Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4953. Pravilnik o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti, stran 14926.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana
P R A V I L N I K
o kriterijih in načinu uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se opredeljujejo prostori za delovanje četrtnih skupnosti ter določajo kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje četrtnih skupnosti (v nadaljevanju: ČS), s katerimi upravlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) preko Službe za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: SLS).
Sestavni del tega pravilnika sta seznam objektov, v katerih se nahajajo prostori iz prejšnjega odstavka, ter obrazec za terminski načrt uporabe prostorov.
II. OPREDELITEV PROSTOROV ZA DELOVANJE ČS
2. člen
Prostori za delovanje ČS po tem pravilniku so prostori, ki omogočajo:
– delovanje organov ČS pri opravljanju javnih zadev v skladu s Statutom MOL in drugimi predpisi MOL,
– izvajanje športnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih in drugih programov in prireditev, ki jih izvaja ČS samostojno ali v sodelovanju z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja krajanov,
– izvajanje programov in drugih aktivnosti ki so namenjeni prebivalcem ČS, ki jih izvajajo različna interesna združenja, društva in druge oblike formalnega in neformalnega načina delovanja prebivalcev in posameznikov v ČS, katerih delovanje je v interesu ČS in pomeni pospeševanje kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okoljevarstvene, protipožarne, turistične in drugih aktivnosti ter medsosedskega sodelovanja in pomoči na območju ČS.
Izvajalci dejavnosti, navedeni v prejšnjem odstavku (v nadaljevanju: uporabniki), so uporabniki prostorov MOL, namenjenih za delovanje ČS (v nadaljevanju: prostori).
II. KRITERIJI ZA UPORABO PROSTOROV ZA DELOVANJE ČS
3. člen
Pravico do občasne uporabe prostorov imajo uporabniki navedeni v prvi in drugi alineji prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, uporabniki, ki izvajajo dejavnosti v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 2. člena tega pravilnika pa le, če se s svojim delovanjem vključujejo v programe in druge aktivnosti ČS.
Vse aktivnosti uporabnikov, ki se izvajajo v prostorih, morajo biti neprofitne narave.
O dodelitvi prostora v občasno uporabo uporabnikom iz tretje alineje prvega odstavka 2. člena odloči vodja SLS, na podlagi pozitivnega mnenja ČS in s potrditvijo terminskega načrta uporabe.
III. NAČIN UPORABE PROSTOROV
4. člen
Uporabnikom se zagotavlja občasna uporaba prostorov, ki je brezplačna.
Uporabnikom se prostori dajejo v občasno uporabo na podlagi usklajenega terminskega načrta uporabe, ki ga potrdi vodja SLS in z njim seznani uporabnike.
Uporabnike, ki jim predlagani termin uporabe ni bil dodeljen, SLS o tem pisno obvesti.
IV. UPORABA PROSTOROV V TERMINIH, KI JIH ZAČASNO NE POTREBUJE NOBEN UPORABNIK
5. člen
V primeru prostih terminov se lahko prostori oddajo v urni najem ali urno brezplačno uporabo v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
V. SPOŠTOVANJE HIŠNEGA REDA, NAČELA DOBREGA GOSPODARJA IN DRUGIH PREDPISOV
6. člen
Pri uporabi prostorov je uporabnik dolžan spoštovati hišni red objekta, načela dobrega gospodarja ter izvajati ukrepe za varstvo pred požarom.
Pri organizaciji javnih prireditev v prostorih je uporabnik dolžan upoštevati predpise, ki urejajo javno zbiranje.
VI. PRENEHANJE PRAVICE OBČASNE UPORABE PROSTOROV
7. člen
Uporabniku preneha pravica uporabe občasne uporabe prostorov, če prostore uporablja v nasprotju z določili tega pravilnika.
VII. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Navodilo o gospodarjenju in upravljanju s prostori MOL, ki so namenjeni za delovanje lokalne samouprave, številka 440-2/01 z dne 4. 4. 2002.
9. člen
Popis prostorov ažurira SLS enkrat letno oziroma po nastali spremembi.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3528-478/2011-1
Ljubljana, dne 2. novembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost