Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4945. Odločba o odpravi Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej, stran 14909.

Številka: U-I-288/11-6
Datum: 15. 12. 2011
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji 15. decembra 2011
o d l o č i l o :
Tehnični popravek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 14/10) se odpravi.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Vlada zahteva oceno ustavnosti in zakonitosti Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (v nadaljevanju Tehnični popravek). Navaja, da Občina Šentjernej (v nadaljevanju Občina) s Tehničnim popravkom ni popravila zgolj redakcijskih napak v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/10 – v nadaljevanju Odlok o OPN), ampak je navedeni prostorski akt vsebinsko spremenila in dopolnila. Tehnični popravek naj bi omogočal dodatne vrste objektov in dejavnosti na določenih območjih ter določal drugačne pogoje glede velikosti in oblikovanja objektov. Ker Občina takšnih sprememb in dopolnitev prostorskega akta ni sprejela po predpisanem postopku, naj bi bil Tehnični popravek v neskladju z 18. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 – v nadaljevanju ZPNačrt) in 153. členom Ustave. Vlada predlaga, naj Ustavno sodišče izpodbijani akt odpravi.
2. Občina odgovarja, da je Tehnični popravek sprejela, ker se je po uveljavitvi Odloka o OPN izkazalo, da so nekatere njegove določbe preveč omejujoče in nejasne. Navaja, da Tehnični popravek res presega naravo popravka, zato je že začela s postopkom priprave in sprejema sprememb in dopolnitev Odloka o OPN.
B.
3. Ustavno sodišče je moralo v zadevi najprej presoditi, ali je izpodbijani Tehnični popravek predpis lokalne skupnosti ali akt, ki zgolj popravlja pomote v Odloku o OPN. Iz ustaljene ustavnosodne presoje izhaja, da gre za popravek prostorskega akta v primeru, če gre za popravljanje pomot tehnične narave (npr. odločba št. U-I-175/03 z dne 7. 4. 2005, Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 18, ter sklep št. U-I-187/09 z dne 7. 10. 2009, Uradni list RS, št. 82/09, in OdlUS XVIII, 45). Če takšen akt spreminja in dopolnjuje vsebino prostorskega akta, pa gre za predpis, ki mora biti sprejet po predpisanem postopku za pripravo in sprejem prostorskih aktov. V obravnavanem primeru Tehnični popravek spreminja in dopolnjuje vsebino Odloka o OPN, saj ureja dodatne vrste objektov in dejavnosti na določenih območjih ter drugačne pogoje glede velikosti in oblikovanja objektov, kot jih je urejal Odlok o OPN. Dejstva, da Tehnični popravek ne popravlja zgolj pomot v Odloku o OPN, ne zanika niti nasprotna udeleženka. Občina celo sama navaja, da Tehnični popravek presega naravo popravka.
4. Po četrti alineji prvega odstavka 21. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) odloča Ustavno sodišče o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z Ustavo in zakoni. Pri tem odloča Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka navedenega člena ZUstS tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti akti sprejeti. V obravnavani zadevi je Občinski svet Občine izpodbijani predpis sprejel po običajnem postopku sprejemanja predpisov v občinskem svetu in ne po postopku, ki je s 46. do 53. členom ZPNačrt predpisan za pripravo in sprejem občinskega prostorskega načrta. Tehnični popravek je bil zato sprejet v neskladju z 18. členom ZPNačrt, po katerem se spremembe in dopolnitve prostorskega akta pripravljajo in sprejemajo po postopku, ki je predpisan za njegovo pripravo in sprejem. Glede na navedeno je Tehnični popravek v neskladju s tretjim odstavkom 153. člena Ustave, po katerem morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z Ustavo in zakoni.
5. Na podlagi prvega odstavka 45. člena ZUstS Ustavno sodišče protiustavne ali nezakonite podzakonske akte ali splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil, odpravi ali razveljavi. Navedene akte odpravi, kadar ugotovi, da je treba odpraviti škodljive posledice, ki so nastale zaradi protiustavnosti ali nezakonitosti (drugi odstavek 45. člena ZUstS). Občina navaja, da so na podlagi izpodbijanega Tehničnega popravka posamezniki pri pristojnih upravnih organih že vložili vloge za pridobitev gradbenih dovoljenj. Postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj, ki lahko pripeljejo do pravnomočnih odločitev, v času odločanja Ustavnega sodišča torej že potekajo. Ustavno sodišče je zato Tehnični popravek odpravilo.
C.
6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi drugega odstavka 45. člena ZUstS in tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost