Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4935. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS-D)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4936. Uredba o dopolnitvi Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
4992. Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena

Sklepi

4937. Sklep o določitvi zneska okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil za leto 2012

MINISTRSTVA

4938. Pravilnik o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov
4939. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
4940. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu
4941. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu
4942. Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
4943. Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
4993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
4994. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
4995. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah
4996. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

USTAVNO SODIŠČE

4944. Odločba o zavrnitvi zahteve Državnega zbora Republike Slovenije, naj Ustavno sodišče odloči, da bi z odložitvijo uveljavitve ali zaradi zavrnitve Družinskega zakonika (EPA 817-V) na referendumu nastale protiustavne posledice
4945. Odločba o odpravi Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej

BANKA SLOVENIJE

4946. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 12. 2011

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4947. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
4997. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4948. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
4998. Sklep o načinu plačevanja članarine Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije od 1. 1. 2012 dalje

OBČINE

Dobje

4949. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2010
4950. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dobje za leto 2012

Križevci

4951. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2012

Ljubljana

4952. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za območje Potniškega centra Ljubljana
4953. Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
4954. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote
4991. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2012

Log-Dragomer

4955. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za odmero komunalnega prispevka v Občini Log - Dragomer za leto 2012
4956. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2012

Nova Gorica

4957. Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Bonetovšče-Fajdigovšče
4958. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Nova Gorica
4959. Odlok o dopolnitvi Odloka o denarnih socialnih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica
4960. Odlok o dopolnitvi Odloka o subvencioniranju mesečnih vozovnic za dijake v Mestni občini Nova Gorica
4961. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica

Prebold

4962. Pravilnik za vrednotenje programov in projektov v ljubiteljski kulturi na območju Občine Prebold

Radeče

4963. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavnih zemljišč v Občini Radeče
4964. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
4965. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks

Rogašovci

4966. Sklep o določitvi cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012

Slovenj Gradec

4967. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012
4968. Sklep o delnem povračilu stroškov za organizacijo in financiranje volilne kampanje
4969. Razpis nadomestnih volitev za župana Mestne občine Slovenj Gradec

Sodražica

4970. Odlok o ustanovitvi Sveta za varnost občanov Občine Sodražica
4971. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2012
4972. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2013
4973. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2011

Straža

4974. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Straža

Šalovci

4975. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Šalovci
4976. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šalovci za leto 2012
4977. Soglasje k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012

Šentrupert

4978. Odlok o proračunu Občine Šentrupert za leto 2012
4979. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert
4980. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Škocjan

4981. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Peskokop Vejer«

Tišina

4982. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu za leto 2012
4983. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje dodeljevanja enkratnih denarnih socialnih pomoči za leto 2012
4984. Sklep o soglasju k ceni strokovnega dela CSD za področje kritja pogrebnih stroškov socialno ogroženim občanom za leto 2012
4985. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
4986. Sklep o ceni ogrevanja v PSO, Tišina 1

Železniki

4987. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2011
4988. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka
4989. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2012
4990. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Občini Železniki

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti