Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 430-1620/2011/4 Ob-5949/11 , Stran 3028
Št. 430-1620/2011/4 Ob-5949/11
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) – ZJF – UPB4 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09), objavlja Ministrstvo za notranje zadeve
javni razpis
za izvedbo pilotnih programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin, državljanov tretjih držav, št. 430-1620/2011
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana. 2. Podatki o predmetu javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izvedba programov spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela in programov orientacijskega spoznavanja okolja in spodbujanja socialne vključenosti novo prispelih mladostnikov – državljanov tretjih držav, ki obsega naslednje sklope: Sklop 1: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Nove Gorice. Sklop 2: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Novega mesta. Sklop 3: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Ptuja. Sklop 4: Program spodbujanja socialne vključenosti žensk – državljank tretjih držav – s poudarkom na vključenosti na trg dela na področju Velenja. Sklop 5: Program orientacijskega spoznavanja okolja in spodbujanja socialne vključenosti novo prispelih mladostnikov, predvidoma med 15 in 21 letom starosti – državljanov tretjih držav. Prijavitelji lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti (sklopi od 1 do 5) ali posamezne sklope v celoti (izvajanje celotnega programa v posameznem sklopu). Prijavitelji se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela programa iz posameznega sklopa javnega razpisa. Podrobnejši opis predmeta javnega razpisa je podan v razpisni dokumentaciji. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis – Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so registrirane za opravljanje dejavnosti v RS pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v RS, – niso v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali postopku prisilnega prenehanja, – imajo poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom; – izpolnjujejo pogoj, da prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – programi morajo imeti realne in jasno postavljene cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; – programi se ne smejo izvajati kot del drugih, s strani naročnika ali finančnih skladov EU že sofinanciranih programov; – vsebina programa mora biti skladna s predmetom javnega razpisa; – prijavitelji – izvajalci morajo zagotoviti izvajanje programa po načelu nepridobitnosti. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Obvezna vsebina vloge Prijavitelj mora v vlogi predložiti: a) Izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce za pripravo vloge: – obrazec vloge (Priloga št. IV/1); – splošno izjavo prijavitelja programa (Priloga št. IV/2); – pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za pravno osebo) (Priloga št. IV/3a); – pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za fizične osebe) (Priloga št. IV/3b); – izjavo prijavitelja programa – DDV (Priloga št. IV/4); – podatke o prijavitelju (Priloga št. IV/5); – podatke o kadrih – izvajalcih programa (Priloga št. IV/6); – načrtovani logični okvir programa (Priloga št. IV/7); – načrtovani proračun programa – po vrsticah proračuna (Priloga št. IV/8a); – načrtovani proračun programa – po kategorijah upravičenih stroškov (zbirno) (Priloga št. IV/8b); – opis programa (Priloga št. IV/9); – reference prijavitelja (Priloga št. IV/10). b) Vzorec pogodbe (V. del razpisne dokumentacije): Prijavitelj mora parafirati vse strani vzorca pogodbe ter podpisati in žigosati zadnjo stran vzorca pogodbe. c) Skupna vloga: V primeru, da skupina prijaviteljev predloži skupno vlogo, mora ta skupina prijaviteljev v vlogi predložiti: – izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi programa (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi programa mora natančno opredeliti odgovornost posameznih prijaviteljev za izvedbo programa in poslovodečega prijavitelja. Ne glede na to, pa prijavitelji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo programa po predmetnem javnem razpisu. – Zahtevana dokazila v skladu s točko 8. Obvezna vsebina vloge. Dokazila, ki se nanašajo neposredno na posameznega prijavitelja skupne vloge, morajo biti v ponudbi predložena za vsakega prijavitelja posebej, in sicer: Podatki o prijavitelju (Priloga št. IV/5), Splošna izjava prijavitelja programa (priloga št. IV/2), Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za pravno osebo) (priloga št. IV/3a), Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (za fizične osebe) (priloga št. IV/3b) in dokazila iz točke 8.4. Za ostala zahtevana dokazila iz točke 8 ni potrebno, da so v vlogi predložena za vsakega prijavitelja posebej, biti pa morajo parafirana s strani vseh prijaviteljev skupne vloge. d) Tuji prijavitelji Prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo poleg Splošne izjave prijavitelja programa iz priloge št. IV/2, ki so jo predložili v vlogi in poleg ostalih dokazil iz predhodnih podtočk točke 8 (Obvezna vsebina vloge) v vlogi predložiti tudi naslednje dokumente: Dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in katerih datum izdaje s strani uradne institucije na dan roka za predložitev vlog ne sme biti starejši od 1 meseca. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije: – dokazilo, da proti prijavitelju ni uveden oziroma prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali prisilnega prenehanja, – dokazilo, da ni bil prijavitelj niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Navedeno dokazilo se mora, kolikor gre za pravno osebo, nanašati na pravno osebo (prijavitelja) in na vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad prijaviteljem. Dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ostale dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije. Dokumenti so lahko originali ali fotokopije: – registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ki mora izkazovati zadnje stanje ter kopija mora biti enaka originalu. Tuji prijavitelji predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko prijavitelj namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog. V primeru, da prijavitelj v vlogi ne bo predložil vseh zgoraj navedenih dokazil in izpolnjenih obrazcev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar bo njegova vloga formalno nepopolna, ga bo komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Vloga, katere prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bo zavržena. 5. Izdelava in predložitev vloge Vloga se sestavi tako, da prijavitelj vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Prijavitelj poda vlogo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani prijavitelja. Prijavitelj priloge izpolni, podpiše in žigosa. Prijavitelj predloži vlogo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan. Prijavitelj na ovitek vloge nalepi izpolnjen obrazec prijave iz priloge št. IV/11. V primeru, da vloga ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno odpiranje vloge ali za založitev vloge. 6. Merila za izbor projekta Naročnik bo vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje javnega razpisa in bo njihova vsebina skladna s predmetom javnega razpisa, ocenil po spodaj navedenih merilih, in sicer za vsak posamezni sklop od 1 do 5 javnega razpisa. Vloge lahko pri vsakem sklopu dosežejo maksimalno 40 točk. V primeru, da vsebina programa v posamezni vlogi ni skladna s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pri vsakem merilu vloga prejme od 0 do 5 točk, kot je razvidno iz spodaj podane ocenjevalne lestvice. Vloge morajo pri vsakem merilu, razen pri merilu št. 8, doseči vsaj 1 točko, v nasprotnem primeru, se vloga, ki pri posameznem merilu (razen pri merilu št. 8) doseže 0 točk, izloči. V okviru vsakega sklopa bo izbran en prijavitelj, in sicer tisti, ki bo dosegel največje število točk, pri čemer mora vloga za program v okviru posameznega sklopa prejeti najmanj 30 točk. V primeru več prijaviteljev z istim številom točk, se izbere prijavitelja z najnižjo ponujeno vrednostjo programa, ki je navedena v Prilogi št. IV/b8 – Načrtovani proračun programa – po kategorijah upravičenih stroškov (zbirno). Programi bodo ocenjeni skladno z navedenimi kriteriji ob primerjavi istovrstnih programov in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Ocenjevalna lestvica v okviru posameznega merila: 1. Namen in cilji programa so konkretno opredeljeni in uresničljivi: – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 2. Cilji programa so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih: – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 3. Aktivnosti in metoda dela so v programu jasno opredeljeni: – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 4. Aktivnosti in metoda dela so zastavljeni v skladu s končnim ciljem (omogočajo doseganje ciljev): – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 5. Aktivnosti in metoda dela so uresničljivi v danih časovnih in finančnih okvirih: – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 6. Število ur za posamezno aktivnost omogoča doseganje ciljev programa: – izpolnjuje v celoti (5 točk), – izpolnjuje v večji meri (3 točke), – izpolnjuje v manjši meri (1 točka), – ne izpolnjuje (0 točk). 7. Program predvideva sodelovanje uporabnikov programa pri izvedbi in/ali evalvaciji aktivnosti: – uporabniki programa aktivno sodelujejo pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti (5 točk), – uporabniki programa delno sodelujejo pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti (3 točke), – uporabniki programa v manjši meri sodelujejo pri izvedbi ali evalvaciji aktivnosti (1 točka), – program ne predvideva sodelovanja uporabnikov programa pri izvedbi ali evalvaciji programa (0 točk). 8. Prijavitelj ima dosedanje izkušnje z izvajanjem programov formalnega ali neformalnega usposabljanja tujcev: – prijavitelj ima v zadnjih 5 letih več kot 5 referenc z izvajanjem tovrstnih programov (5 točk), – prijavitelj ima v zadnjih 5 letih več kot 3 do največ 5 referenc z izvajanjem tovrstnih programov (3 točke), – prijavitelj ima v zadnjih 5 letih vsaj 1 do največ 3 reference z izvajanjem tovrstnih programov (1 točka), – prijavitelj v zadnjih 5 letih nima referenc z izvajanjem tovrstnih programov (0 točk). Pri sofinanciranju programa se odmerijo stroški dela z vrednostjo višine izhodiščne bruto plače v letu 2011, določene za vodjo programa, strokovnega delavca, laičnega delavca z univerzitetno izobrazbo, visokošolsko izobrazbo, višješolsko izobrazbo in laičnega delavca s srednješolsko izobrazbo, ki so sledeči. Bruto urne postavke ne smejo biti višje od: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Izločitev vloge Prijavitelj programa bo izločen iz nadaljnjega postopka izbire v naslednjih primerih: – kolikor prijavitelj ni registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa, za katerega daje vlogo; – kolikor je zoper prijavitelja uveden oziroma je prijavitelj v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja; – kolikor prijavitelj nima poravnanih vseh davkov, prispevkov in drugih dajatev, določenih z zakonom; – kolikor je bil prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08, 39/09, 91/11): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja ter, če je bil izvajalec ali njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; – kolikor je prijavitelj za namen izvajanja programa, za katerega se prijavlja, že prejel pomoč kateregakoli drugega organa oziroma institucije Republike Slovenije oziroma Evropske unije ter pri izvedbi programa prihaja do dvojnega financiranja; – kolikor se ugotovi, da pri izvedbi programa prihaja do pridobitne dejavnosti; – kolikor se ugotovi, da so interesi prijavitelja v nasprotju z interesi in cilji programa; – kolikor se ugotovi, da programi nimajo realnih in jasno postavljenih ciljev, da ti cilji niso v skladu s predmetom razpisa in ne izhajajo iz potreb uporabnikov in naročnika; – kolikor je prijavitelj interesno povezan z naročnikom, in sicer v smislu Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (Uradni list RS, št. 8/01), ter kolikor je prijavitelj ali oseba, ki je pri njem zaposlena interesno povezana s predsednikom ali članom izbirne komisije pri naročniku, in sicer v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala, ali izvenzakonski skupnosti; – kolikor se ugotovi, da je prijavitelj v vlogi navedel napačne ali zavajajoče podatke. – kolikor se ugotovi, da prijavitelj ni takoj oziroma najkasneje v 8 dneh obvestil naročnika o statusnih spremembah glede zavezanosti za DDV v času izvajanja programa. Zgoraj navedeni izključitveni razlogi se lahko uveljavljajo zoper prijavitelja tudi po opravljeni izbiri oziroma po tem, ko je izdan sklep o izbiri izvajalca ter po sklenitvi pogodbe. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po izdaji sklepa o izbiri, se sklep razveljavi. V primeru, da se ugotovi obstoj enega ali več izključitvenih razlogov po sklenitvi pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Vloga bo v postopku analize izločena tudi v primeru, da le-ta ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. 8. Način financiranja a) Prijavitelji programov lahko s strani naročnika prejmejo sredstva v višini 100% vseh predvidenih upravičenih odhodkov programa. Program se financira 75% iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (letni program 2012) in 25% iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve. b) Osnovna načela upravičenosti stroškov: Naročnik bo označil kot upravičene ter plačal le tiste stroške, ki: – bodo nujno potrebni za izvajanje aktivnosti, zajetih v programu, ki je del letnih programov, kot jih odobri Komisija; – bodo razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovodenja, zlasti gospodarnosti in stroškovne učinkovitosti; – bodo nastali pri izvedbi aktivnosti izvajalcu v RS, razen v primeru mednarodnih organizacij javnega sektorja, ki si prizadevajo doseči iste cilje iz temeljnega akta o ustanovitvi sklada; – bodo povezani s ciljnimi skupinami, kakor so navedene v temeljnem aktu o ustanovitvi sklada; – bodo nastali v skladu z določbami pogodbe, ki jo bo naročnik sklenil s ponudnikom-izvajalcem. c) Financirani bodo stroški, ki so izključno vezani na izvajanje programa in bodo navedeni v posamezni kategoriji načrtovanega proračuna programa (Priloga IV/8a in IV/8b): Neposredni upravičeni stroški so sestavljeni iz naslednjih kategorij: – stroški za osebje (A), – potni stroški in dnevnice (B), – oprema (C), – nepremičnine (D), – potrošni material, zaloge in splošne storitve (E), – stroški povezani s sofinanciranjem EU (F), – stroški za strokovnjake (G), – drugi neposredni stroški (H). Stroški osebja (A): Stroške za osebje štejemo kot neposredne stroške in so upravičeni za osebe, ki imajo ključno in neposredno vlogo v programu (programski vodje in drugo osebje, ki je operativno vključeno v program) na primer v dejavnosti načrtovanja programa, izvajanja (ali spremljanja) operativnih dejavnosti, zagotavljanja storitev končnim prejemnikom (ciljnim skupinam) programa itd. ter podporno vlogo (generalni direktor, računovodja, podpora pri naročanju, kadrovska podpora, podpora informacijske tehnologije, administrator, receptor). Prijavitelj mora stroške osebja podrobno opredeliti v načrtovanem proračunu programa (Priloga IV/8). Nastale stroške dela prijavitelj – izvajalec dokaže z evidenco o opravljenem delu, dokazili o obračunu stroškov dela, pripadajočo pravno podlago in dokazili o izdatkih za nastale stroške. Kolikor je prijavitelj – izvajalec programa javni organ/pravna oseba javnega prava, se stroški osebja, ki izvajajo program, štejejo za neposredne upravičene stroške samo v naslednjih primerih: (a) oseba, ki jo izvajalec pogodbeno zaposli samo za namene izvajanja programa; (b) oseba, ki jo izvajalec zaposluje za nedoločen čas in: – opravlja naloge, ki so izključno povezane z izvajanjem programa, na podlagi plačila nadurnega dela, ali – je začasno dodeljena z ustrezno dokumentirano odločbo organizacije za naloge, ki so izključno povezane z izvajanjem programa in niso del njenega običajnega dela. Upravičen strošek so npr.: bruto plača delavca, davki in prispevki delodajalca; bruto urna postavka, ki vključuje vse nastale stroške za opravljeno avtorsko delo oziroma delo po podjemni pogodbi. Stroški boleznin in ostalih stroškov, ki so povrnjeni s strani ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje RS), niso upravičeni do povračila. Prav tako stroški jubilejnih nagrad, nadur, stimulacij in podobno, niso upravičen strošek. Višina bruto urnih postavk za vse sklope je omejena navzgor, kakor je razvidno iz spodnje tabele: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelj navede podatke o kadrih – izvajalcih programa v Prilogi št. IV/6. Izjemoma, če imena oseb do obojestranskega podpisa te pogodbe še niso znana ali jih ni mogoče razkriti, je treba navesti strokovne in tehnične sposobnosti oseb, predvidenih za izvajanje ustreznih funkcij/nalog v okviru programa. Izvajalec mora imena sporočiti najkasneje v roku 8 dni od obojestranskega podpisa pogodbe. Ob morebitni spremembi oseb, ki izvajajo aktivnosti programa, mora izvajalec predhodno pisno (elektronsko) obvestiti naročnika (tehničnega skrbnika pogodbe in skrbnika pogodbe) o razlogih za zamenjavo osebja ter mu posredovati ustrezne podatke. Po pisni potrditvi naročnika (lahko po elektronski poti), da je predlagana oseba ustrezna, lahko le-ta nadomesti predhodnega člana osebja in se vključi v izvajanje programa. Vsi stroški, ki bodo nastali predhodno brez pisne potrditve naročnika, so neupravičeni. V primeru, da izvajalec program izvede v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže ciljev in rezultatov programa, ki so opredeljeni v Prilogi IV/7, naročnik delež financiranja zniža glede na dejansko izvedene aktivnosti oziroma dejansko dosežene operativne cilje. Obseg izvedenih aktivnosti spremlja tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika in o tem pripravlja poročila. Prav tako tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika izvaja spremljanje aktivnosti programa na kraju samem in o tem pripravi poročilo. Ta poročila priloži tehnični skrbnik pogodbe k zahtevku za izplačilo z obveznimi prilogami. Potni stroški in dnevnice (B): Potni stroški in dnevnice so upravičeni kot neposredni stroški samo: – za osebje prijavitelja – izvajalca, katerega stroški so upravičeni, kakor je opredeljeno v zgornji točki A; – za druge osebe zunaj prijavitelja – izvajalca, ki sodelujejo pri izvedbi programa. V tem primeru je treba hraniti sezname prisotnosti kot dokazila. Potni stroški so upravičeni na podlagi dejansko nastalih stroškov. V primeru uporabe javnega prevoza temelji višina povračila na najcenejši obliki javnega prevoza. Kot dokazilo je v tem primeru pri zahtevku potrebno priložiti vozovnice oziroma potrdilo o plačilu. V primeru prevoza z lastnim vozilom se stroški povrnejo na podlagi cen uporabe javnega prevoza ali vsakokratnih veljavnih pravil v Republiki Sloveniji o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Oprema (C): Stroški, povezani z nakupom opreme, so upravičeni samo, če so bistveni za izvajanje programa in predhodno pisno odobreni s strani naročnika. Oprema mora imeti tehnične značilnosti, ki jih zahteva program, in je skladna z veljavnimi merili in standardi. Za posamezne predmete, ki stanejo manj kot 20.000,00 EUR, so celotni stroški nakupa upravičeni, če je oprema kupljena pred zadnjimi tremi meseci izvajanja programa. Stroški za opremo tekočega poslovanja (kot so tiskalniki, prenosni računalniki, telefaksi, fotokopirni stroji, telefoni, kabli itd.) niso upravičeni kot neposredni stroški in jih je treba šteti za posredne stroške. Izbira med zakupom, najemom ali nakupom mora vedno temeljiti na najcenejši možnosti. Izvajalec mora ob zahtevku za povračilo predstaviti stroškovno učinkovitost izbrane rešitve. Če naročnik po preučitvi predloženih dokazil glede bistvenosti opreme za izvajanje programa ter ob poznavanju nacionalne zakonodaje in razmer na trgu (tržne cene nove opreme, tržne cene najema enakovredne opreme, itd..) ugotovi, da izbrana rešitev ni učinkovita, lahko presežne stroške označi kot neupravičene. Če zakup ali najem nista možna zaradi kratkotrajnosti programa ali hitre amortizacije opreme, je nakup sprejemljiv in so stroški, povezani z amortizacijo, lahko upravičeni na podlagi nacionalnih pravil o amortizaciji. Oprema, ki je bila kupljena pred začetkom programa ali v zadnjih treh mesecih trajanja programa, in oprema, ki vrednostno presega 20.000,00 EUR, se pa uporablja za namene programa, je upravičena na podlagi amortizacije, ki ustreza trajanju uporabe za namene programa in stopnji dejanske uporabe za namene programa. Ti stroški pa niso upravičeni, če je bila oprema prvotno kupljena s sofinanciranjem EU. Stroški nakupa opreme ustrezajo običajnim tržnim cenam, vrednost zadevnih predmetov pa je odpisana v skladu z davčnimi in računovodskimi pravili, ki veljajo za izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo zbral informacije o cenah najema/nakupa opreme med različnimi med seboj nepovezanimi ponudniki (najmanj ena ponudba za vrednosti, ki presegajo 1.000,00 EUR brez DDV do 5.000,00 EUR brez DDV, najmanj tri ponudbe za vrednosti pogodb brez DDV nad 5.000,00 EUR do 100.000,00 EUR brez DDV ter postopek v skladu za zakonom, ki ureja javno naročanje v RS za vrednosti pogodb nad 100.000,00 EUR brez DDV) na trgu (opredelitev ponudnikov, ponudbenih cen, ponujeni artikli/storitve). Za vrednosti nabave/najema opreme pod 1.000,00 EUR brez DDV ni potrebno zbrati nobene ponudbe. Nepremičnine (D): Nepremičnine morajo imeti tehnične značilnosti, ki jih zahteva program in so skladne z veljavnimi merili in standardi. Najem nepremičnin je upravičen do sofinanciranja, če obstaja jasna povezava med najemom in cilji zadevnega programa pod spodaj navedenimi pogoji in brez poseganja v uporabo strožjih nacionalnih predpisov: – nepremičnine niso bile kupljene s sofinanciranjem EU; – nepremičnine se morajo uporabljati samo za izvajanje programa. V nasprotnem primeru je upravičen samo tisti delež stroškov, ki ustreza uporabi za namene programa. Stroški nakupa, gradnje, prenove ali najema pisarniških prostorov za običajne dejavnosti izvajalca niso upravičeni. Taki stroški se štejejo za posredne stroške. Potrošni material, zaloge in splošne storitve (E): Stroški za potrošni material, zaloge in splošne storitve so upravičeni, če so opredeljivi in neposredno potrebni za izvajanje programa. Vendar pa pisarniške zaloge in vse vrste manjšega upravnega potrošnega materiala, zaloge, stroški za reprezentanco in splošne storitve (kot so telefon, internet, poštnina, čiščenje pisarniških prostorov, komunalne storitve, zavarovanje, usposabljanje osebja, zaposlovanje itd.) niso neposredni upravičeni stroški; izvajalec jih lahko vključi v posredne stroške. Prijavitelj – izvajalec se zavezuje, da bo zbral informacije o cenah nakupa potrošnega materiala, zalog in splošnih storitev med različnimi med seboj nepovezanimi ponudniki (najmanj ena ponudba za vrednosti, ki presegajo 1.000,00 EUR brez DDV do 5.000,00 EUR brez DDV, najmanj tri ponudbe za vrednosti nad 5.000,00 EUR brez DDV do 100.000,00 EUR brez DDV, ter postopek v skladu za zakonom, ki ureja javno naročanje v RS za vrednosti pogodb nad 100.000,00 EUR brez DDV) na trgu (opredelitev ponudnikov, ponudbenih cen, ponujeni artikli/storitve). Za vrednosti pod 1.000,00 EUR brez DDV ni potrebno zbrati nobene ponudbe. Stroški povezani s sofinanciranjem eu (F): Izvajalec je dolžan pri informiranju javnosti v zvezi z izvajanjem programa vsak dokument oziroma gradivo (navedeno v načrtovanem proračunu programa), ki nastane zaradi izvedbe programa (kot npr. dokumenti, publikacije, brošure, spletna stran, vabila, kemični svinčniki, lončki) opremiti z emblemom Evropske unije in navedbo Sklada. Informiranje javnosti zajema izdajanje publikacij, informiranje o izvedbi aktivnosti programa (oglaševanje) ter druge oblike informiranja javnosti, ki so smiselne (v obsegu in načinu) zaradi doseganja splošnih in operativnih ciljev programa. Vsako izmed, v logičnem okvirju in načrtovanem proračunu programa, opredeljenih gradiv, mora izvajalec pred razdelitvijo ciljni skupini dostaviti v pregled naročniku. Tehnični skrbnik in skrbnik pogodbe potrdita vsebinsko ustreznost gradiva in količino dostavljenih izvodov gradiv z zapisnikom. Zapisnik se priloži k zahtevku za povračilo, v katerem se uveljavlja stroške v zvezi z izdelavo posameznega gradiva. Stroški za strokovnjake (G): Upravičeni so stroški pravnega svetovanja, notarski stroški ter stroški za tehnične in finančne strokovnjake. Drugi neposredni stroški (H): V primeru upravičevanja stroškov delavnic, seminarjev in podobnega je potrebno obvezno voditi listo prisotnosti udeležencev, vključno s predstavniki izvajalca in to listo prisotnosti predložiti pri upravičevanju materialnih stroškov, glede na naravo programskih aktivnosti. Za izvedene delavnice, seminarje in podobna srečanja je potrebno pri poročanju priložiti tudi slikovna dokazila o izvedenih aktivnostih ter v primeru propagandnega materiala (brošure, letaki, lončki ...) priložiti k poročilu en izvod/primerek le-tega. Posredni upravičeni stroški (I) ne smejo presegati 7% skupne vrednosti neposredno upravičenih stroškov opredeljenih v načrtovanem proračunu programa. Posredni stroški se nanašajo na kategorije stroškov, ki niso opredeljivi kot stroški, neposredno povezani s programom. Med to vrsto stroškov štejemo stroške, ki jih ne moremo neposredno zaračunati, vendar morajo biti povezani s programom. Določen odstotek skupnega zneska neposrednih upravičenih stroškov lahko velja za posredne stroške, če: – so posredni stroški predvideni v načrtovanem proračunu programa; – posredni stroški ne vključujejo stroškov, dodeljenih pod drugo kategorijo proračuna za program; – se posredni stroški ne financirajo iz drugih virov. Odstotek, dodeljen posrednim stroškom, pokriva zlasti naslednje stroške: – stroške za tekoče poslovanje, kot so pisarniške zaloge in vse vrste manjšega upravnega potrošnega materiala, zaloge, stroški za reprezentanco in splošne storitve (kot so telefon, internet, poštnina, čiščenje pisarniških prostorov, komunalne storitve, zavarovanje, usposabljanje osebja, zaposlovanje itd.; – bančne provizije in stroške; – amortizacijo nepremičnin in stroške vzdrževanja, če so povezani s tekočim poslovanjem, kot so stroški za opremo tekočega poslovanja (kot so tiskalniki, prenosni računalniki, telefaksi, fotokopirni stroji, telefoni, kabli itd.); – vse ostale stroške, povezane s programom, vendar brez kategorij neposrednih upravičeni stroškov programa. Posredni stroški so načrtovani v fiksnem odstotku glede na načrtovane neposredne stroške programa, ki so opredeljeni v Načrtovanem proračunu programa – po vrsticah proračuna (Priloga IV/8a). Absolutni znesek načrtovanih posrednih stroškov programa mora biti razviden iz sumarnega dogovorjenega načrtovanega proračuna programa (Priloga IV/8b). Izvajalcu ni potrebno pri zahtevkih za izplačilo prilagati dokazil, ki bi opravičevale nastanek posrednih stroškov. Zahtevani dejanski posredni upravičeni stroški ne smejo preseči zmnožka zahtevanih dejanskih neposrednih upravičenih stroškov in fiksnega odstotka (največ 7%) za izračun posrednih upravičenih stroškov. Znesek dejanskih posrednih stroškov je razviden iz Načrtovanega proračuna programa – po kategorijah upravičenih stroškov (zbirno) (Priloga IV/8b). Izvajalec mora hraniti vso dokumentacijo za morebitno kasnejšo kontrolo. d) Podizvajanje: Izvajalec mora biti sposoben sam izvajati aktivnosti, povezane s programom. Podizvajanje je omejeno in ne sme presegati 40% neposrednih upravičenih stroškov programa. Izdatki, povezani z naslednjimi podizvajalskimi pogodbami, niso upravičeni (naročnik jih ne bo povrnil): – oddajanje v podizvajanje nalog, povezanih s splošnim upravljanjem programa; – oddajanje del podizvajalcem, ki povečuje stroške programa, ne da bi se povečala njegova sorazmerna vrednost; – podizvajalske pogodbe, sklenjene s posredniki ali svetovalci, v katerih je plačilo določeno kot odstotek skupnega stroška programa, razen če tako plačilo utemelji izvajalec s sklicevanjem na dejansko vrednost opravljenega dela ali storitev. Izvajalec je odgovoren za izvedbo in kakovost del in storitev, ki jih izvedejo podizvajalci ter mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem aktivnosti s strani podizvajalca, in sicer v celotnem obdobju, ki ga določa pogodba kot obdobje, v katerem je treba hraniti vso dokumentacijo, ki se nanaša na izvajanje programa, ter jo mora predložiti na zahtevo naročnika. e) Dovoljene spremembe dogovorjenega načrtovanega proračuna brez sklenitve aneksa med izvajanjem programa: Izvajalec lahko izvede spremembe dogovorjenega načrtovanega proračuna programa, ki ima za posledico prerazporeditev načrtovanih sredstev med dvema kategorijama upravičenih neposrednih stroškov iz Priloge IV/8b, pri čemer se ena ali obe kategoriji povečata oziroma zmanjšata za manj kot 10% veljavnega načrtovanega proračuna programa, pri tem pa se skupni neposredni stroški ne smejo povečati. Izvajalec med izvajanjem programa lahko izvede spremembe dogovorjenega načrtovanega proračuna (Priloga IV/8b), ki ima za posledico povečanje oziroma zmanjšanje posamezne enote načrtovanja v dogovorjenem načrtovanem proračunu programa (vrstice proračuna programa) znotraj posamezne kategorije upravičenih neposrednih stroškov v višini manj kot 1.000 EUR ter do 20% njene vrednosti v načrtovanem proračunu programa. Ne glede na te spremembe mora vrednost skupnih neposrednih stroškov ostati nespremenjena ali se sme znižati glede na dogovorjeni načrtovani proračun. Odstopanja pri fiksnem odstotku posrednih (upravičenih) stroškov niso dopustna. f) Bistvene spremembe programa: Izvajalec ne sme brez veljavnega aneksa izvajati programa v bistveno drugačnem finančnem, tehničnem in administrativnem smislu od dogovorjenega. Za bistvene spremembe, ki zahtevajo sklenitev aneksa k osnovni pogodbi, štejejo na primer: – sprememba trajanja programa in/ali pogodbe; – sprememba skrbnika pogodbe; – sprememba aktivnosti programa; – v primeru povečanja% podizvajanja in spremembe opredelitve nalog danih v podizvajanje; – sprememba dogovorjenega načrtovanega proračuna programa, ki ima za posledico prerazporeditev načrtovanih sredstev med dvema kategorijama upravičenih neposrednih stroškov iz Priloge IV/8b, pri čemer se ena ali obe kategoriji povečata oziroma zmanjšata za več kot 10%; – sprememba dogovorjenega načrtovanega proračuna programa, ki ima za posledico povečanje oziroma zmanjšanje posamezne enote načrtovanja (vrstice dogovorjenega načrtovanega proračuna programa iz Priloge IV/8a) znotraj posamezne kategorije upravičenih neposrednih stroškov v višini več kot 20% njene vrednosti, vendar ne več kot 1.000 EUR na vrstico iz dogovorjenega načrtovanega proračuna programa; – sprememba bančnega računa izvajalca, na katerega bo naročnik poravnal pogodbene obveznosti; – sprememba imena in/ali pravne oblike izvajalca programa. Izvajalec mora v zvezi z vsemi spremembami, ki zahtevajo sklenitev aneksa, v primernem roku pisno obvestiti naročnika. Predlog sprememb mora vsebovati obrazložitev razlogov za spremembe ter vpliv teh sprememb na splošne in konkretne operativne cilje programa ter dogovorjeni načrtovani proračun programa (iz Prilog IV/8b). K predlogu mora izvajalec priložiti nov predlog načrtovanega proračuna in nov logični okvir, ki odražata predlagane spremembe, kolikor je to potrebno. g) Neupravičeni stroški: Naslednji stroški niso upravičeni: – DDV, razen če izvajalec ni zavezanec za DDV (oziroma je fizična oseba), kar mora dokazati z verodostojnimi listinami. Kadar DDV ni upravičen strošek programa, se mora pri zahtevanju/določanju višine dejanskih stroškov v zvezi s programom upoštevati cena storitve ali blaga brez DDV; – donos kapitala, dolgovi in stroški dolžniške obveznosti, negativne obresti, devizne provizije in izgube, rezervacije za izgube ali morebitne bodoče obveznosti, plačilo dolgovanih obresti, dvomljivi dolgovi, globe, denarne kazni, stroški sodnih postopkov; – prekomerni ali nebistveni/nepotrebni izdatki (Primernost izdatkov se dokazuje z ustreznimi dokazili, iz katerih je razvidno primerno razmerje med ceno in kakovostjo oziroma ustrezna tržna vrednost izdatkov. Najboljše razmerje med ceno in kakovostjo izdatka je tisto, ki je edino upravičeno za izvajanje programa. Ustrezna dokazila za primernost izdatkov so npr. pridobljene tržne ponudbe pred nastankom izdatka (kjer je to opredeljeno v okviru posameznih členov za upravičenost izdatkov te pogodbe); dokazila iz katerih je razvidno, da je dejansko nastali strošek dela v skladu s standardi v določenem poklicu, itd. Kolikor nastali izdatki presegajo tržne cene oziroma ne dosegajo najugodnejšega razmerja med ceno in kakovostjo, jih naročnik označi kot prekomerne in so kot taki neupravičeni, zato je koristno, da izvajalec že pred samim nastankom posameznega izdatka izvede ustrezne postopke in tako zagotovi primernost izdatkov. Bistvenost/potrebnost izdatkov se ocenjuje tako, da se presoja nujnost določenega izdatka za uspešno izvedbo programa oziroma vpliv na možnosti za dokončanje programa, če določenega izdatka ne bi bilo. Ta presoja se mora izvajati pred nastankom, med nastankom in po nastanku izdatka, tako na strani izvajalca kot naročnika. Kolikor naročnik ugotovi, da izostanek nastanka določenega izdatka ni ovira za dokončanje programa, se tovrstni izdatek označi kot nebistven/nepotreben in je kot tak neupravičen, zato je koristno, da izvajalec že pred samim nastankom posameznega izdatka izvede to presojo.) – stroški za reprezentanco izključno za programsko osebje; – stroški, ki jih je prijavil izvajalec in so bili kriti v okviru drugega projekta ali delovnega programa, ki se financira iz sredstev EU; – nakup zemljišča ter nakup, gradnja in prenova nepremičnine; – prispevki v naravi. h) Hranjenje dokumentacije: Izbrani prijavitelj mora finančno-računovodsko dokumentacijo in ostale dokumente, s katerimi izkazuje stroške programa (prejete račune, potrdila, druga dokazila o plačilu ali računovodske listine z enakovredno dokazno vrednostjo), hraniti še 8 let in 8 mesecev od letnice letnega programa 2012, t.j. do 31. 8. 2020. i) Finančna konstrukcija: Financirani bodo le tisti odhodki, ki bodo navedeni v Načrtovanem logičnem okvirju programa in v Načrtovanem proračunu programa v posamezni kategoriji, in sicer do navedene višine. Prijavitelj mora v vlogi opredeliti vse stroške, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo programa. j) Obdobje upravičenosti in evidence: Stroški, nastali pred podpisom pogodbe in po zaključku veljavnosti pogodbe, niso upravičeni za financiranje po pogodbi. Plačila stroškov v zvezi s programom mora izvajalec izvršiti preden zahteva od naročnika povrnitev posameznega stroška/izdatka (razen za amortizacijo). Plačila morajo imeti obliko finančnih transakcij. Stroški se praviloma dokazujejo z uradnimi računi. Kadar to ni mogoče, se izdatki izkažejo z računovodskimi listinami ali dokazili enakovredne dokazne vrednosti. Stroški morajo biti prepoznavni in preverljivi. Zlasti morajo biti: – zabeleženi v računovodskih evidencah izvajalca (obvezno ločeno glede na stroškovni nosilec programa, ki je predmet te pogodbe); – določeni v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi države, v kateri ima izvajalec sedež, ter v skladu z običajnimi praksami stroškovnega računovodstva izvajalca; – prijavljeni v skladu z zahtevami veljavne davčne in delovno-pravne zakonodaje. Prejeta sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna Republike Slovenije in črpanje sredstev iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav. Pogodba se z izbranim prijaviteljem sklene: – za sklop 1 za obdobje 7 mesecev od podpisa pogodbe; – za sklop 2 za obdobje 7 mesecev od podpisa pogodbe; – za sklop 3 za obdobje 7 mesecev od podpisa pogodbe; – za sklop 4 za obdobje 7 mesecev od podpisa pogodbe; – za sklop 5 za obdobje 12 mesecev od podpisa pogodbe. k) Obseg izvedbe programa: V primeru, da izvajalec program izvede v zmanjšanem obsegu oziroma ne doseže ciljev in rezultatov programa, ki so opredeljeni v Načrtovanem logičnem okvirju programa (Prilogi IV/7), naročnik delež financiranja zniža glede na dejansko izvedene aktivnosti oziroma dejansko dosežene operativne cilje. l) Izplačilo sredstev: Izvajalcu bodo sredstva izplačana na transakcijski račun v skladu z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS oziroma 30. dan od datuma uradnega prejema zahtevka za izplačilo, za potrjen nesporni del. Povračilo stroškov, ki bodo izvajalcu nastali pri izvedbi programa, bo naročnik nakazal izvajalcu po izvedeni vsebinski in finančni kontroli prejetega zahtevka za izplačilo z obveznimi prilogami. Zahtevek za izplačilo se pošlje tako v pisni kot v elektronski obliki. Naročnik posreduje izvajalcu datoteke s predlogami obrazcev za zahtevek za izplačilo ter vsebinsko in finančno poročilo. Izvajalec programa vnese v posredovane obrazce ustrezne podatke ter natisne zahtevek za izplačilo s prilogami, ki ga podpiše odgovorna oseba. Izvajalec pošlje naročniku zahtevek za izplačilo z ustreznimi prilogami v pisni obliki ter v obliki datotek, ki vsebujejo identične informacije, prek elektronske pošte (na elektronski naslov skrbnika pogodbe in tehničnega skrbnika pogodbe). V primeru, da je izvajalec oseba zasebnega ali javnega prava in je ustanovljena in deluje kot društvo, zasebni ali javni zavod ali ustanova, ter je v svoji vlogi označil, da želi prejeti predplačilo, je pod pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije upravičen do predplačila 20% odobrenih sredstev s pogodbo. Izvajalec posreduje naročniku pisni zahtevek za avans. Pri obdobnem poročanju se prejeti avans poračuna glede na vrednost potrjenega zadevnega zahtevka za izplačilo. V primeru, da je vrednost izvedenih aktivnosti manjša od vrednosti izplačanih predplačil, mora izvajalec naročniku po zaključku pogodbe o izvajanju programa, skladno z veljavnim zakonom, ki ureja področje izvrševanja proračuna, razliko prejetih sredstev vrniti z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki pričnejo teči s potekom 15-dnevnega roka po prejemu naročnikovega pisnega zahtevka za vračilo. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku skladno z veljavnim zakonom, ki ureja področje izvrševanja proračuna prejeta sredstva vrnil, če se naknadno ugotovi, da je bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno. Izvajalec se zavezuje vračilo sredstev izvršiti v roku petnajst dni po prejemu pisnega poziva naročnika, v nasprotnem primeru izvajalec dolguje zakonske zamudne obresti, ki pričnejo teči šestnajsti dan po prejemu pisnega poziva naročnika. Izplačilo sredstev predplačila bo naročnik izvršil v 15 dneh od prejema zahtevka za avans. Zahteve naročnika ter medsebojni odnosi med prijaviteljem – izvajalcem in naročnikom so opredeljeni v vzorcu pogodbe, v V. delu razpisne dokumentacije. 9. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 100.000 EUR za izvajanje v letih 2012 in 2013 (letni program Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav 2012) in sicer: – za sklop 1: 15.000,00 EUR; – za sklop 2: 15.000,00 EUR; – za sklop 3: 15.000,00 EUR; – za sklop 4: 15.000,00 EUR; – za sklop 5: 40.000,00 EUR. Zgoraj navedeni zneski za posamezne sklope predstavljajo višino sredstev, ki jih namenja naročnik za izvedbo aktivnosti programa za izpolnitev ciljev po letnih programih. Sredstva za izvajanje predmetnega javnega razpisa so za sklope od 1 do 5 zagotovljena s strani Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav v višini 75% (v višini 75.000,00 EUR) in sredstev Ministrstva za notranje zadeve v višini 25%. 10. Predložitev vloge Vloga se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 3. 2. 2012, najkasneje do 15. ure. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: MNZ RS, Glavna pisarna, Štefanova 2, 1501 Ljubljana. Vse nepravočasno prejete vloge bo komisija izločila iz postopka odpiranja vlog in jih neodprte vrnila prijaviteljem. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji projekta obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izboru oziroma izidu javnega razpisa obveščeni v roku 15 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 60 dneh od roka za predložitev vlog. Naročnik bo izdal sklepe o izboru programov in višini financiranja programov. Podatki o imenu izvajalca, nazivu programa ter višini odobrenih javnih sredstev in sredstev EU bodo javno objavljeni. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je dostopna na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Prijavitelji lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge. Naročnik bo odgovore objavil na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«, in sicer najkasneje 4 dni pred iztekom roka za oddajo vlog, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 24. 1. 2012. Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bo objavljena na internetnem naslovu naročnika: http://www.mnz.gov.si/, zgornji meni »o ministrstvu«, levi meni »Javna naročila«. Vprašanja lahko prijavitelji pošljejo po elektronski pošti na naslov: sjn.mnz@gov.si ali po faksu na številko: 01/428-57-91, s pripisom: »Dodatne informacije – javni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo pilotnih programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin, državljanov tretjih držav, št. 430-1620/2011«. Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. V primeru, da zahteva za dodatna pojasnila ne bo posredovana na zgoraj navedeni način, naročnik ne jamči za pravočasni odgovor.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost