Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4990. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Občini Železniki, stran 14973.

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 – ZVRK, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odločba US, 11/11 in 28/11 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 9. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Občini Železniki
1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana v letu 2012 v Občini Železniki.
2. člen
Stroški volilne kampanje za nadomestne volitve župana (individualni organ) ne smejo preseči zneska, ki ga določa zakon.
3. člen
Organizator volilne kampanje za župana mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti občinskemu svetu in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.
4. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do delne povrnitve stroškov volilne kampanje, in sicer 0,12 EUR za vsak dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila iz 3. člena tega sklepa.
Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 EUR za dobljeni glas, vendar le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Železniki v roku 30 dni po predložitvi poročila iz 3. člena tega sklepa.
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za nadomestne volitve župana v letu 2012.
Št. 015-9/2011-015
Železniki, dne 22. decembra 2011
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije
župana Občine Železniki
Janez Ferlan l.r.

AAA Zlata odličnost