Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 478-510/2011-10 Ob-5928/11 , Stran 3047
Št. 478-510/2011-10 Ob-5928/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo rabljenih prevoznih sredstev
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. 2 Predmet prodaje: 12 kosov rabljenih prevoznih sredstev (7 osebnih vozil, 1 terenski avto, 1 kombinirano vozilo in 3 bivalne prikolice) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudniki morajo ponuditi odkup vseh kosov, ki so predmet prodaje, skupaj. 3. Ogled rabljenih prevoznih sredstev: ogled rabljenih prevoznih sredstev bo mogoč 24. 1. 2012, od 12. do 14. ure, na lokaciji Ljubljana Šentvid, po predhodnem dogovoru z osebo za stike: Avgust Fortuna, tel. 01/471-22 28 ali 051/674-659. 4. Višina varščine Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 600 evrov. Varščino vplačajo na transakcijski račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114, s pripisom, varščina za nakup rabljenih prevoznih sredstev št. 478-510/2011. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni po poslanem pisnem obvestilu o izbiri. 5. Pogoji prodaje: – Rabljena prevozna sredstva so naprodaj po načelu videno–kupljeno. – Mogoč je samo odkup vseh kosov skupaj. – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Ponujena cena mora biti izražena v evrih in ne sme biti nižja od 6.400 evrov. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo prodajalec ponudnika izbral na podlagi dodatnih pogajanj. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni v roku osmih dni po izbiri. – Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni po potrditvi prejema obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo. – Če izbrani ponudnik ne bo sklenil pogodbe v predpisanem roku in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. – Rabljena prevozna sredstva preidejo v last kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, v posest pa z opravljeno primopredajo. – Kupec mora rabljena prevozna sredstva zapisniško prevzeti do 6. 4. 2012, vendar ne pred plačilom celotne kupnine. – Stroške povezane s prenosom lastništva ter morebitne druge dajatve, plača kupec. – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, naslov in telefonsko številko ter ponujeno ceno. Predložiti je potrebno: – potrdilo o vplačani varščini, – priloženo celotno številko računa z navedbo banke, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, – pooblastilo za sodelovanje pri odpiranju ponudb, če je oseba zastopnik. 6. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer najpozneje v roku 15 dni na račun Ministrstva za obrambo, št. 01100-6370191114. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 7. Rok za oddajo ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najpozneje do 31. 1. 2012, do 15. ure, na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, po pošti ali osebno na vložišče. Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno:»Ne odpiraj – Ponudba za odkup rabljenih prevoznih sredstev št. 478-510/2011«. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 8. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo Ponudniki so vezani na dano ponudbo najmanj do 30. 4. 2012. 9. Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 1. 2. 2012, ob 13. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana. 10. Ustavitev postopka: prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Oseba za stike za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb: Janka Pavšek Bantan, tel. 01/471-29-40 ali 01/471-23-05, el. naslov: Janka.Pavsek.Bantan@mors.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno tudi na spletni strani Ministrstva za obrambo: http://www.mors.si.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost