Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4792. Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu, stran 14521.

Na podlagi 18. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
P R A V I L N I K
o razvojnih nalogah v visokem šolstvu
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje ureja javno financiranje razvojnih nalog na visokošolskih zavodih, vsebuje opredelitev in namen razvojnih nalog, določa pogoje za začetek sofinanciranja ter postopek in način dodeljevanja sredstev za razvojne naloge.
2. člen
(upravičenci (so)financiranja)
Sredstva za razvojne naloge se lahko dodelijo javnim visokošolskim zavodom, koncesioniranim visokošolskim zavodom in zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe.
3. člen
(opredelitev in namen razvojnih nalog)
Razvojne naloge so skladno z opredelitvijo iz 19. člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) namenjene doseganju ciljev in rezultatov ter izvajanju ukrepov ali nalog s področja visokošolskega izobraževanja kot jih določajo Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2011–2020 (Uradni list RS, št. 41/11; v nadaljnjem besedilu: NPVŠ), Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: RISS) ter drugi dokumenti razvojnega načrtovanja Republike Slovenije.
Razvojne naloge, ki jih (so)financira Republika Slovenija, izhajajo iz poslanstva visokošolskih zavodov in njihovih institucionalnih strategij. Razvojne naloge visokošolskih zavodov se lahko nanašajo na posamezen vidik ali sklop uresničevanja ciljev in ukrepov NPVŠ ali na njihovo celoto.
4. člen
(razvojni steber financiranja – RSF)
Sredstva za razvojne naloge se zagotovijo v razvojnem stebru financiranja.
5. člen
(pogoji za začetek postopka (so)financiranja)
Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), lahko začne postopek za dodelitev sredstev, če so za to zagotovljena proračunska sredstva in so izpolnjeni drugi pogoji za prevzemanje obveznosti, določeni z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev ter predpisi s področja visokega šolstva.
6. člen
(postopek za dodelitev sredstev)
Glede postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge se v celoti uporabljajo določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
7. člen
(način dodeljevanja sredstev)
Sredstva za razvojne naloge se dodeljujejo z javnim razpisom, ki ga ministrstvo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in skupaj z razpisno dokumentacijo še na svojih spletnih straneh.
8. člen
(pogodba)
Za dodelitev sredstev se na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa sklene pogodba med ministrstvom in prejemnikom.
9. člen
(uporaba predpisa)
Poleg postopka za dodelitev sredstev za razvojne naloge se določbe predpisa, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije iz 6. člena tega pravilnika v celoti uporabljajo tudi glede obveznih sestavin javnega razpisa, razpisne dokumentacije in sklenjene pogodbe.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-4/2011-25
Ljubljana, dne 23. decembra 2011
EVA 2011-3211-0004
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost