Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4988. Pravilnik o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka, stran 14972.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Železniki na 9. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem ob rojstvu otroka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka staršem novorojencev v Občini Železniki in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino enkratnega denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek je denarna pomoč upravičencu, s katerim se družini zagotovi dopolnilni finančni prejemek za kritje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Sredstva za izplačilo prispevka zagotovi Občina Železniki iz proračuna.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Železniki.
Če starša novorojenca ne živita skupaj, je upravičenec do enkratnega denarnega prispevka tisti od staršev, pri katerem novorojenec dejansko živi, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
Pravico do enkratnega denarnega prispevka lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, ravno tako pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Upravičenec, ki prejme denarni prispevek ob rojstvu otroka v drugi občini, ne more uveljavljati pravice do enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku.
III. POSTOPEK UVELJAVLJANJA ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
5. člen
Pravico do enkratnega denarnega prispevka uveljavlja upravičenec s pismeno vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga upravičenec dvigne v sprejemni pisarni Občine Železniki in je na voljo tudi na spletni strani Občine Železniki, www.zelezniki.si. Izpolnjeni obrazec upravičenec pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Železniki, najkasneje v petih mesecih od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratnega denarnega prispevka ni več mogoče uveljavljati in se vloga zavrže kot prepozna.
6. člen
Pismeni vlogi iz prejšnjega člena mora biti priloženo:
– izpisek iz matičnega registra o rojstvu otroka, ki je tudi dokazilo o državljanstvu otroka,
– potrdilo o stalnem prebivališču in državljanstvu vlagatelja oziroma fotokopija osebnega dokumenta vlagatelja (osebna izkaznica ali potni list),
– potrdilo o stalnem prebivališču novorojenca,
– fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka transakcijskega računa vlagatelja in
– v primeru tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika tudi odločbo pristojnega organa.
7. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi občinski upravni organ, pristojen za področje družbenih dejavnosti, po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
O pravici do enkratnega denarnega prispevka odloči organ iz prejšnjega odstavka z odločbo.
Vlagatelj lahko vloži pritožbo zoper to odločbo v roku 15 dni pri županu Občine Železniki. Pritožbo se vloži v pismeni obliki ali ustno na zapisnik in mora biti obrazložena.
8. člen
Občinska uprava nakaže z odločbo dodeljeni znesek enkratnega denarnega prispevka na transakcijski račun upravičenca, najkasneje v roku 30 dni po njeni pravnomočnosti.
IV. VIŠINA ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka po tem pravilniku znaša za novorojenega otroka 200,00 EUR bruto.
Občinska uprava lahko na podlagi pismenega mnenja patronažne službe ali centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
O višini denarnega prispevka odloča občinski svet s sklepom na predlog župana praviloma za vsako proračunsko leto posebej. Če za posamezno proračunsko leto sklep o višini ni sprejet, velja do sprejetja odločitve o drugačni višini denarnega prispevka višina, kot je bila določena nazadnje.
10. člen
Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv na drugo pravno ali fizično osebo, niti ga ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarni prispevek na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika, je prejeti denarni prispevek dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2012 do uveljavitve pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-9/2011-019
Železniki, dne 22. decembra 2011
Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije
župana Občine Železniki
Janez Ferlan l.r.

AAA Zlata odličnost