Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 9000-7/2011 Ob-5947/11 , Stran 3062
Št. 9000-7/2011 Ob-5947/11
Na podlagi prvega odstavka 146.c člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 108/09; v nadaljevanju: ZVO-1), 19. člena Akta o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Eko sklad) in Splošnih pogojev poslovanja Eko sklada št. 0141-1/2010-5 (objavljeni na spletni strani http://www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf; v nadaljevanju: splošni pogoji poslovanja) ter na podlagi programa Eko sklada, sprejetega v okviru Poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za leto 2012 in potrjenega skladno s 7. členom Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09) s strani Vlade Republike Slovenije dne 13. 12. 2011, Eko sklad objavlja
javni poziv 13SUB-OB12
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: nepovratne finančne spodbude) za nove naložbe v večstanovanjskih stavbah. Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače. Nova naložba je naložba, za katero je izvajalec naložbe investitorjem, ki financirajo naložbo in uveljavljajo pravico do nepovratne finančne spodbude (v nadaljevanju: investitor), izdal ustrezen predračun za dobavo in izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki bodo izvedeni v ali na večstanovanjskih stavbah po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude: A – toplotna izolacija fasade Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,30 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti λ. Za sisteme kontaktno-izolacijskih fasad so dovoljeni le fasadni sistemi, ki imajo evropsko tehnično soglasje ETAG 004. V primeru, da je na stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko investitor izvede to naložbo z dodatno toplotno izolacijo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala. Predložiti mora fotografije, iz katerih bo razvidna debelina že vgrajenega toplotno izolacijskega materiala in dokazila o toplotni prevodnosti tega materiala. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema; – postavitev gradbenega odra; – odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa ali ostalih gradbenih materialov, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic; – obdelavo špalet; – nabavo in vgradnjo okenskih polic. B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za izvedbo toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru z najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K. Navedeno razmerje λ/d ≤ 0,180 W/m2K mora biti izkazano tudi v primeru vgradnje naravnih izolacijskih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ). Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotno izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo; – nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine; – zaključne obloge pri izolaciji strehe, npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu prostoru pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge; – pri obnovi ravne strehe tudi odstranitev starih slojev, vgradnjo nove hidroizolacije in izvedbo estriha oziroma druge zaključne obloge. C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za vgradnjo toplovodne kurilne naprave na lesno biomaso, in sicer na sekance, pelete ali polena, ki bo priklopljena na centralno ogrevanje in mora imeti, skladno z zahtevami standarda SIST EN 303-5 (za kamine SIST EN 14785) naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90%, vrednost emisij celotnega prahu mora biti manjša od 50 mg/m3, vrednost emisij ogljikovega monoksida pa manjša od 750 mg/m3 (emisije določene pri normni temperaturi 273 K in tlaku 101,3 kPa ter računski vsebnosti kisika 13% v suhih dimnih plinih). Naprave z avtomatskim polnjenjem goriva (npr. s peleti, sekanci) morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 20 litrov na kW nazivne toplotne moči, naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) pa morajo imeti prigrajen vodni toplotni zbiralnik s prostornino najmanj 55 litrov na kW nazivne toplotne moči naprave. Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave; – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov; – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme, vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. Pravica do nepovratne finančne spodbude za toplotno črpalko se dodeli le za serijsko izdelano toplotno črpalko za ogrevanje prostorov in sanitarne tople vode, ki bo vgrajena na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe, ki vključuje nabavo in vgradnjo toplotne črpalke ter podatek o vrsti oziroma modelu toplotne črpalke, in sicer za: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Priznani stroški vključujejo: – nabavo in vgradnjo toplotne črpalke; – nabavo in vgradnjo hranilnika toplote ter povezavo s toplotno črpalko; – cevne povezave toplotne črpalke z virom toplote, ustrezno varovalno in krmilno opremo. D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema. Vgradnja termostatskih ventilov in izvedba hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema mora biti izvedena z obveznim postopkom načrtovanja, s katerim se zagotavlja korektno delovanje saniranega ogrevalnega sistema. Priznani stroški vključujejo: – izdelavo projekta oziroma izračunov, potrebnih za zagotovitev ustreznega delovanja ogrevalnega sistema; – nabavo in vgradnjo termostatskih ventilov s prednastavitvijo pretoka (prednastavitev pretoka termostatskih ventilov ni potrebna pri enocevnih ogrevalnih sistemih); – nabavo in vgradnjo ventilov za hidravlično uravnoteženje; – nabavo in vgradnjo regulatorjev diferenčnega tlaka v dvižne vode, kadar gre za spremenljiv pretok v sistemu in če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri kateremkoli pretoku preseže 25 kPa; – nastavitev pretokov na termostatskih ventilih po predhodnih izračunih prednastavitve, s pripravo poročila o teh nastavitvah; – izvedbo hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema s pripravo poročila o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema in nastavitve pretokov z analizo rezultatov doseženih pretokov; – nabavo in vgradnjo elementov za odzračevanje ter vzdrževanje tlaka v ogrevalnem sistemu; – nabavo in vgradnjo obtočne črpalke s frekvenčno regulacijo pri spremenljivem pretoku vode v ogrevalnem sistemu, in sicer le v primeru, če je črpalka ustrezno dimenzionirana, kar mora izkazovati tudi priložena dokumentacija. Predložena dokumentacija mora vsebovati: – pregled obstoječega ogrevalnega sistema pred izvajanjem ukrepov za hidravlično uravnoteženje (popis dejansko vgrajenih grelnih teles, obstoječih termostatskih in zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja); – izračun pretoka na termostatskih ventilih in določitev prednastavitve ventilov za izbran tip ventila; pri tem morajo imeti termostatski ventili avtoriteto večjo od 0,3; – shemo dvižnih vodov hidravlično uravnoteženega ogrevalnega sistema, ki mora vključevati: moč radiatorjev, temperaturo prostorov, oznake dvižnih vodov, izračunane pretoke in prednastavitve na termostatskih ventilih, ventile za hidravlično uravnoteženje sistema in regulatorje diferenčnega tlaka s pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami; – popis materiala in specifikacijo del. 2. Višina sredstev Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 2.500.000 €. 3. Upravičene osebe za kandidiranje na javnem pozivu Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanjskih enot oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude. 4. Pogoji za kandidiranje na javnem pozivu Upravičene osebe lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi, ob upoštevanju višine razpisanih sredstev, omejitev in višine spodbud po javnem pozivu in prednostnega vrstnega reda prispetja popolne vloge na Eko sklad. Za posamezen ukrep, ki je predmet javnega poziva, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Osnovni pogoj za dodelitev nepovratne finančne spodbude je pravočasna in popolna vloga. Vlogo na javni poziv v imenu upravičenih oseb lahko vloži upravnik, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 48. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11), skupnost lastnikov, ki upravlja stavbo v skladu s prvim odstavkom 72. člena stanovanjskega zakona, ali pooblaščeni predstavnik upravičenih oseb. Za popolno vlogo šteje vloga, sestavljena iz obrazca »Vloga«, ki je sestavni del dokumentacije za prijavo, in pripadajočih prilog, kot določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Iz dokumentacije posamezne vloge mora biti razvidno, da je pripravljena skladno z zahtevami dokumentacije za prijavo in da bo naložba izvedena skladno s pogoji in kriteriji javnega poziva. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira tudi za pridobitev nepovratne finančne spodbude za več posameznih ukrepov, ki so predmet tega javnega poziva. Višji del nepovratne finančne spodbude za izvajanje ukrepov v večstanovanjskih stavbah, ki so predmet tega javnega poziva, se nameni upravičenim socialno šibkim občanom, in sicer v obsegu 100% priznanih stroškov naložbe glede na njihov pripadajoči delež financiranja naložbe. Socialno šibek občan je vsak lastnik ali etažni lastnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, ki je bil v času oddaje vloge na ta javni poziv ali kadarkoli v zadnjih 18 mesecih pred tem upravičen do denarne socialne pomoči oziroma je v tem času pridobil izredno denarno socialno pomoč. Socialno šibek občan izkazuje svojo pravico do ustrezno višje nepovratne finančne spodbude z originalnim izvodom ali overjenim prepisom odločbe Centra za socialno delo o denarni socialni pomoči oziroma z odločbo o izredni denarni socialni pomoči, izdani za obdobje iz prejšnjega stavka. Upravičena oseba, ki je v okviru iste naložbe za posamezen ukrep, ki je predmet spodbujanja po tem javnem pozivu, že prejela kredit Eko sklada in ima iz naslova tega kredita obveznosti do Eko sklada, za ta ukrep ne more pridobiti pravice do nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Ne glede na prejšnji stavek je vlagatelj v primeru, da kandidira za nepovratno finančno spodbudo po tem ali drugem javnem pozivu Eko sklada za katerokoli naložbo ali več naložb v isti stanovanjski stavbi, in če priznani stroški teh naložb znašajo več kot 10.000 €, za izvedbo teh upravičen pridobiti tudi kredit Eko sklada. V nobenem primeru pa višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Vgradnja prototipne in rabljene opreme oziroma naprav ni predmet dodelitve nepovratne finančne spodbude. Vgradnjo in zagon posameznih naprav oziroma opreme, ki je predmet naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec. Naprav in opreme, ki je predmet spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu nepovratne finančne spodbude. Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za večstanovanjsko stavbo, za gradnjo katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavbe, zgrajene pred 1. 1. 2003, pa pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Eko sklad ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev nepovratne finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo nepovratnih sredstev, skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega poziva in veljavnimi predpisi ter spoštovanje prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude je prejemnik nepovratne finančne spodbude dolžan Eko skladu vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 5. Višina nepovratne finančne spodbude A – toplotna izolacija fasade Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 € na m2 za največ 150 m2 na stanovanjsko enoto v večstanovanjski stavbi. B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov naložbe, vendar skupaj ne več kot 10 € na m2 toplotne izolacije strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru večstanovanjske stavbe. C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25% priznanih stroškov nabave in vgradnje toplovodne kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotne črpalke za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode oziroma druge naprave na obnovljiv vir energije. D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih sistemov Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25% priznanih stroškov naložbe vgradnje termostatskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja, skladno s predloženo dokumentacijo in predračuni izvajalca naložbe ter ne več kot 30 € na grelno telo. Navedena spodbuda vključuje tudi del sredstev za izdelavo ustreznega projekta oziroma izvedbo postopka načrtovanja tega ukrepa. 6. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani, www.ekosklad.si v rubriki Razpisi. Elektronska oblika javnega poziva oziroma dokumentacije za prijavo, ki si jo vlagatelji natisnejo sami, je enakovredna tiskanim obrazcem. Dodatne informacije o javnem pozivu so na voljo po telefonu 01/241-48-36, vsak dan med 8. in 12. uro. Javni poziv in dokumentacijo za prijavo z obrazci lahko vlagatelji naročijo pri Eko skladu na zgoraj navedeni telefonski številki in jo prejmejo po pošti. Za navedeno dokumentacijo pa lahko zaprosijo tudi s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Vsaka vloga mora obvezno vsebovati izpolnjen obrazec »Vloga« s podatki o vlagatelju in naložbi ter vsa potrebna dokazila in priloge, ki jih za vsak posamezen ukrep natančno določa dokumentacija za prijavo. 7. Rok in način prijave Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od 1. 1. 2012 dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Vlagatelj vloži pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. 8. Postopek obravnave vlog Pri odločanju o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08 in 8/10; v nadaljevanju: ZUP), kolikor ZVO-1 ne določa drugače. Vlagatelj bo v primeru nepopolne ali nerazumljive vloge v skladu z določbami ZUP in splošnih pogojev poslovanja pozvan k odpravi pomanjkljivosti v roku 15 dni. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo Eko sklad s sklepom vlogo zavrgel. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg načrtovanih del in ukrepov. Razpisana sredstva se do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS dodeljujejo po vrstnem redu prispetja popolnih vlog na Eko sklad. Zahteva za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude je popolna vloga, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu. Eko sklad bo najpozneje v roku 90 dni po prejemu popolne vloge o vlagateljevi pravici do nepovratne finančne spodbude odločil z odločbo. Pritožba zoper navedeno odločbo ni dovoljena, vlagatelj pa ima pravico začeti upravni spor skladno z zakonom, ki ureja upravni spor. Na podlagi odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude ter v skladu z 11. členom splošnih pogojev poslovanja bo s prejemnikom pravice do nepovratne finančne spodbude sklenjena pogodba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. En izvod podpisane pogodbe bo prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude moral v 15 dneh vrniti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, sicer se bo štelo, da je umaknil vlogo za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude. Za vlogo in odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude se taksa, skladno z drugim odstavkom 2. člena in 1. točko 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo), ne plačuje. 9. Izplačilo dodeljene nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana izvajalcu naložbe po predložitvi vseh dokazil o zaključku naložbe, ki vključujejo: – originalno izjavo o zaključku naložbe, ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude in izvajalec naložbe; – izstavljeni originalni račun izvajalca naložbe s popisom del in materiala za celoten obseg naložbe (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe naložbe, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače) in – fotografije izvedene naložbe (za ukrepa A in B mora biti poleg fotografij večstanovanjske stavbe po izvedeni toplotni izolaciji fasade ali stropa proti neogrevanemu prostoru vsaj ena fotografija posneta v času izvajanja naložbe, tako da bo vidna debelina vgrajenega izolacijskega materiala – posnetek merilnega traku ob vgrajenem izolacijskem materialu). Za izplačilo nepovratne finančne spodbude za ukrep D mora prejemnik obvezno predložiti poročilo o hidravličnem uravnoteženju ogrevalnega sistema in o nastavitvi pretokov z analizo rezultatov doseženih pretokov ter poročilom o nastavitvah pretokov na termostatskih ventilih. V primeru, da bo vlagatelj takoj po zaključku naložbe v celoti poravnal račun izvajalcu naložbe za izvedeni ukrep, za katerega je pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude, mora ob predložitvi dokumentacije o zaključku naložbe predložiti tudi dokazilo o plačilu celotnega računa za izvedeni ukrep. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvrši po predložitvi vseh računov izvajalcev in ostalih zahtevanih dokumentov za celoten obseg naložbe, izveden v skladu z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Znesek izplačila se uskladi s predloženimi računi ob upoštevanju pogojev, ki jih določa javni poziv oziroma dokumentacija za prijavo. Izplačilo nepovratnih sredstev se izvede v 30 dneh po prejemu in preveritvi zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe praviloma na bančni račun izvajalca naložbe, v primeru že plačanega računa za naložbo, ki je predmet nepovratne finančne spodbude, pa na bančni račun prejemnika pravice do nepovratne finančne spodbude. Rok za zaključek naložbe je 12 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do nepovratne finančne spodbude preneha. V primeru, da je prejemnik pridobil pravico do nepovratne finančne spodbude za izvajanje najmanj treh ukrepov obnove iste večstanovanjske stavbe hkrati, je rok za zaključek naložbe 18 mesecev.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

AAA Zlata odličnost