Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

Št. 127/2011 Ob-5952/11 , Stran 3039
Št. 127/2011 Ob-5952/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji dne 21. 4. 2011, njegovega rebalansa, ki ga je vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09; v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja Slovencev iz tujine v Sloveniji za leto 2011 (130. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja gostujočih znanstvenikov, ki so državljani Republike Slovenije in že dalj časa delujejo v tujini, za ena do devet mesečno neprekinjeno pedagoško sodelovanje ali za tri do dvanajstmesečno neprekinjeno raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 100.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno, za vsak dopolnjen mesec trajanja sodelovanja gostujočega znanstvenika v Republiki Sloveniji. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo: – izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo javno veljavne visokošolske programe, za pedagoško sodelovanje gostujočega znanstvenika; – izobraževalne ali raziskovalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, vpisane v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na projektih ali programih, ki so odobreni s strani ARRS oziroma se izvajajo v okviru odobrenih mednarodnih projektov (npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja) in zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti med 1. oktobrom 2011 in 31. decembrom 2012. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči znanstvenik: – ima dosežen naziv doktor znanosti s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje; – je državljan Republike Slovenije; – zadnja 3 leta ali več deluje v tujini brez sofinanciranja ali štipendije sklada, pri čemer se to obdobje šteje glede na datum vložitve vloge. Prijavitelj lahko sredstva za prijavljenega gostujočega znanstvenika po tem javnem razpisu pridobi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju za tega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih javnih razpisih sklada. Pridobljena sredstva lahko prijavitelj porabi izključno za stroške gostujočega znanstvenika. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika, – potrdilo tujega delodajalca, da gostujoči znanstvenik že vsaj 3 leta deluje v tujini, – soglasje gostujočega znanstvenika, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje, – dokazilo o plačilu upravne takse. V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj plačati upravno takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, številka računa (IBAN) SI56 011001000315637, koda namena TAXS, številka sklica SI11 960917111002110111. Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12. 2011 mora plačati upravno takso v skupni višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo (tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1. 2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Vsa zahtevana dokazila razen dokazila iz tretje alineje prejšnjega odstavka so lahko kopije, pri čemer ima sklad pravico zahtevati original. Oddane dokumentacije sklad ne vrača. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti upravičenci, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev o upravičencih uporabi sledeča razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. prijavljeni gostujoči znanstvenik bo opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji; 2. prijavljeni gostujoči znanstvenik po pridobljenem doktorskem nazivu dlje časa aktivno deluje v tujini na področju, relevantnem za prijavljeno pedagoško oziroma raziskovalno sodelovanje; 3. prijavitelju za prijavljenega gostujočega znanstvenika še niso bila podeljena sredstva po predhodnih javnih razpisih sklada. 6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb in nakazilo sredstev Direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega gostujočega znanstvenika bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika v Republiki Sloveniji. Obvestilo o prihodu gostujočega znanstvenika mora vključevati izjavo o datumu začetka pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja. Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. 7. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo pedagoškega oziroma raziskovalnega sodelovanja gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter skladu v roku enega meseca po zaključku le-tega predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem oziroma raziskovalnem sodelovanju gostujočega znanstvenika. S pogodbo o sofinanciranju bodo podrobneje urejene tudi druge medsebojne pravice in obveznosti sklada in prijavitelja. 8. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnica in obrazec soglasja gostujočega znanstvenika so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek, med 9. in 15. uro, v sredo, med 9. in 16. uro, ter v petek, med 9. in 14. uro. 9. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »za 130. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in začne teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do vključno 31. decembra 2012. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem v 8. točki tega javnega razpisa. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani, da prijavo dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa ali bodo vložene po porabi sredstev, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost