Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4843. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Pivka, stran 14730.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 Odl. US in 17/08) in 16. člen Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 10. seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Pivka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa namen, pogoje in postopek za porabo denarnih sredstev, ki jih Občina Pivka prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu.
2. člen
Sredstva iz tega odloka predstavljajo nepovratna sredstva in se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini, ki jo je določil Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Dodeljevanje sredstev se izvede po postopku, določenem v tem odloku.
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
3. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se v skladu s tem odlokom namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v narave vire v Občini Pivka. Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni viri ipd.),
– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.
(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije,
– čiščenje divjih odlagališč,
– nakup preventivnih zaščitnih sredstev pri opravljanju kmetijskih del, zlasti naprav za preprečitev in omejevanje izgub divjadi na leglih in gnezdih.
(4) Izobraževalni in promocijski ukrepi, kot so:
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali divjadi in o gozdnem bontonu (razstave, brošure, učne poti in podobno).
4. člen
Upravičenci do navedenih storitev, blaga in materiala iz 3. člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Pivka.
Višina sredstev, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Pivka.
5. člen
V proračunu Občine Pivka se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »Trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.
Občina bo upravičencem nakazala sredstva po celotnem nakazilu namenskih prihodkov v proračun Občine Pivka za posamezno leto s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Upravičenci so dolžni najkasneje do 31.12. tekočega leta Občini Pivka predložiti poročilo o porabi prejetih proračunskih sredstev z ustreznimi dokazili.
Če upravičenec sredstev ne porabi za namene, določene s tem odlokom, mora nepravilno porabljena sredstva vrniti v proračun Občine Pivka.
V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo porabljena v celoti, se le ta prenesejo kot namenski prihodki v proračun naslednjega leta.
III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
6. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja pristojna služba Občine Pivka.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-10/2011
Pivka, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost