Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4993. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji, stran 14981.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02, 92/07 in 85/09) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji
1. člen
V Pravilniku o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 23/08) se v drugem odstavku 2. člena za besedilom v oklepaju doda besedilo »oziroma na drug pristojni organ«.
V tretjem odstavku se besedi »enega meseca« nadomestita z besedama »dveh mesecev«.
2. člen
V drugem stavku drugega odstavka 3. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
3. člen
V drugem stavku drugega odstavka 5. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
4. člen
V drugem stavku drugega odstavka 6. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
5. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 11. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« oziroma »pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
7. člen
V drugem odstavku 14. člena se za besedama »Pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
V tretjem in četrtem odstavku se beseda »Ministrstvo« oziroma »ministrstvo« nadomesti z besedilom »pristojno ministrstvo oziroma drug pristojni organ«.
8. člen
V 15. členu se za besedama »pristojno ministrstvo« doda besedilo »oziroma drug pristojni organ«.
9. člen
V osmem odstavku 20. člena se beseda »ministrstvo« nadomesti z besedilom »pristojno ministrstvo oziroma drug pristojni organ«.
10. člen
V drugem odstavku 21. člena se črtata vejica za prvo alinejo in druga alineja.
11. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Evidenca je javna, povezava do Evidence je dostopna na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve«.
V drugem odstavku se za besedo »Ministrstvo« doda besedilo »za delo, družino in socialne zadeve«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pristojno ministrstvo oziroma drug pristojni organ je dolžan vnesti v spletno aplikacijo vse potrebne podatke glede poklica, ki ga regulira pristojno ministrstvo.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-25/2011
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
EVA 2011-2611-0012
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost