Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4822. Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih v Občini Litija, stran 14692.

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 10. redni seji dne 20. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih v Občini Litija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom ureja Občina Litija način izvajanja, predmet, območje, pogoje in ostale elemente za opravljanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave, semaforjev in prometne signalizacije v naseljih v Občini Litija (v nadaljevanju: javna služba).
2. člen
Vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih je izbirna gospodarska javna služba, ki jo v Občini Litija opravlja koncesionar na podlagi ustreznega akta o ureditvi koncesijskega razmerja ali javno podjetje JP KSP Litija, d.o.o. na podlagi sklenjene pogodbe.
II. PREDMET IZVAJANJA
3. člen
Predmet izvajanja je opravljanje javne službe, ki obsega vse storitve rednega vzdrževanja in obnavljanja, potrebne za zagotavljanje nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave:
1. zamenjava svetil in svetilk;
2. zamenjava drogov svetil in drugih naprav ter svetlobnih znakov;
3. popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo;
4. čiščenje in redno vzdrževanje drogov in drugih delov javne razsvetljave ter svetlobnih znakov;
5. postavitev, zamenjava in obnova svetlobne prometne signalizacije;
6. intervencije na objektih in napravah;
7. vodenje katastra in kontrolne knjige;
8. priprava letnih programov vzdrževanja, razvoja, načrtovanja in pospeševanja javne službe v skladu s programi občine;
9. izvedba novoletne okrasitve v skladu s sprejetim programom občine;
10. izvedba dodatnih obremenitev na objektih in napravah javne razsvetljave;
11. dajanje soglasij v zvezi z javno razsvetljavo;
12. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
4. člen
Izvajalec je dolžan izvajati javno službo tako kot to določajo veljavni zakonski in podzakonski akti, ki se nanašajo na izvajanje javne službe in upoštevati občinske predpise in akte za izvajanje javne službe.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni ustreznih slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi.
5. člen
Izvajalec je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati dejavnost javne službe tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
III. OBMOČJE IZVAJANJA
6. člen
Gospodarska javna služba, ki je predmet izvajanja po tem odloku, se izvaja na celotnem območju Občine Litija.
IV. POOBLASTILA IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec ima v okviru izvajanja javne službe naslednja pooblastila:
1. izključno pravico izvajati javno službo na območju Občine Litija;
2. izdajanje soglasij v zvezi z javno službo;
3. druga pooblastila v skladu z zakonom.
8. člen
Posamezne storitve iz 3. člena se opravljajo v skladu z letnim programom Občine Litija za javno službo in ob upoštevanju standardov in normativov, veljavnih za to področje.
Letni program Občine Litija, v katerem se določi obseg del, izdela izvajalec do 30. 10. za prihodnje leto, Občina Litija pa ga potrdi do 30. 3. oziroma takoj po sprejemu proračuna Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija je zadolžena za potrjevanje mesečnih situacij za izvedena dela, ki so navedena v kontrolni knjigi. Mesečne situacije za izvedena dela iz kontrolne knjige je dolžan izvajalec predložiti do vsakega 8. dne v mesecu za pretekli mesec.
Izvajalec izdela letno poročilo o izvajanju javne službe v Občini Litija in ga posreduje Občini Litija do 30. 3. za preteklo leto.
9. člen
Kataster iz 7. točke 3. člena tega odloka vsebuje podatke o številu objektov javne razsvetljave, njihovi lokaciji, stanju in tehničnih lastnostih.
Kataster, ki je last Občine Litija, se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Izvajalec je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled le pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
Javna služba se izvaja na vseh objektih določenih v katastru gospodarske javne infrastrukture, pri tem pa je potrebno, da izvajalec kataster nadgrajuje in usklajuje z veljavno zakonodajo.
10. člen
Kontrolna knjiga iz 7. točke 3. člena vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah javne službe.
11. člen
Izvajalec, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za javno službo po tem odloku voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona o gospodarskih družbah.
12. člen
Objekti in naprave javne razsvetljave so del komunalne infrastrukture in so last Občine Litija.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
13. člen
Javna služba se financira iz proračuna Občine Litija in drugih virov.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
14. člen
Nadzor nad izvajanjem dejavnosti javne službe opravljajo pristojni medobčinski inšpektorat in občinska uprava.
Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpektorat odreja ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Pristojna služba občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Občina Litija lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge fizične ali pravne osebe.
VII. UPORABNIKI STORITEV
15. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v Občini Litija.
16. člen
Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec je dolžan uporabniku odgovoriti v roku 30 dni.
VIII. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2011
Litija, dne 20. decembra 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost