Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011, Kazalo


MINISTRSTVA

4866. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
4867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni oceni
4868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti
4869. Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4870. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto na geografskem območju Občine Gorenja vas - Poljane, območje Gospodarske cone Todraž
4871. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje

OBČINE

Borovnica

4872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS Borovnica

Bovec

4873. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
4874. Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Bovec

Cerkno

4875. Odlok o koncesiji za izvajanje javne službe pomoči družini na domu

Dravograd

4876. Odlok o proračunu Občine Dravograd za leto 2012
4877. Odlok o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Dravograd, d.o.o.
4878. Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Dravograd
4879. Sklep o določitvi cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Dravograd
4880. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dravograd za leto 2012
4881. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2012

Grad

4882. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2012
4883. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2011
4884. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012

Ilirska Bistrica

4885. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012

Jesenice

4886. Obvezna razlaga Odloka o ureditvenem načrtu za melioracijo Blejska Dobrava

Kobarid

4887. Avtentična razlaga 13. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Tolmin 1986–1990, ki se nanaša na območje nove Občine Kobarid ter Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, ki se nanašajo na Občino Kobarid
4888. Avtentična razlaga usmeritev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Tolmin
4889. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Koper

4890. Odlok o proračunu Mestne Občine Koper za leto 2012
4891. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4892. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks
4893. Sklep o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Kuzma

4894. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2012

Lendava

4895. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje

Log-Dragomer

4896. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2012
4897. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2012
4898. Sklep o ukinitvi statusa grajeno javno dobro v lasti Občine Log - Dragomer
4899. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer

Metlika

4900. Akt o razpisu nadomestnih volitev župana Občine Metlika

Mežica

4901. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju gospodarske cone Vogarjevo v Občini Mežica

Mirna Peč

4902. Razpis nadomestnih volitev za župana Občine Mirna Peč

Moravske Toplice

4903. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2012
4904. Odlok o dopolnitvah Odloka o spremembi ureditveno-zazidalnega načrta za območje zdraviliškega kompleksa v Moravskih Toplicah
4905. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Moravske Toplice
4906. Sklep o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
4907. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Moravske Toplice za leto 2012
4908. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Moravske Toplice

Mozirje

4909. Odlok o proračunu Občine Mozirje za leto 2012
4910. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4911. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2012

Nova Gorica

4912. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1.–31. 3. 2012

Prebold

4913. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2012

Slovenske Konjice

4914. Odlok o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2012
4915. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti
4916. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče za leto 2012
4917. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Šentjur

4918. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šentjur
4919. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
4920. Odlok o spremembah Odloka o spremembi območij naselij Šentjur, Podgrad, Hruševec, Podgorje, Nova vas in Bezovje
4921. Odlok o spremembah Odloka o določitvi in imenovanju ulic in cest na območju Občine Šentjur

Šmarješke Toplice

4929. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
4930. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Šmarješke Toplice
4931. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmartno pri Litiji

4922. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012
4923. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja OPPN Šmartno jug – 2. del
4924. Sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

Štore

4925. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2012
4926. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije

Tabor

4927. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za leto 2011

Zreče

4928. Cenik daljinskega ogrevanja

Žalec

4932. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4933. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 1506/37, 1506/49, 1506/38, 1506/39 in 1506/12 vse k.o. Levec

Žiri

4934. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

102. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Mednarodnim centrom za promocijo podjetij
103. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o pogojih rehabilitacije mladoletnih državljanov Republike Belorusije v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za zunanje zadeve

104. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola o spremembi Protokola o prehodni ureditvi, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo
105. Obvestilo o začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o sodelovanju na področju javnih financ
106. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Carinsko upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife
107. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o Centru jugovzhodne Evrope za odkrivanje in pregon kaznivih dejanj
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti