnike.
7. člen
(uredništvo)
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo glavni in odgovorni urednik in pet članov uredniškega odbora.
Naslov uredniškega odbora: Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
Mandatna doba članov uredniškega odbora je vezana na mandatno dobo članov občinskega sveta. Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet Občine Pivka na podlagi usklajenega predloga odbora za družbene dejavnosti in komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Odgovornega urednika imenuje župan Občine Pivka.
Župan mora pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika pridobiti mnenje uredništva.
Odgovorni urednik in člani uredniškega odbora imajo pravico do nagrade, ki jo s sklepom določi župan Občine Pivka pred vsakokratnim izidom glasila.
8. člen
(odgovorni urednik)
Odgovorni urednik je v okviru programske zasnove glasila in določil tega odloka pri svojem delu samostojen in neodvisen.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo. Naloga odgovornega urednika je, da vodi uredništvo in redno sklicuje uredniški odbor, vsebinsko oblikuje posamezno številko glasila, naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila, zagotavlja redno izhajanje glasila, skrbi za distribucijo glasila v vsa gospodinjstva na območju občine ter na seznam potrjen s strani župana.
Odgovorni urednik skrbi, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo in kodeksom novinarske poklicne etike.
Urednik ima pravico zavrniti objavo prispevka, če slednji ni v skladu s programsko zasnovo glasila, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to pred izidom številke glasila, za katero mu je bil prispevek posredovan.
9. člen
(programska zasnova glasila)
Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo glasila, tako da na podlagi določil tega odloka določi namen izdajanja glasila in temeljne vsebine. Širšo programsko zasnovo glasila potrdi župan na podlagi predloga uredništva in sicer vsako leto ob sprejemanju proračuna za prihodnje leto.
Odgovorni urednik pripravi poročilo o realizaciji letnega programa za preteklo leto do konca marca tekočega leta in ga pošlje v vednost županu.
10. člen
(viri in način financiranja)
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od objave plačljivih vsebin,
– prihodki od oglaševalskih vsebin,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
Izdajatelj odgovarja za stroške obveznosti glasila le v okviru sredstev, zagotovljenih v občinskem proračunu.
11. člen
(avtorstvo prispevkov)
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov. Objavljeni prispevki morajo biti podpisani s polnim imenom ali inicialkami avtorja, razen če posamezen avtor določi drugače.
Odgovorni urednik se lahko dogovori z avtorjem za plačilo honorarja za prispevek, ki ga odgovorni urednik naroči in objavi. Višino avtorskih prispevkov določi župan s sklepom na predlog odgovornega urednika.
12. člen
(oglaševalske vsebine)
V glasilu je dopustno objavljati oglaševalske vsebine, ki morajo biti ločene od drugih programskih vsebin glasila.
Pogoje in cenik objav določi župan s sklepom.
Organizatorji volilne kampanje lahko v času volilne kampanje objavljajo volilna propagandna sporočila v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo. Enako velja za objavljanje referendumskih propagandnih sporočil. Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje in pred vsakokratno kampanjo mora objaviti pravila za izrabo prostora v glasilu. Cenik objav določi župan s sklepom, določi se lahko da je del prostora na razpolago brezplačno.
13. člen
(razvid medijev)
Izdajatelj je dolžan priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v razvid medijev.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Prvo širšo programsko zasnovo za leto 2012 odgovorni urednik predloži županu najkasneje do 28. 2. 2012.
Že imenovani uredniški odbor za mandat občinskega sveta 2010 do 2014 nadaljuje svoje delo do zaključka mandata.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o izdajanju občinskega glasila (Uradni list RS, št. 125/00, 49/07 in 41/11).
Št. 9000-10/2011
Pivka, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost